Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Podujatia

Zoznam organizácií SAV zúčastňujúcich sa Týždňa vedy a techniky

4. 11. 2016 | zhliadnuté 830-krát

 

Ústav SAV

Dátum

Program

 Miesto

1. oddelenie SAV

 

Ústav vied o Zemi

 

Kontakt: Silvia Ozdínová

silvia.ozdinova@savba.sk

02 / 3229 32 18

(14. –

25. 11.)

Výstava fotografií: Skrytá krása podzemia (foto: Mgr. Albert Russ, text: RNDr. Ján Madarás, PhD.)

 Vestibul jedálne SAV, Dúbravská  cesta 9, Bratislava

Astronomický ústav

 

 

 

 

Geografický ústav

 

 

 

 

Ústav hydrológie

 

 

Kontakt: Ing. Viera Kováčová, kovacova@uh.savba.sk

25. 10.

Konferencia Mestá a voda (Hist. povodňové značky na Dunaji a slov. riekach)

 Zrkadlová sieň Primaciálneho  paláca Bratislava

 

7. 11.

Hist. povodňové značky na Dunaji a slov. riekach

 Vestibul USTARCH a UH SAV,  Dúbravská cesta 9, Bratislava

 

8. –

11. 11.

 

 

 

10. 11. DOD

Hist. povodňové značky na Dunaji a slov. riekach

 

 

DOD: Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda – rastlina - atmosféra

  Dúbr. cesta 9, Bratislava

 

 

 

 

 ÚH, Dúbr. cesta  9, Bratislava

Fyzikálny ústav

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Mgr. Erik Bartoš, PhD.

erik.bartos@savba.sk

02 / 5941 05 12

9. 11.

9. – 16.h

DOD***

Pr  Prednášky pracovníkov ústavu z oblasti kvantovej fyziky, nanotechnológií, jadrovej a subjadrovej fyziky spojené s diskusnými besedami; prehliadka laboratórií a pracovísk FÚ. ***

**

 

 

 FÚ, Dúbravská cesta 9, Bratislava

Matematický ústav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: A. Dvurečenskij, dvurecen@mat.savba.sk

02/5249 73 16

 

10. 11. DOD

od 9. - 12.h : 50-min. prednášky

9. - 9.50 h: doc. Ing. G. Okša, CSc. - Ako matematika pomáha zvyšovať bezpečnosť jadrových elektrárni

10. - 10.50 h: Ing. I. Mračka, PhD. - Príbeh grafickej karty – cesta od počítačovej hry k vede

11. - 11.50 h:  doc. RNDr. R. Hajossy, CSc. – Fyzik s basketbalovou loptou

12. - 12.50 h: Mgr. M. Plávala – Aké veľké je nekonečno a prečo to už storočie trápi fyzikov ?

 MÚ SAV, Štefánikova 49,  Bratislava

KE:  doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.

fric@saske.sk

0948 842 567

10. 11., DOD KE

Od 9.35 – 11.55 h: Prednášky

9.35 – 10.05 h: doc. RNDr. R. Frič, DrSc. – Matematika - prostriedok na dorozumenie

10.10 – 11.50 h: Mgr. P. Mlynarčík – Prečo študovať informatiku

11.55 – 12.35 h: Mgr. M. Hospodár – Zaujímavá informatika

 

 MÚ SAV, Grešákova 6, Košice

 

7. 11.

9.15 – 10.h: Matematické prekvapenie pre futbalistov

 ZŠ Demänovská cesta, Liptovský  Mikuláš

Ústav experimentálnej fyziky

     

Ústav informatiky

     

Elektrotechnický ústav

 

Kontakt: Milan Ťapajna

milan.tapajna@savba.sk

02 / 59 222 777

8. 11. DOD *

9. – 12.h

Cyklus prednášok o aktivitách ElÚ SAV

*

 Pracoviská ElÚ SAV, Dúbravská  cesta 9, Bratislava

Ústav geotechniky

     

Ústav stavebníctva a architektúry

   

 

