Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Reflexia ľudovej dekoratívnej tradície

4. 11. 2022 | zhliadnuté 44-krát
Primárnym zámerom autorky je priblížiť ľudovú výtvarnú kreativitu s dôrazom na dekorativizmus a ornamentalizáciu ako príznačné črty ľudového štýlu. Prostredníctvom vybraných skupín ručne zhotovených predmetov, ktoré slúžili na úžitkové, dekoratívne, reprezentačné, rituálne a iné účely, sa snaží objasniť význam ich vzhľadu a ozdobnosti v sledovanom období a kultúrnom priestore. V tomto kontexte prezentuje zdobené tkaniny, vyšívané textílie, zdobené predmety z kovu a dreva, maľovaný nábytok, obrazy na skle a dekorovanú keramiku. Texty o predmetoch a ich dekóre sú doplnené základnými informáciami o kultúrnom prostredí, v ktorom a pre ktoré predmety vznikali. Autorka vysvetľuje, ako, prečo a pre koho sa predmety zdobili a ako sa vyberali ornamentálne motívy. Pri interpretácii dekóru ako produktu ľudovej výtvarnej tvorby reflektuje aj vzťahy ľudového a slohového umenia, domáckej výroby a remesla i technologických postupov a estetických princípov. Reprezentatívna slovensko-anglická publikácia je venovaná artefaktom, ktorých výzdoba vychádza najmä z tradícií roľnícko-pastierskej kultúry i z prostredia malých vidieckych mestečiek. Úzku spätosť ľudovej ornamentiky so slohovým umením kniha predstavuje v textovej aj v obrazovej zložke. Do súboru 330 farebných snímok, ktorých autorom je Ivan Kostroň, preto autorka zaradila aj niekoľko ukážok slohového dekóru ako predobrazu či predpokladaného inšpiračného zdroja ľudovej dekoratívnej tradície.
 
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Riešiteľka: Oľga Danglová
Projekt: VEGA 2/0155/17
 
  • DANGLOVÁ, Oľga. Ornament a predmet: dekoratívna tradícia na Slovensku. Bratislava: Ústredie ľudovej umeleckej výroby, 2019. 410 s. ISBN 978-80-89639-57-1.