Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality - Tlačové správy

Ceny SAV za rok 2020 sa uskutočnili v Malom kongresovom centre SAV v Bratislave

Slovenská akadémia vied udelila svoje najprestížnejšie ceny

29. 6. 2021 | zhliadnuté 202-krát

Najväčšia slovenská výskumná inštitúcia aj tento rok ocenila špičkových vedcov zo svojich radov, ktorí sa významným spôsobom pričinili o to, aby sa ľudské poznanie neustále posúvalo vpred. Ceny Slovenskej akadémie vied sú najvyššou formou ocenenia tvorivej činnosti vedcov. Počas slávnostného podujatia boli ocenené osobnosti aj v kategóriách Cena SAV za popularizáciu vedy, Cena SAV za výsledky medzinárodnej spolupráce a Cena SAV za výsledky vedecko-výskumnej práce. Ocenení boli aj autori špičkových publikácií. Akademikovi Ladislavovi Machovi a profesorovi Štefanovi Lubymu predseda SAV profesor Pavol Šajgalík odovzdal pozdravné listy Predsedníctva SAV.

Tohtoročné udeľovanie Cien SAV sa uskutočnilo v Malom kongresovom centre SAV na Štefánikovej ul. v Bratislave. Pre aktuálne protipandemické opatrenia boli ocenení jednotlivci aj kolektívy rozdelení podľa oddelení vied. Ako prvým v pondelok 28. júna 2021 odovzdal predseda SAV profesor Pavol Šajgalík ceny vedcom z oddelenia vied o spoločnosti a kultúre.

„Kto iný, ako odborníci z humanitných vied by nám mohli pomôcť prekonať peripetie bežného života, s ktorými sa boríme? Nehovorím iba o hoaxoch, o tlaku umelej inteligencie či o odlúčení počas pandémie. Myslím si, že je to práve toto vedné oddelenie, ktoré je dnes na špici požiadaviek tejto doby a práve vedci zo spoločenských vied majú metodológiu na to, aby nám, bežným občanom, pomohli prežiť náročné obdobia. Humanitné vedy a vedy o kultúre sú nesmierne dôležité najmä pre súčasnú dobu a som nesmierne rád, že tu dnes môžem stáť a oceniť tých najlepších z tohto oddelenia vied,“ povedal predseda SAV profesor Pavol Šajgalík lprítomným laureátom.

Oceňovanie najlepších vedcov z radov SAV pokračovalo v pondelok oddelením vied o neživej prírode. „Prvé oddelenie vied je práve tá časť SAV, ktorá má najväčší potenciál preto, aby sme výsledky SAV vedeli transferovať do verejného života k dobru nás všetkých,“ zdôraznil predseda SAV v príhovore oceneným vedcom z oddelenia vied o neživej prírode.

Najlepší vedci z druhého oddelenia vied o živej prírode a chemických vedách si ocenenia prevzali v utorok 29. júna 2021. „Úspechy vo vedeckej práci prichádzajú veľmi nepravidelne, v niektorých prípadoch to trvá aj desiatky rokov, ako je tomu napríklad aj vo vedách o živej prírode. Ale potom je ten úspech dokonalý. Vedecká práca je komplikovaná. Vyžaduje si obrovské množstvo vedomostí, entuziazmu a kreativity. Prajem všetkým oceneným z tohto oddelenia vied a aj všetkým nám v SAV, aby sme tieto vlastnosti v sebe našli a aby sme vedeli prispôsobiť svoje myslenie novým netradičným postupom, ktoré prinesie doba,“ povedal profesor Pavol Šajgalík.

Oceňovania sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis, ktorý a laureátom zo všetkých troch oddelení tiež prihovoril. „Som veľmi poctený, že môžem byť pri oceňovaní vzorky toho najlepšieho čo SAV v podobe svojich vedcov má. Chcem poblahoželať všetkým laureátom a verím, že budete aj naďalej pokračovať vo svojom vedeckom bádaní a prispievať k pokroku a budovaniu tejto vedomostnej spoločnosti,“ povedal.

