Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tlačové správy

Logo schémy

Vedecký grantový program IMPULZ má štvrté pokračovanie

3. 6. 2024 | videné 90-krát

Excelentní vedci z celého sveta majú dvere otvorené, ak chcú prísť na Slovensko. SAV dnes otvorila výzvu na podávanie prihlášok do grantového programu IMPULZ 2024. Medzinárodne uznávaní vedci a vysoko talentovaní mladí výskumníci majú opäť príležitosť realizovať svoje vedecké zámery na Slovensku, a to za podmienok blížiacich sa k prestížnemu európskemu grantu. Vybrané projekty môžu požiadať o finančné prostriedky do výšky 160 000 eur ročne. Výzva je otvorená do 2. septembra 2024 do polnoci, predpokladaný začiatok riešenia projektov je apríl 2025.

Slovenská akadémia vied spustila grantovú schému IMPULZ po štvrtý raz. Jej cieľom je pritiahnuť novú generáciu kvalitných vedeckých lídrov na výskumné pracoviská SAV, zvýšiť ich internacionalizáciu a konkurencieschopnosť, excelentnosť svojho výskumu a v neposlednom rade aj úspešnosť v získavaní prestížnych európskych grantov. 

„SAV potrebuje vyhľadávať nových talentovaných vedeckých pracovníkov s témami, ktoré sú na hranici poznania. Cieľom je, aby sme našli mladých ľudí, korí budú schopní uchádzať sa aj o projekty ERC, ktoré sa považujú vo vedecko-výskumnom priestore za tie najdôležitejšie,“ zdôrazňuje predseda SAV prof. Pavol Šajgalík.

Úlohou výskumníkov bude vytvoriť a riadiť svoje vlastné výskumné skupiny. Schéma im poskytne motivujúce podmienky pre ich výskum a vedeckým organizáciám SAV prinesie skvalitnenie výskumného prostredia a vedeckých výstupov.

O grant sa môžu uchádzať vedci a vedkyne s titulom PhD. alebo ekvivalentným titulom, ktorí pravidelne publikujú vo významných vedeckých časopisoch, boli opakovane pozvaní prezentovať svoje výsledky na významných medzinárodných konferenciách a boli zodpovedným riešiteľom/kou vedeckého projektu. Uchádzači a uchádzačky tiež musia preukázať dostatočné skúsenosti vo výskume získané na zahraničnom výskumnom pracovisku. Buď takto získali titul PhD., alebo absolvovali dlhodobý pobyt mimo SR, spravidla nie kratší ako dva roky. Mladší výskumníci a výskumníčky musia preukázať nezávislosť od školiteľa dizertačnej práce uvedením zoznamu publikácií, ktorých spoluautorom nie je školiteľ. Navrhovaná téma projektu sa tiež musí líšiť od témy dizertačnej práce uchádzačov.

Úspešní uchádzači môžu získať grant až do výšky 160 000 eur ročne. Oprávnené náklady na projekt zahŕňajú mzdové náklady, cestovné náklady, náklady na materiál, výskumnú infraštruktúru, publikačné náklady a i. Vybraní uchádzači budú zamestnaní na jednotlivých ústavoch SAV, ktoré zabezpečia financovanie nepriamych nákladov projektu.                                                 

SAV v súčasnosti poskytuje špecifickú podporu výskumníkov prostredníctvom viacerých programov, akým je napr. Kompenzačný príspevok, Fond Štefana Schwarza a SASPRO2/MoRePro. Súčasná podpora z viacerých programov nie je možná.

SAV otvorila grantovú schému IMPULZ prvýkrát v roku 2021. Do grantovej schémy sa od jej začiatku prihlásilo 79 uchádzačov z celého sveta. SAV doteraz podporila deväť projektov celkovou sumou 1 637 664 eur.

Viac informácií o schéme IMPULZ, ako aj kompletné znenie výzvy, nájdu záujemkyne a záujemcovia na stránke: https://impulz.sav.sk/.