Ústav materiálového výskumu

10. 11., od 9.h

Prednášky:
Zázračný nanosvet
Oceľ - univerzálny konštrukčný materiál
Biomateriály a medicína
Od kovového prášku ku hotovému automobilu

Prehliadka laboratórií

 ÚMV, Watsonova 47, Košice

Ústav merania

 

Kontakt: Eva Gurišová

umersekr@savba.sk

02 / 5477 40 33

8. 11., DOD

**

9.30 – 10.h Predstavenie ústavu (hlavné výskumné aktivity)

10. – 15.h Prehliadky laboratórií, predstavenie nových technológií a ukážky výsledkov **

 Zasadačka ÚM SAV, 4. posch.,  Dúbravská cesta č. 9, Bratislava

 (skupiny návštev dohodnúť vopred)

Ústav materiálov a mechaniky strojov

              

   

2. oddelenie SAV

 

Neurobiologický ústav

 

Kontakt: Lucia Slovinská

slovinska@saske.sk

0908 321 442

10. 11.,

8. – 14.h, DOD

Prehliadky ústavu (v hod. intervaloch)

 NbÚ SAV, Šoltésovej 4 - 6, Košice

Neuroimunologický ústav

 

 

 

 

Ústav normálnej a patologickej fyziológie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: Angelika Puzserová

angelika.puzserova@savba.sk

02 / 3229 60 43

8. 11.,

10.30 h

DOD

Prednáška pre deti a mládež: prospešné a škodlivé faktory ovplyvňujúce srdce a cievy (MJ)

 ÚNPF SAV, Sienkiewiczova 1,  Bratislava

9. 11.,

10.30 h

Prednáška pre deti a mládež: prospešné a škodlivé faktory ovplyvňujúce srdce a cievy (SJ)

 ÚNPF SAV, Sienkiewiczova 1,  Bratislava

8., 9. 11.,

11.15 h

Prehliadka vybraných laboratórií

 

8. - 9. 11.

+ Počas návštevy ústavu – možnosť zmerať krvný tlak a parametre telesnej stavby

ÚNPF SAV, Sienkiewiczova 1, Bratislava

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: Ing. Marta Prnová, PhD.

marta.prnova@savba.sk

9. 11. DOD

Čarovná cesta vzniku nového lieku - návštevníci sa  zoznámia s čarovnou, no možno občas aj divokou objavnou cestou, ktorej výsledok môže zachrániť mnoho ľudských životov. Počas návštevy zistia, ako dlho táto cesta trvá, aké sú jej etapy, a aké strasti či slasti prináša. Zoznámia sa s objavmi vedcov a budú môcť nahliadnuť do sveta zrodu nového lieku.

 Pavilón lekárskych vied, blok C,  1.p. ÚEFT SAV, Bratislava

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.

lubica.lacinova@savba.sk

02 / 3229 55 32

9. 11., DOD

14.h: Ako bije srdce, exkurzie do laboratórií

Ľ. Lacinová, J. a M. Gaburjákové, M. Novotná

+ exkurzie v menších skupinách do troch laboratórií (v 1. - meranie elektrických prúdov z celej bunky – príklad jedného z prúdov, ktoré sa skladajú na signál, ktorý riadi celé srdce. V 2. meranie elektrického prúdu, ktorý tečie cez jediný iónový kanál. V 3., ako sa skúma ultraštruktúra srdcovej bunky elektrónovou mikroskopiou a snímky srdcových buniek.

 Pavilón lekárskych vied, blok B,  seminárna miestnosť 2.56,  Bratislava

Ústav pre výskum srdca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

RNDr. Miroslav Barančík, DrSc.

miroslav.Barancik@savba.sk

02/ 3229 5404

9. 11.

DOD

9.30 – 10.15 h: Popularizačná prednáška o srdci a rizikových faktoroch ischemickej choroby srdca.

10.15 – 10.45 h:

Náučný kvíz zameraný na srdce.

10.45 – 13.h:

Prehliadka ústavu, praktické ukážky činnosti niektorých prístrojov, prezentácia metodík a výsledkov nimi získavaných.