Fotogaléria z podujatia

 

Zoznam ocenených:

Kategória Cena SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce

Ø  Mgr. Martin Števko, PhD. z Ústavu vied o Zemi SAV, za sériu publikácií v oblasti mineralogického výskumu a za objavy nových minerálov na území Slovenskej republiky

Ø  Ing. Tomáš Bertók, PhD., EUR Ing. z Chemického ústavu SAV za súbor publikácií z oblasti analýzy komplexných sacharidov na účely medicínskej diagnostiky

Ø  Mgr. Jozef Ukropec, DrSc. a kolektív v zložení: doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., Mgr. Timea Kurdiová, PhD.,Mgr. Miroslav Baláž, PhD., Mgr. Patrik Krumpolec, PhD., Mgr. Zuzana Kovaničová, PhD., MUDr. Martin Schön, PhD., Mgr. Michal Nemec, PhD. Mgr. Lucia Slobodová, PhD. z Biomedicínskeho centra SAV, za súbor publikácií o mechanizmoch regulácie energetického metabolizmu pri chronických ochoreniach človeka a pri starnutí.

Ø  prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc. a riešiteľský kolektív v zložení: prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc., PhDr. Mária Homišinová, PhD., Mgr. Michal Kentoš, PhD., Mgr. Mária Ďurkovská, PhD., RNDr. Branislav Šprocha, PhD., Mgr. Lucia Heldáková,PhD., Mgr. Lucia Ištoňová, PhD., Mgr. Klara Kohoutová, PhD., Mgr. Juraj Martonyik, PhD. – z Centra spoločenských a psychologických vied SAV; doc. PhDr. Jana Šutajová, PhD., Mgr. Nikola Regináčová, PhD., Mgr. Mikuláš Jančura, PhD., Mgr. Barbara Kacerová – z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, za spracovanie rozsiahlej analýzy národnostnej politiky a národnostných vzťahov na Slovensku v rámci riešenia projektu Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020).

Ø  Mgr. Juraj Marušiak, PhD. z Ústavu štátu a práva SAV za politologicko-historický výskum postupnej transformácie komunistického režimu v Československu na režim poststalinistického typu v stredoeurópskom kontexte, osobitne za vedeckú monografiu Príliš skoré predjarie. Slovenskí študenti v roku 1956.

 

Kategória Cena SAV za výsledky medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce:

 

Ø RNDr. Alena Gábelová, CSc., z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV, ktorá patrí k vedeckým pracovníkom s najvyšou mierou účasti na medzinárodných projektoch

 

Kategória Cena SAV za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy

Ø  RNDr. Matej Baláž, PhD. z Ústavu geotechniky SAV za popularizáciu mechanochémie ako environmentálne prijateľnej alternatívy voči tradičnej roztokovej chémii

Ø  doc. RNDr. Tatiana Betáková, DrSc., RNDr. Boris Klempa, DrSc.,MVDr. Juraj Kopáček, DrSc., prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV  za popularizáciu významu vedy a miesta SAV pri riešení závažných spoločenských problémov spojených s pandémiou ochorenia Covid-19

Ø  Mgr. Barbara Lášticová, PhD., Mgr. Kamila Urban, PhD., Mgr. Xenia Daniela Poslon a prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc., z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD., Mgr. Robert Klobucký, PhD., Mgr. Katarína Strapcová, PhD., Mgr. Marianna Mrva, Mgr. Jozef Zagrapan, PhD., PhDr. Katarína Moravanská, PhD., zo Sociologického ústavu SAV) za popularizáciu výsledkov spoločenskovedného výskumu počas prvého roku pandémie COVID-19 v rámci projektu „Ako sa máte, Slovensko“?

Ø  Mgr. Zuzana Panczová, PhD., z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV za sériu popularizačných prednášok, diskusií, rozhovorov a článkov k problematike konšpiračných teórií v období 2016 – 2020

Ø  doc. PhDr. Gabriel  Bianchi, PhD., Mgr. Kristína Blažeková, Mgr. Nikola Kallová, Mgr.  Barbara Lášticová, PhD., prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc., Mgr. Xenia Daniela Poslon, Mgr. Magda Petrjánošová, PhD., doc. Mgr. Miroslav Popper, PhD., Mgr. Kamila Urban, PhD., z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV za sériu popularizačných článkov „SAV o koronavíruse“ uverejňovanej v TASR počas prvej vlny pandémie

