Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tlačové správy

Ilustračná snímka. Foto: pixabay.com/blickpixel

Slovensko je bližšie k novému superpočítaču PERUN

22. 5. 2024 | videné 151-krát

Slovensko je o krok bližšie k novému špičkovému superpočítaču PERUN. Centrum spoločných činností SAV, v. v. i., ktoré zastrešuje jeho vybudovanie a prevádzkovanie, vyhlásilo verejné obstarávanie na jeho vývoj a konštrukciu. Zákazka bude financovaná z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti.

Vybudovanie superpočítača PERUN je súčasťou projektu Vývoj a konštrukcia superpočítača pre národné superpočítačové centrum, ktorý predstavuje strategickú investíciu pre podporu vedy, inovácií a pokročilej digitalizácie na Slovensku. Superpočítač bude umiestnený v areáli SAV v Bratislave a po obstaraní a sprevádzkovaní bude sprístupnený širokej komunite slovenských používateľov vrátane záujemcov z malých a stredných podnikov a priemyslu.

Obstarávaniu nadlimitnej zákazky predchádzali prípravné trhové konzultácie, ktoré prebiehali vo viacerých kolách. „Vďaka intenzívnej komunikácii s potenciálnymi dodávateľmi sme mohli pripraviť zadanie predmetu zákazky na vysokej odbornej úrovni, optimalizovať požiadavky, mitigovať potenciálne riziká a v neposlednom rade zvýšiť transparentnosť,“ uvádza Ing. Nikola Kovaničová, generálna riaditeľka Centra spoločných činností SAV, v. v. i.

Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom na predmet zákazky, t. j. samotný superpočítač PERUN a modulárne dátové centrum s  podpornými technológiami.

Centrum spoločných činností SAV, v. v. i., pozýva všetky kvalifikované subjekty, aby sa zúčastnili verejného obstarávania a pomohli na Slovensko priniesť najnovšie technológie v oblasti vysokovýkonného počítania pre uplatnenie vo vedeckom výskume, vzdelávaní, adopcii najnovších trendov v digitalizácii a tiež v medzinárodnej spolupráci.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania je zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania aj v Úradnom vestníku ES. Obstarávateľ bude uplatňovať kritériá pre výber najúspešnejšej ponuky spôsobom, ktorý okrem výpočtového výkonu a ceny významnou mierou zohľadňuje environmentálne a ekonomické aspekty prevádzky superpočítača.