 ÚVS  SAV, Dúbravská cesta 9,

 Pavilón lekárskych vied, blok A,  seminárna miestnosť 7.29,  Bratislava

Botanický ústav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: Ing. Jaromír Kučera, PhD.

jaromir.kucera@savba.sk

7. 11. DOD

Čo sa skrýva v slove botanika?

9.30 – 10.h - privítanie, multimediálne intro, rozdelenie študentov do skupín

10. – 13. h  - Hore schodmi k odhaleniu tajomstiev rastlín (zoznamovanie sa s BÚ v skupinách);  na ceste zaujímavé prístroje a ešte zaujímavejších ľudí a otázky, na ktoré pri štúdiu rastlín, húb a ich spoločenstiev odpovedajú

 

 BÚ SAV, Dúbravská cesta 9,  Bratislava

Chemický ústav

 

kontakt: RNDr. Desana Lišková, PhD.

chemlisk@savba.sk

02 / 594 10 265

 

 

Ing. Ľudmila Kluková

ludmila.klukova@savba.sk

10. –

11. 11.

 

 

 

 

 

10. –

11. 11.

9. – 19.h

Výstavka Veda netradične – Ing. Ľudmila Kluková, Ing. Štefan Belický

 

 

Stánok v rámci projektu Veda netradične (CVTI): Krásny nový bioelektronanosvet

 CHÚ SAV, Dúbravská cesta 9,  Bratislava

 

 

 

 

 

INCHEBA EXPO BRATISLAVA, Viedenská cesta 3-7,  Bratislava

 

11. 11., DOD

DOD  - RNDr. Desana Lišková

 

Ústav anorganickej chémie

 

kontakt: Ing. Ondrej Hanzel, PhD.

ondrej.hanzel@savba.sk

02 / 594 10 425

9. 11.,

9. – 16.h, DOD

Exkurzie po odd. ústavu, predvádzanie chem. experimentov, prednášky...

 

 ÚACH SAV, Dúbravská cesta 9,  Bratislava

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín

 

Kontakt: Ing. Andrea Hricová

andrea.hricova@savba.sk

037 / 37 69 43 328

8. 11. DOD

Rastliny a stromy zo skúmavky

 ÚGBR, Akademická 2, Nitra

Ústav molekulárnej biológie

 

Kontakt: Mgr. Ľuboš Kľučar, PhD.

lubos.klucar@savba.sk

02 / 593 074 13

 

 

Mgr. Renáta Nováková, CSc.

renata.novakova@savba.sk

02 / 593 07 424

 

Dr. Domenico Pangallo, DrSc.

domenico.pangallo@savba.sk

02 / 593 07 443

8. 11., DOD

 

 

 

 

 

 

 

10. –

11. 11.

9. – 19.h

9.30 – 11.h: Popularizačný seminár

od 11.h: praktická prezentácia Mikróby - pomocníci alebo škodcovia?

 

Stánok v rámci projektu Veda netradične (CVTI): Mikróby pomocníci alebo škodcovia?

 Prednášková miestnosť Ústavu  molekulárnej biológie SAV,  Dúbravská cesta 21, Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

INCHEBA EXPO BRATISLAVA, Viedenská cesta 3-7,  Bratislava

Ústav polymérov

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: Mgr. Silvia Podhradská, PhD.

silvia.podhradska@savba.sk

02 / 322 943 07

10. 11., od 9.h

DOD

Polymérna čajovňa - Polyméry medzi nami; kde všade používame plasty? Čo všetko môžu plasty nahradiť v našom bežnom živote? Ako nám pomáhajú? Biodegradovateľné plasty, kde všade ich môžeme použiť a ako ochrániť životné prostredie + prehliadka laboratórií

 ÚPo SAV, Dúbravská cesta 9,  Bratislava

Parazitologický ústav

 

 

 

 

 

Kontakt:

RNDr. Božena Kočíková, PhD.

kocikova@saske.sk

055/633 1411

10. 11.

DOD

 

Turnusy:

10.h

11.h

13.h

Parazity v pohybe: premietanie vedeckých filmov:

Kliešte útočia, 26 min.