 

Kategória špičková časopisecká publikácia

 

Ø  RNDr. Peter Vajda, PhD., z Ústavu vied o Zemi SAV za prehľadovú štúdiu o pôvode, význame, a dopade topografických účinkov v gravimetrických aplikáciách vo vedách o Zemi publikovanej v Earth-Science Reviews. Práca uvádza veľkosti a priestorové charakteristiky týchto účinkov, diskutuje o ich relevantnosti a dopadoch v štúdiách a aplikáciách z oblasti geodézie, geofyzikálnych štruktúrnych štúdií, v geodynamike so zameraním na sopečnú geodéziu.

Ø  Mgr. Stanislav Komorovský, PhD., z Ústavu anorganickej chémie SAV za publikáciu Relativistic Heavy-Neighbor-Atom Effects on NMR Shifts: Concepts and Trends Across the Periodic Table, ktorá bola uverejnená vo svetovo najprestížnejšom časopise pre chemické vedy Chemical reviews. Článok bol uverejnený aj na titulke tohto časopisu. Autori v ňom pokrývajú celú periodickú tabuľku a poskytujú pochopenie periodických trendov v relativistických NMR chemických posunoch a ako tieto trendy súvisia s elektronickou štruktúrou zlúčenín ťažkých atómov. Posudzujú tiež súčasnú metodiku výpočtových predpovedí týchto účinkov, ich výhody a nedostatky. SJR index publikácie má hodnotu 20,847.

Ø  Mgr. Zuzana Kovaničová, PhD., a Mgr. Jozef Ukropec, DrSc., z Biomedicínskeho centra SAV, ktorí boli súčasťou medzinárodného tímu skúmajúceho bunkové zloženie hnedého tukového tkaniva pomocou single nucleus-RNA-sekvenovania a procesy, ktoré regulujú jeho kapacitu tvoriť teplo. Podarilo sa im identifikovať jedinečnú populáciu buniek, ktoré dokážu významne znižovať kapacitu okolitých buniek tukového tkaniva tvoriť teplo. Práca snRNA-seq reveals a subpopulation of adipocytes that regulates thermogenesis bola publikovaná v časopise Nature. SJR index publikácie má hodnotu 14,047

Ø  Mgr. Andrej Belák, PhD. Za prácu Why don't health care frontline professionals do more for segregated Roma? Exploring mechanisms supporting unequal care practices publikovanú v Social Science & Medicine. Spolu s autorským kolektívom skúmal, do akých druhov neštandardných postupov sa zdravotnícki odborníci v prednej línii zapájajú, pokiaľ ide o segregovaných Rómov, a aké mechanizmy tieto postupy podporujú počas kariéry profesionálov v opatrovateľských službách. Výskum ukázal, že postupy pracovníkov v zdravotníctve voči segregovaným Rómom sú často neštandardné. Psychologické procesy, z ktorých vychádza táto neštandardná starostlivosť, sú podporované konkrétnymi osobnými, organizačnými a riadiacimi vlastnosťami. Tieto mechanizmy spôsobujú, že mnoho profesionálov v prvej línii sa počas svojej kariéry postupne stáva cynických, pokiaľ ide o segregovaných Rómov.

 

Kategória Špičkové publikácie s mimoriadne vysokým počtom citácií                                   

Ø  Ocenenie získala prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc., z Biomedicínskeho centra SAV za vysoké počty citácií (188) práce Calcium and ROS: A mutual interplay. Táto prehľadná práca, na ktorej sa prof. Oľga Križanová podieľala, popisuje vzájomný vzťah vápnikovej signalizácie a signalizácie cez reaktívne kyslíkové druhy (ROS). Jeho pochopenie môže napomôcť vývoj nových terapeutických stratégii na báze rovnováhy hladín intracelulárneho vápnika a ROS. Záujem vedeckej komunity o túto prácu je deklarovaný 486 citačnými odkazmi vo Web of Science (údjae o počte citácii sú k 15. 6. 2021).

