Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Dejiny prekladu v strednej Európe od vzniku po rok 1989

15. 11. 2022 | zhliadnuté 29-krát
V prestížnom Národnom inštitúte orientálnych jazykov a kultúr (Institut national des langues et civilisations orientales — INALCO) v Paríži prebiehal v posledných desiatich rokoch medzinárodný vedecký projekt zameraný na výskum dejín umeleckého prekladu v strednej Európe. Výskum koordinovali A. Chalvin, J.-L. Muller, M. Vrinat-Nikolov a K. Talviste. Z Ústavu svetovej literatúry SAV, ktorý sa dlhodobo orientuje na dejiny prekladu z jednotlivých národných literatúr, bola do medzinárodného 26-členného tímu vedcov, reprezentujúceho 16 stredoeurópskych literatúr, prizvaná Katarína Bednárová, autorka viacerých monografií z oblasti translatológie, aby spracovala dejiny prekladu na Slovensku. Výsledná publikácia Dejiny prekladu v strednej Európe od vzniku po rok 1989 predstavuje jedinečné a zatiaľ jediné syntetické spracovanie areálových stredoeurópskych dejín umeleckého prekladu, ktorých obraz sa vytvára v štyroch chronologicky radených okruhoch: preklad sakrálnych textov a ich vplyv na vznik spisovných jazykov, preklad ako stimul formovania svetskej literatúry, preklad v súvislosti s európskou literárnou modernou a napokon preklad v podmienkach totalitných režimov. Výsledky projektu umožnili po prvýkrát výrazne porozumieť faktu, ako a do akej miery prekladanie a preklady prispeli v behu dejín k vyformovaniu viachlasej, autenticky európskej kultúry a akú úlohu zohrala v tomto procese stredoeurópska časť kontinentu. Výsledky projektu podstatne napomáhajú odstrániť kultúrne stereotypy a stále pretrvávajúce rozdiely vo vnímaní západoeurópskej a východoeurópskej kultúry. Preklad sa ukázal ako zjednocujúci prvok multietnickej a multilingválnej Európy, ako základný stavebný kameň jej kultúry.
 
Ústav svetovej literatúry SAV
Riešiteľka: Katarína Bednárová
 
  • ÁDÁM, A. — BABAMOVA, I. — BEDNÁROVÁ, K. — BERNARD, A. — CARAYOL, M. et al. Histoire de la traduction littéraire en Europe médiane des origines à 1989. [Dejiny prekladu v strednej Európe od vzniku po rok 1989]. Sous la direction d’Antoine Chalvin, Jean-Léon Muller, Katre Talviste, Marie Vrinat-Nikolov. Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2019. 433 s. ISBN 978-2- 7535-7611-7. ISSN 0154-5604.