Živí proti živým, 26 m.

Parazity v mestách, 26 min.

Kliešťová záhrada, kliešte naživo, črevné parazity psov a mačiek,  parazity pod lupou,  panelové plagáty, diskusia s odborníkmi. kvíz s knižnými cenami

 Parazitologický ústav SAV,  Hlinkova 3, Košice Veľká  zasadačka

Ústav biochémie a genetiky živočíchov

 

 

 

 

 

Kontakt:

RNDr. Lubor Košťál, Csc.

lubor.kostal@savba.sk

8. 11.

9. – 13.h

DOD

Vedci deťom – deti vedcom; exkurzia do laboratórií pre žiakov šiestych tried základných škôl

 ÚBGŽ SAV, Moyzesova 61
 Ivanka pri Dunaji

 -zasadačka, laboratóriá

9. 11.

9. – 13.h

Prezentácia práce ústavu a exkurzia do laboratórií pre študentov Evanjelického lýcea v Bratislave a študentov Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

 ÚBGŽ SAV, Moyzesova 61
 Ivanka pri Dunaji

 -  zasadačka, laboratóriá

7. – 11. 11.

Výstava fotografií RNDr. Borisa Bilčíka, PhD.

 Priestory ÚBGŽ SAV, Moyzesova  61
 Ivanka pri Dunaji

Ústav ekológie lesa

 

 

 

 

Kontakt: RNDr. Ján Kulfan, PhD., kulfan@savzv.sk

045 / 5241 126

7. 11., 14.h

Vernisáž výstavy Rozhovory s motýľmi

 Budova KLEMO, Tehelná 4, Zvolen

Kontakt: Ing. Peter Ferus, PhD.

peter.ferus@savba.sk

0911 209 107

8.11.,

8.30-13.h

Poznávaj svet rastlín – program pre žiakov ZŠ v špecializovanej učebni a v parku

 Arborétum Mlyňany ÚEL SAV,  Vieska nad Žitavou 178, 95152  Slepčany

9. 11., 8.30 – 13.h

Botanická olympiáda  Malí botanici – pre žiakov základných škôl

 Arborétum Mlyňany

 

 

 

 

 

Kontakt: Ing. Peter Hoťka, PhD., peter.hotka@savba.sk

0907 895 765

 

 

11. 11., 8.30-14. h, DOD ****

Deň otvorených dverí so zvláštnym programom pre SŠ a verejnosť ****

 Arborétum Mlyňany

 

7. – 11. 11.,

9. – 14.h

Poradenská činnosť v okrasných škôlkach, predajni drevín; prehliadka pamätnej izby Dr. Š. Ambrózy-Migazziho

 Arborétum Mlyňany

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat

 

 

 

Ústav krajinnej ekológie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: Edita Adamčeková

edita.adamcekova@savba.sk

02 / 209 203 02

10. 11., 10. – 15.h

 DOD

Výskum vidieckej krajiny ; odborné prednášky

do 13.h:

Aká je kvalita životného prostredia slov. vidieka?

Aký prírodný kapitál a aké ekosystémy ponúka dnešný vidiek;

 ÚKE SAV, Štefánikova 3,  Bratislava

 

 

14. – 15.h Posterová prezentácia

 

Ústav zoológie

 

 

 

 

Biomedicínske centrum

 

 

-          Ústav experimentálnej onkológie

 

 

 

-          Ústav experimentálnej endokrinológie

 

 

-          Virologický ústav

 

 

-          Ústav klinického a translačného výskumu

 

 

 

 

 

Kontakt BMC: PhDr. Michaela Španková

michaela.spankova@savba.sk,

0903 833 755

 

8. 11. DOD

 

 

10. – 10.15 h

 

 

10.15 – 10.30 h

 

 

10.30 – 10.45 h

 

10.45 – 11.h

DOD

 

 

 

Mgr. Lucia Kučerová: Osudný gén – príbeh rakoviny

 

RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc.: Môžu za obezitu gény?

