Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tlačové správy

Víziu národných parkov riadených jediným ministerstvom dohliadajúcim na medzinárodné štandardy IUCN (Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov) považujú vedci SAV za nevyhnutný predpoklad efektívnej ochrany životného prostredia.

Slovenská akadémia vied podporuje reformu ochrany prírody

7. 9. 2021 | zhliadnuté 269-krát

Zástupcovia vedeckej obce z biologicko-ekologickej sekcie ústavov SAV podporujú návrh novely zákona o ochrane prírody a krajiny a prevod štátnych pozemkov v chránených územiach pod správu Ministerstva životného prostredia SR. Víziu národných parkov riadených jediným ministerstvom dohliadajúcim na medzinárodné štandardy IUCN (Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov) považujú za nevyhnutný predpoklad efektívnej ochrany životného prostredia. Vyhlásenie zároveň podporujú všetci členovia Predsedníctva SAV. Kompletné znenie stanoviska dnes SAV uverejnila na svojom webovom sídle. 

Vedci zo Slovenskej akadémie vied konštatujú, že premyslené plánovanie a rozhodovanie vo veciach zachovania biodiverzity a prírodného prostredia je naliehavo potrebné. Musí však vychádzať z kompetentných a odborných znalostí, ktoré majú byť následne aplikované aj pri obnovných alebo zmierňujúcich opatreniach.

„Je to práve ochrana diverzity a preferencia prirodzených adaptačných mechanizmov spoločenstiev rastlín a živočíchov, ako aj celých biotopov a ich súčastí, ktorá najlepšie vplýva na zmierňovanie klimatických zmien a udržanie zdravého životného prostredia, v ktorom sa človek môže rozvíjať a čerpať energiu,“ píše sa v spoločnom vyhlásení vedcov.

Výskumníci upozorňujú, že rôznorodosť, druhová pestrosť a prirodzené procesy, ktoré by mali byť ochraňované a podporované primárne v národných parkoch, môžu byť účinne rozvíjané iba pod zjednoteným vedením podporeným vedeckými poznatkami a reálnymi dátami.  

Toto by jednoznačne malo byť zabezpečované Ministerstvom životného prostredia SR, ktoré má ochranu ekosystémov a prírode blízke hospodárenie primárne v náplni práce svojho rezortu,“ zdôrazňujú vedci SAV v stanovisku.

Návrh zákona o ochrane prírody podporujú riaditelia a vedecké rady nasledovných inštitúcií SAV: Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Ústav zoológie SAV, Ústav krajinnej ekológie SAV a Centrum biovied SAV.

Celé znenie vyhlásenia nájdete na stránke: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=9833.