Ø  Ocenenie za vedeckú publikáciu s mimoriadne vysokým počtom citácií (411) si rovnako prevzal aj prof. RNDr. Karol Marhold, DrSc., z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV za prácu International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Shenzhen Code), medzinárodný kód nomenklatúry rias, húb a rastlín, ktorý je základnou príručkou s globálnou pôsobnosťou, ktorá určuje záväzné pravidlá, ktorými sa riadi vedecké menoslovie rias, húb a rastlín. 

Ø  Ocenenie získala aj MVDr. Daniela Antolová, PhD. z Parazitologického ústavu SAV za prácu Global Distribution of Alveolar and Cystic Echinococcosis, ktorá bola citovaná viac než 150 krát. Alveolárna echinokokóza a cystická echinokokóza sú závažné helminthické zoonózy. Pásomnica Echinococcus multilocularis, pôvodca alveolárnej achinokokózy je rozšírená na severnej pologuli, kde sa obvykle udržuje v cykle divokých zvierat, vrátane psov ako definitívnych hostiteľov a hlodavcov ako medzihostiteľov. Táto práca predstavuje globálnu distribúciu druhov Echinococcus a ľudských Aleolárnych a Cystických echinokokóz na mapách a sumarizuje globálne údaje o zostavách hostiteľov, prenose, prevalencii u definitívnych hostiteľov zvierat, incidencii u ľudí a molekulárnej epidemiológii.

Ø  Za vedeckú publikáciu s mimoriadne vysokým počtom citácií (111) si ocenenie odniesli MVDr. Markéta Derdáková, PhD., a RNDr. Mária Kazimírová, CSc., obe z Ústavu zoológie SAV, ktoré sa vo svojej práci zamerali na kliešte ako celosvetovo po komároch druhé najvýznamnejšie prenášače prenosných ochorení. Publikovaná práca Driving forces for changes in geographical distribution of Ixodes ricinus ticks in Europe vznikla v spolupráci expertov VBORNET skupiny a pracovníkov ECDC s cieľom zhodnotiť aktuálny stav a prognózy šírenia kliešťa Ixodes ricinus do nových oblastí v rámci Európy v závislosti od klimatických, ekologických a antropogénnych faktorov.

 

Kategória Špičkové publikácie vo vedeckých časopisoch registrovaných v databáze Nature Index 

Ø  Mgr. Kristína Lukáčová, PhD. z. Centra biovied. SAV bola ocenená za prácu In vivo assessment of the neural substrate linked with vocal imitation accuracy. Spevavce sa učia vokálne komunikovať (spievať) tak ako sa ľudia učia hovoriť. Doktorka Lukáčová sa vo svojom príspevku zaoberá systémom učenia, produkcie a vnímania spevu. Ten v mozgu tvorí dobre definované a popísané oblasti, ktoré sú v mnohých smeroch podobné tým ľudským. Oblasti mozgu, ktoré pozitívne alebo negatívne ovplyvňujú proces učenia vokalizácie nie sú doposiaľ známe. In vivo  magnetická rezonancia pomohla identifikovať oblasti, ktoré sú špecificky zapájané pri určitých etapách učenia vokálizácie a neboli doposiaľ spájané s učením u mladých jedincov.  Magnetická rezonancia rovnako pomohla identifikovať oblasti priamo súvisiace s "kvalitou" učenia piesne u dospievajúcich samcov. Práca bola uverejnená v časopise eLife.

Ø  Ďalším oceneným bol  Ing.Dušan Račko, PhD. z Ústavu polymérov SAV a publikáciu Free volume in a PMVE polymer-water solution, v ktorej skúmal systém polyméru poly(vinyl metyléteru) s vodou. PVME je dobre miešateľný s vodou v celom spektre koncentrácií a má schopnosť zosieťovať po ožiarení bez prídavku ďalších chemikálií, vďaka čomu má PVME má sľubné farmaceutické použitie v podobe hydrogélov. PVME sa tiež používa ako zjednodušený modelový systém na skúmanie interakcií biologických polymérov ako sú DNA a proteíny vo vodnom prostredí. Zvolený systém študoval s použitím pokročilých metód molekulového modelovania a simulácií. Pomocou počítačových simulácií sme ukázali, že objem a mobilita v okolí PVME (ktorý má hydrofilné a hydrofóbne skupiny), sa mení v závislosti od lokálnej koncentrácie vodíkových väzieb tvorených s molekulami plastifikátora – vody. Práca adresuje takisto aktuálny problém uväznenej vody, ktorá oproti klasickej vode zamŕza pri omnoho nižších teplotách