 

RNDr. Boris Klempa: Lovci vírusov

 

MUDr. Adela Penesová,

PhD.: Obezita – zdravotný problém nielen u dospelých

 

+ prednášky a prezentačné stánky: keď sa bunka zblázni, hovorme o chrípke, genetika, epigenetka a cvičenie pri obezite

 Zasadacia miestnosť Virologického  ústavu BMC SAV, Dúbravská cesta  9, BA

 (nutné prihlásiť sa,  michaela.spankova@savba.sk,

 0903833755)

3. oddelenie vied

 

Archeologický ústav

 

 

 

Kontakt: PhDr. Klaudia Daňová, PhD.

klaudia.danova@savba.sk

0902 925 667

8. 11. DOD

 

 

 

 

10. – 11.11.

9. – 19.h

Prezentácia prác ústavu; prednášky: Archeológia ako moderná veda

 

 

Stánok v rámci projektu Veda netradične (CVTI): Archeológia – moderná veda 

 AÚ SAV, Akademická 2, NR, príp.  archeoskanzen na Martinskom  vrchu v Nitre

 

 

 

 

 INCHEBA EXPO BRATISLAVA,  Viedenská cesta 3-7,  Bratislava

Historický ústav

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: doc. Peter Šoltés, PhD.

peter.soltes@savba.sk

8. 11.,

17. 30 h

Prezentácia knihy Korupcia a diskusia na tému Korupcia v minulosti a súčasnosti

Marián Leško (novinár a publicista), Ján Hlavinka, Peter Šoltés, László Vörös (HÚ SAV), Roman Džambazovič (sociológ, FF UK Bratislava)

 Faustova sieň, Múzeum mesta  Bratislavy, Apponyiho palác,  Bratislava

 

   

 

Centrum spoločenských a psychologických vied

 

-          spoločenskovedný ústav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: Mgr. Miroslava Kopaničáková, PhD.

kopanicakova@saske.sk

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: Lucia Ištoňová

istonova@saske.sk

0904 219 583

 

 

 

 

 

 

 

-          Ústav experimentálnej psychológie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD.

vladimira.cavojova@savba.sk

9. – 10. 11.

 

I.SEKCIA: 9. – 10.h Workshop: Pripravte sa na svet práce - prednáška a diskusia na tému pracovný pohovor- formy a metódy pracovných pohovorov, priebeh, príprava, inštruktážne video a pod.

10. - 11.h - skupinové hry a aktivity zamerané na rozvoj schopností potrebných pre úspešné zvládnutie pracovného pohovoru (napr. tímové hry, riešenie modelových situácií a prípadových štúdií, hranie rolí a rôzne ďalšie hry zamerané na tvorivosť, rozhodovanie, komunikáciu a pod.).

II. SEKCIA 9. – 11.h - individuálna príprava na pracovný pohovor (napr. príprava životopisu, originálna sebaprezentácia, modelová situácia – pracovný pohovor, rady a tipy, ako si hľadať vhodné zamestnanie a ako sa pripraviť na pracovný pohovor)

 Spoločenskovedný ústav SAV,  Karpatská 5, Košice

8. 11., 17.h

Workshop: Psychológia reálnej sebaobrany pre ženy - nácvik situačnej  
pozornosti, emocionálna a mentálna príprava pre sebaobranu. Súčasťou  
akcie bude nácvik základných techník a trénovanie mikroscenárov

 Spoločenskovedný ústav SAV,  Karpatská 5, Košice

9. 11.

10. h

Dôchodkové investičné rozhodovanie ako problém rizika (Mgr. Matúš Konečný) - investičné rozhodnutia možno nie sú založené na realistických predstavách o rizikovosti a výnosnosti investičných alternatív. Z istého pohľadu ide teda o neracionálne voľby, ktoré s istou pravdepodobnosťou budú mať negatívny dopad na budúce dôchodky

 Ústav experimentálnej psychológie  -  Centrum spoločenských a  psychologických vied, SAV,

 zasadačka Pavilónu spoločenských  vied

 Dúbravská cesta 9, Bratislava

9. 11.,

11:00

Ako uspieť v komplexnom dynamickom svete? Inteligencia ako prediktor riešenia komplexných problémov (Mgr. Matúš Grežo, PhD.) - charakterizovaniu výskumnej oblasti riešenia komplexných problémov. Predstavíme teoretické i praktické pozadie vzniku tejto oblasti, klasické prístupy a metódy merania schopnosti riešiť komplexné problémy a taktiež súčasný trend výskumu.

