Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Milan Rastislav Štefánik v zrkadle modernej slovenskej historiografie

3. 11. 2022 | zhliadnuté 42-krát
Historický ústav SAV reagoval na 100. výročie úmrtia M. R. Štefánika viacerými publikáciami a podujatiami, ktoré prinášajú nové interpretácie jeho osobnosti v slovenských dejinách, ale aj v globálnych historických súvislostiach. Publikácia Michala Kšiňana je prvou modernou vedeckou biografiou M. R. Štefánika, ktorá je koncipovaná v súlade s aktuálnymi metodologickými trendmi európskej historiografie. Kľúčovú tému práce autor zhrnul do ambicióznej otázky, ako sa „niekto“ stane národným hrdinom. Na základe analýzy prameňov získaných rozsiahlym archívnym výskumom v deviatich krajinách ukázal, že Štefánik si cielene vytváral vlastnú legendu. Jeho tragický skon a následné budovanie jeho kultu tento trend iba umocnili. Autor  neneguje nesporné Štefánikove úspechy, ale ukazuje ich v inej optike a zároveň ponúka čitateľovi komplexný obraz „národného hrdinu“. Štefánik ako symbol je predmetom monografie Petra Macha, ktorá prináša výsledky dlhoročného výskumu o formovaní posmrtného Štefánikovho kultu a jeho reflexie v meniacich sa režimoch. Kniha prináša mnoho nových zistení o tom, ako tento symbol fungoval v ideológii, kultúre a umení, ako obsadzoval verejný priestor slovenských miest aj ako bol z neho odstraňovaný a akú úlohu zohrával pri formovaní kolektívnej pamäti a identity. Štefánika v roli diplomata predstavuje monografia Slavomíra Micháleka približujúca aj úsilie ďalších šiestich osobností, ktoré zanechali výraznú stopu v československej diplomacii v 20. storočí (Š. Osuský, V. M. Palic, V. S. Hurban, J. S. Neresnický, I. Krno a J. Papánek). Kniha prináša nové poznatky o ich podiele na zlomových udalostiach našich i svetových dejín, konkrétne na kreovaní česko-slovenskej štátnosti a Trianonskej mierovej zmluvy, na založení Spoločnosti národov, na príprave Deklarácie Spojených národov a Charty OSN.
 
Historický ústav SAV
Riešitelia: Michal Kšiňan, Peter Macho, Slavomír Michálek
Projekt: APVV-15-0349
 
  • KŠIŇAN, Michal. L´homme qui parlait avec les étoiles: Milan Rastislav Štefánik, héros francoslovaque de la Grande Guerre. Paris: Eur´Orbem, 2019. 344 s. Collection Histoire(s). ISBN-13: 979-1096982080.
  • MACHO, Peter. Milan Rastislav Štefánik ako symbol. Bratislava: Veda, 2019. ISBN 978-80-224-1785-3.
  • MICHÁLEK, Slavomír. Milan Rastislav Štefánik and Those Who Followed Him. Berlin; Bratislava: Peter Lang: Slovak Academy of Sciences, 2019. ISBN 978-3-631-80316-5, ISBN 978-80-224-1788-4.