Ø  Ďalšími ocenenými boli Ing. František Šimko, PhD., Ing. Michal Korenko, PhD. a Ing. Zuzana Netriová, PhD., z Ústavu anorganickej chémie SAV si prevezmú ocenenie za publikáciu s názvom X-ray diffraction, NMR studies, and DFT calculations of the room and high temperature structures of rubidium cryolite. Autori sa v nej zaoberajú využitím Hexafluórohlinitanu rubídneho.

Ø  Cenu získali aj Ing. Ana Hološ, Mgr. Juraj Kronek, PhD. a Mgr.Jaroslav Mosnáček,DrSc. z Ústavu polymérov SAV za prácu Well-Defined Linear and Grafted Poly(2-isopropenyl-2-oxazoline)s Prepared via Copper-Mediated Reversible-Deactivation Radical Polymerization Methods, v ktorej demonštrujú kontrolovanú polymerizáciu 

Ø  RNDr, Martin Človečko, PhD. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV za prácu Quartz tuning fork—A potential low temperature thermometer in high magnetic fields, ktorá bola uverejnená v odbornom časopise Applied Physics Letters. Presné meranie nízkych teplôt (menej než 1 Kelvin) v silných magnetických poliach predstavuje stále náročnú experimentálnu výzvu, pretože takmer všetky merateľné fyzikálne parametre sú pri nízkych teplotách závislé aj na magnetickom poli. V publikácii spolu s kolegom Petrom Skybom prezentuje merania komerčne dostupných mechanických rezonátorov na báze kremenných ladičiek s rôznymi rezonančnými frekvenciami. Merania boli vykonané pri teplotách pod 1 Kelvin v magnetických poliach až do 7,5 Tesla. Podarilo sa mu ukázať, že normalizovaná rezonančná frekvencia ladičiek vykazuje univerzálnu teplotnú závislosť, ktorá je nezávislá na magnetickom poli. Táto vlastnosť robí z kremenných ladičiek veľmi sľubného kandidáta na teplomer vhodný pre merania nízkych teplôt v silných magnetických poliach.

Ø  Ďalším oceneným v tejto kategórii je Ing. Ján Šoltýs, PhD. Z Elektrotechnického ústavu SAV za prácu Zobrazovanie magnetického poľa pomocou MFM hrotu využívajúceho jadro víru, ktorá vyšla v Applied Physics Letters. So spolupracovníkmi v práci navrhli a vyvinuli nový typ meracej sondy, určenej pre mikroskopiu magnetických síl. Oproti klasickým komerčným MFM sondám ponúka viacero výhod. Vyznačuje sa lepšou odolnosťou voči opotrebovaniu a to aj pri dlhodobom skenovaní vzorky.

Ø  Ocenenie získal aj Mgr. Adam Tomašových, DrSc. Za prácu Ecological regime shift preserved in the Anthropocene stratigraphic record, ktorá bola uverejnená v Proceedings of the Royal Society. Paleontologický záznam morských prostredí je neúplný a má väčšinou nízke časové rozlíšenie (jednotlivé vrstvy sú časovo spriemerované na tisícročia), takže náhle zmeny v diverzite ekosystémov nie je možné vo vrtoch sledovať. Autori práce, na ktorej sa podieľal aj doktor Tomašových však zistili, že tzv. antropocénny stratigrafický záznam (20. storočie) vo vrtoch Jadranského mora má pomerne vysoké rozlíšenie a dokumentuje zvýšenú frekvenciu anoxických udalostí v morských prostrediach počas druhej polovice 20. storočia. Táto zmena viedla aj k náhlej zmene v zložení bentických ekosystémov.