 Ústav experimentálnej psychológie - Centrum spoločenských a  psychologických vied, SAV,

 zasadačka Pavilónu spoločenských  vied

 Dúbravská cesta 9, Bratislava

Ústav etnológie

 

 

 

 

kontakt: Mgr. Tomáš Hrustič, PhD.

tomas.hrustic@savba.sk

9. 11.,

13. – 18.h

Akadémia rómskych štúdií

 Priestory Kancelárie verejného  ochrancu práv, Grösslingová  35, Bratislava

10. 11.,

9. – 18.h

Otvorenie kurzov rómskeho jazyka -

Kurzy rómskeho jazyka

 Priestory Kancelárie verejného  ochrancu práv, Grösslingová 35, BA

11. 11.,

9. – 15.h

Otvorenie kurzov rómskeho jazyka -

Kurzy rómskeho jazyka

 

 Priestory Kancelárie verejného  ochrancu práv, 

 Grösslingová 35, Bratislava

       

Ekonomický ústav

10. 11., 10. h

Seminár: Univerzitné vedecké parky a výskumné centrá ako základňa inovácií

 Ekonomický ústav SAV, Šancová  56, Bratislava

Filozofický ústav

 

 

 

Ústav výskumu sociálnej a biologickej komunikácie

 

 

 

Ústav politických vied

 

   

Ústav štátu a práva

     

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra

 

 

 

 

Kontakt: PhDr. Sibyla Mislovičová

sibylam@juls.savba.sk

Mgr. Bronislava Chocholová, PhD.

bronah@juls.savba.sk

02 / 544 31 761-2

10. 11.,

9. – 11.h

Školské exkurzie (pre prihlásené školské kolektívy): interaktívna prezentácia, kvízy a súťaže

 JULS SAV, Panská ul. 26,  Bratislava

10. 11.

14. –17.h,

DOD

Prehliadky jednotlivých oddelení JÚĽŠ, popularizačné prednášky a aktivity pre návštevníkov všetkých vekových kategórií

 JÚĽŠ SAV, Panská ul. 26,  Bratislava

Ústav divadelnej a filmovej vedy

 

Kontakt: PhDr. Dagmar Podmaková, CSc.

dagmar.podmakova@savba.sk

02 / 54 777 193

 

Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.

michaela.mojzisova@savba.sk02 / 54 777 193

 

 

Mgr. Et Mgr. Art. Martina Borodovčáková

matapka@gmail.com

02 / 54 777 193

 

 

Mgr. Diana Laciaková

diana.laciakova@gmail.com

02 / 54 777 193

7. 11.,

10. – 11.h

Prednáška: Z dejín SND, Poézia Štúrovcov 40. a 50. rokov na javisku SND

 

 

 

 

 ÚDFV, Dúbravská cesta 9,  Bratislava

7. 11.,

15. – 15.45.h

Prednáška: Cenzúra v slovenskej opere

 

 

 

 

 Fakulta dramat. umení Akadémie  umení, predn. miest. 112, Horná 95,  BB

10. 11., 12. – 13.30 h

 

Antická dráma dnes

 

 

 

 Fakulta dramat. umení Akadémie  umení, predn. miest. 112, Horná 95,  Banská Bystrica

9. 11.,

18. – 19.h

Podmanivá a dráždivá história v súčasnom slov. dokum. divadle

 Klub Lúč – otvorená kult. Priestor,  Kniežaťa Pribinu 3, Trenčín

Slavistický ústav Jána Stanislava

     

Ústav dejín umenia

 

Kontakt: Ivan Gerát

dejugera@savba.sk

7. 11., 14.h

Okrúhly stôl: Umenie Slovenska v Európe 2016

 Zasadačka ÚSV SAV, Dúbravská  9, Bratislava

Ústav hudobnej vedy

     

Ústav orientalistiky

 

 

 

Ústav slovenskej literatúry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: Mgr. Dana Hučková, CSc.

dana.huckova@savba.sk

8. 11., DOD

8.30 – 9.30 h: Realizmus kontra nadrealizmus

Mgr. Andrea Draganová: Čo ste nevedeli o realizme?                                           
Mgr. Jaroslava Šaková: Ako (ne)rozumieť nadrealizmu

 

 

10. – 11.h: Staršia slovenská literatúra

Mgr. Katarína Štafurová – Mgr. Petra Rusňáková: Ako čítať starú literatúru?

 

 

 

11.30 – 12.30 h: Slovenská literatúra po roku 1945

Mgr. Daniel Domorák: Čo je existenciálna literatúra?

Mgr. Lena Macsaliová: Iľja Muromec v žánrovej (ne)krajine

 

 

   

 

Encyklopedický ústav SAV

7. 11.

10.h

Prednáška: Svetová a slovenská encyklopedická tvorba v zrkadle času

 Encyklopedický ústav SAV,  Bradáčova 7, Bratislava

 

* Elektrotechnický ústav SAV

8. 11.

9. – 12.h Cyklus prednášok o aktivitách ElÚ SAV;

rozdelenie do skupín (30 min)

Každá skupina absolvuje 15 min ukážky na pracoviskách s nasledovnými témami:

-          Magnetická levitácia: ukážky magnetickej levitácie supravodivých objektov

-          Drôt bez odporu: demonštrácia bezodporového prenosu prúdu v supravodivých MgB2 páskach

-          „Dotknúť“ sa atómu: Atómový silový mikroskop

-          Čo „vidia“ elektróny: Elektrónový silový mikroskop

-          Rozklad vody slnkom: Ukážka funkcie fotoelektrických článkov na rozklad vody

-          Ohybné senzory: Ukážky funkcie a prípravy polymérnych plynových senzorov a senzorov tlaku

-          Super rýchly a super silný: Výkonové tranzistory na báze GaN-u

-          „Nano-lesík“ plný diód: Solárne články na báze radiálnych nanovláknových diód

-          Nanášanie po atómových vrstvách: Ukážka technologických laboratórií ALD, MOCVD a PLD

 

** Ústav merania SAV

8. 11.

9.30 – 10. h:

Hlavné výskumné aktivity Ústavu merania SAV (doc. Ing. Milan Tyšler, CSc., riaditeľ ÚM SAV) - zasadačka Ústavu merania SAV, 4.poschodie

-          Prehliadky laboratórií, predstavenie nových technológií a ukážky výsledkov

-          10. – 15. h ,  začiatok návštev v jednotlivých laboratóriách každú celú hodinu

-          (laboratóriá podľa vlastného výberu)

-          Laboratóriá Národného centra NMR (prízemie č. 009-012)

-          V laboratóriách sa uskutočnia výklady a praktické ukážky činnosti výskumných tomografov na báze magnetickej rezonancie (prof. Ing. Frollo, DrSc., Ing. Andris, PhD.).

-          Laboratórium röntgenovej mikrotomografie (prízemie č.002)

-          V laboratóriu budú prezentované metódy röntgenovej mikrotomografie vo výskume v materiálových vedách, elektrotechnike, mineralógii, biológii a ochrane kultúrneho dedičstva (RNDr. Hain, PhD.)

-          Laboratórium optoelektronických meracích metód (prízemie, č. 005)

-          Ukážky činnosti využitia infračervených a ultrafialových meracích metód (RNDr. Ing. Bartl, CSc.)

-          Laboratórium na meranie slabých magnetických polí (odchody z vrátnice ústavu)

-          V unikátnom  laboratóriu umiestnenom v lese pri ústave budú vysvetlené možnosti merania extrémne slabých magnetických signálov (Mgr. Škrátek, PhD.).

-          Laboratórium oddelenia teoretických metód (2. poschodie č. 229)

-          Ukážky merania a analýzy EEG signálu a ukážky neurorehabilitácie (Mgr. Teplan, PhD.)