Ø  Za prácu Zobrazovanie magnetického poľa pomocou MFM hrotu využívajúceho jadro víru, ktorá vyšla v Applied Physics Letters získal ocenenie Ing. Ján Šoltýs, PhD., z Elektrotechnického ústavu SAV. Zo spolupracovníkmi v práci navrhli a vyvinuli nový typ meracej sondy, určenej pre mikroskopiu magnetických síl. Oproti klasickým komerčným MFM sondám ponúka viacero výhod. Vyznačuje sa lepšou odolnosťou voči opotrebovaniu a to aj pri dlhodobom skenovaní vzorky.

Ø  Cenu získal aj Mgr. Miroslav Kocifaj, PhD. a to hneď za dve publikácie. Tou prvou je práca s názvom Aerosol characterization using satellite remote sensing of light pollution sources at night, ktorá bola uverejnená v Monthly Notices od the Royal Astronomical Society: Letters. V práci sa zaoberá družicovým pozorovaním umelých nočných svetielm ktorým autor získal niektoré základné integrálné parametre aerosólu. V príspevku demonštruje uskutočniteľný prístup k určeniu funkcie distribúcie počtu častíc veľkosti aerosólu vo vzdušnom stĺpci na základe merania rozloženia uhlového žiarenia rozptýleného svetla vyžarovaného nočnými svetlami miest a obcí, zaznamenaného z nízkej hodnoty obežnej dráhy Zeme.

Druhou ocenenou prácou doktora Kocifaja je výskum z názvom Are population based models advantageous in estimating tle lumen outputs from light-pollution sources?, v ktorom predstavuje nový model svetelného znečistenia založený na ploche umelo osvetlených plôch, ktorý by mohol mať veľký význam pre komunitu výskumníkov svetelného znečistenia, najmä astronómov, fyzikov a modelárov, ktorí pri charakterizácii svetelného znečistenia bežne ako mernú jednotku používajú celkový svetelný tok.

 

Kategória Špičkové vedecké monografie 

Ø  Prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD. z Centra vied o umení SAV za monografiu Iconology of Charity:Medieval Legends of Saint Elizabeth in Central Europe, ktorá vyšla v prestížnom belgickom vydavateľstve  Peeters Publishers. Autor v nej analyzuje vyobrazenia svätej Alžbety. Stredoveký kult tejto mimoriadnej svätice prebudil záujem najvplyvnejších politických osobností tej doby. Ich individuálne dialógy so svätcom spájali rezonančné duchovné posolstvá, ktoré boli platné počas celého života každého jednotlivca, s prechodnými obavami o politické boje, vojenské boje alebo materialistické úvahy. Výsledkom je, že obrázky sú viacvrstvové produkty odrážajúce ľudské potreby a túžby na niekoľkých úrovniach. Táto kniha ponúka nepatrné svedectvo z tohto nekonečného toku pocitov, pozorovaní a meditácií v snahe mierne rozšíriť obmedzený rozsah ľudských skúseností.  

Ø  Ďalším oceneným v tejto kategórii je Jon Stewart, PhD., Dr. habil. phil. et theol. Z Filozofického ústavu SAV za publikáciu The Emergence of Subjectivity in the Ancient and Medieval World: An Interpretation of Western Civilization, ktorá vyšla v Oxford University Press. Táto práca predstavuje teóriu o vývoji západnej civilizácie od staroveku do stredoveku. Hlavná argumentačná línia sleduje rôzne koncepcie seba samej rôznych kultúr, ktoré sa historicky vyvíjali. Hlavná argumentačná línia sleduje rôzne koncepcie sebapoňatia rôznych kultúr, ktoré sa historicky vyvíjali a ktoré odrážajú rôzne pohľady na to, čo to je byť človekom. Téza spočíva v tom, že v nich dokážeme rozlíšiť postupný vznik toho, čo dnes nazývame vnútornosťou a subjektivitou.

Ø  Cenu za špičkovú vedeckú monografiu získava aj doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. Z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV za monografiu Sexuality: From intimacy to Politics: With Focus on Slovakia in the Globalized World, ktorá vyšla v Berlíne vo Vydavateľstve Peter Lang. Kniha sa snaží odpovedať na otázky, ktoré sa objavia, keď ľudská sexualita opustí lekársky / sexuologický kontext a dostane sa do centra spoločenských vied. Poskytuje pohľad do geopolitického regiónu Slovenska, kde z ideologických dôvodov nebol po desaťročia možný výskum sexuality. Najprovokujúcejšími otázkami v knihe sú: Aká bola cena, ktorú musela ľudská sexualita platiť za pozornosť vedeckej medicíny od 19. storočia? O čom je súčasná transmutácia intimity? Prečo musíme hovoriť o zdravom sexe a nielen o sexuálnom zdraví? O čom vieme a z čoho sa môžeme dozvedieť hranicu medzi chceným a nechceným sexom? Potrebujeme nové normy pre sexualitu? Prečo je sexualita v politike taká dôležitá?