-          Laboratórium biomeraní (5. poschodie č. 506)

-          V laboratóriu budú vysvetlené princípy a predvedené ukážky merania a modelovania elektrickej aktivity srdca ako aj  meraní ďalších biosignálov. (doc.Ing. Tyšler, CSc., Ing. Švehlíková, PhD.)

 

*** Fyzikálny ústav SAV

9. 11.

9. – 16.h

Prehliadka laboratórií bude v sprievode pracovníkov FÚ, ktorí poskytnú odborný výklad k jednotlivým prístrojom a meraniam prebiehajúcich v laboratóriách. Pre verejnosť budú sprístupnené:

-          Laboratórium kvantových meraní s refrigerátorom a supravodivým magnetom,

-          Laboratórium fyziky kovov s transmisným elektrónovým mikroskopom,

-          Termofyzikálne laboratórium s našimi elektronickými jednotkami,

-          kluster nanolaboratórií NANOLAB,

-          Laboratórium magnetizmu kovov, technológia výroby kovových skiel, atď.

 

**** Arborétum Mlyňany

 

8. 11., 8.30 – 13.h: Aktivity pre žiakov ZŠ

Poznávaj svet rastlín

-          možnosť spoznávať fungovanie rastlinného tela a vzájomné vzťahy rastlín s okolitým prostredím hravou formou v počítačovej učebni Svet stromov a v Tvorivých dielňach (využitie prírodného materiálu (plodov, semien, listov) pri vlastnej tvorbe žiakov)

-          spoznávanie drevín počas exkurzie po náučných chodníkoch Arboréta Mlyňany

9. 11. 8.30 – 13.h:

Botanická olympiáda Malí botanici – pre žiakov základných škôl (štatút olympiády na www.arboretum.sav.sk)

11. 11., 8.30 – 14.h: Aktivity pre žiakov ZŠ a SŠ

-          Veda v Arboréte Mlyňany SAV – predstavenie výskumných aktivít oddelenia dendrobiológie.

-          Skús si to sám - ukážky laboratórnej techniky a jednoduchých experimentálnych metód, ktoré si budú môcť študenti aj vyskúšať.

-          Spoznaj Naj... Arboréta Mlyňany – prednáška zameraná na prezentáciu zbierok Arboréta Mlyňany.

-          Ako rozmnožovať rastliny – ukážky rôznych techník rozmnožovania rastlín.

-          Exkurzia po náučných chodníkoch Arboréta Mlyňany SAV pod vedením odborných sprievodcov.

11. 11., 9. – 14.h: Deň otvorených dverí

-          exkurzie po náučných chodníkoch Arboréta Mlyňany SAV pod vedením odborných sprievodcov pre návštevníkov Arboréta Mlyňany SAV (exkurzie sa budú začínať o 10., 12. a 14.h, v prípade záujmu nahlásiť sa na vrátnici najneskôr 30 min. pred začatím prehliadky),

-          -poradenská činnosť (informácie budú podávané v Okrasných škôlkach, resp. v predajni drevín Arboréta Mlyňany SAV),

-          -v priestoroch kaštieľa Arboréta Mlyňany SAV si návštevníci budú môcť pozrieť pamätnú izbu zakladateľa Arboréta Mlyňany – Dr. Štefana Ambrózy-Migazziho, spojenú s ukážkami jeho odborných publikácií a posterové prezentácie propagujúce rôznorodú činnosť pracoviska.

Aktivity pre verejnosť v rámci celého Týždňa vedy a techniky 2016 v čase 9. – 14.h:

-          poradenská činnosť (informácie budú podávané v Okrasných škôlkach, resp. v predajni drevín Arboréta Mlyňany SAV),

-          v priestoroch kaštieľa Arboréta Mlyňany SAV si návštevníci budú môcť pozrieť pamätnú izbu zakladateľa Arboréta Mlyňany - Dr. Štefana Ambrózy – Migazziho, spojenú s ukážkami jeho odborných publikácií a posterové prezentácie zamerané na propagáciu jednotlivých činností pracoviska.