 

Kategória Špičkové publikácie v časopisoch zaradených do Nórskeho registra

Ø  Ondrej Ficeri, PhD. Zo Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV za prácu The traitorous national periphery: the legacy of identity politics of imperial Hungary in a new eastern metropolis of Czechoslovakia – Košice/Kassa uverejnenú v European Review of History. Hlavným cieľom tohto príspevku je situovať miestnu slovenskú komunitu do fantómových geografických oblastí po prvej svetovej vojne medzi východom a strednou Európou a vysvetliť centrálno-periférne postavenie Košíc v národnej politike maďarských a československých politických a intelektuálnych politík elity. Odpovedá tiež na kľúčovú otázku, či Trianon transformoval národnú krajinu mesta tak, ako to pôvodne predpokladali a požadovali československé orgány.

Ø  Mgr. Ing. Miloš Kosterec, PhD. z Filozfického ústavu SAV za  prácu Substitution contradiction, its resolution and the Church-Rosser Theorem in TIL publikovanú v Journal of Philosophical Logic. V práci predkladá analýzu, podľa ktorej aktuálna definícia substitúcie v Transparentnej intenzionálnej logike (TIL) vedie ku kontradikcii. Predkladá protipríklad k platnosti danej teorémy v TIL s upravenou definíciou substitúcie.

Ø  Ocenenie tiež získava PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD. a doc. PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD., z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV za výskum s názvom The Effect of Analytic Cognitive Style on Credulity publikovaný v odbornom recenzovanom časopise Frontiers in Psychology. Hlavným cieľom výskumu bolo zistiť, do akej miery ľudia uveria nezvyčajnému vysvetleniu prežitého javu. Výskum ukázal, že je ťažké experimentálne indukovať analytické myslenie, výsledky však naznačujú, že vyššie analytické myslenie predikuje nižšiu dôverčivosť ľudí.

Ø  Ocenenie si tiež prevzali Mg. Danel Škobla, PhD., z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV a Mgr. Daniel Filčák, MSc. PhD., z Centra spoločenských a psychologických vied SAV za štúdiu publikovanú v prestížnom medzinárodnom sociologickom časopise Sociologia Ruralis. Počas viacročného terénneho výskumu autori skúmali populistickú politiku, diskurzy a sociálne praktiky týkajúce sa etnických Rómov vo vidieckych oblastiach východného Slovenska na príklade politík a aktivít samospráv týkajúci sa manažmentu odpadov v obciach a mestách.

Ø  Ďalším oceneným v tejto kategórii je Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD., zo Sociologického ústavu SAV, ktorý si prevezme ocenenie za štúdiu Explaining the role of international scholars in semi-peripheries. Evidence from Slovakia, publikovanú v Studies in Higher Education. V tejto práci analyzuje profil zahraničných vysokoškolských pedagógov na Slovensku a vedie k záveru, že zamestnávanie takýchto pedagógov na našich vysokých školách je primárne nástrojom, ktorým školy riešia nedostatok kvalifikovaných učiteľov a v prostredí akademickej semi-periférie neslúži ako indikátor excelentnosti vysokej školy.

Ø  Ocenenie získavajú aj Mgr. Barbara Lášticová, PhD., Mgr. Xenia Daniela Poslon a doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc., z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV za publikovanie práce Posilňovanie empatie a zmierňovanie pocitu medziskupinovej hrozby môže oslabiť protirómsky rasizmus v odbornom recenzovanom časopise Frontiers in Psychology. Analyzovali v nej súbor stereotypných, emočných a behaviorálnych hodnotiacich výpovedí týkajúcich sa Rómov, ktoré možno považovať za komponenty protirómskeho rasizmu.