Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

SAS-UPJS ERC Visiting Fellowship Grants - Výzva 2021-2022

25. 6. 2021 | zhliadnuté 290-krát

SAS-UPJS ERC Visiting Fellowship Grants - Výzva do 30.9.2021

Európska výskumná rada (ERC) spustila v roku 2016 iniciatívu pod názvom „Fellowships to Visit ERC Grantee“. Jej cieľom je podpora účasti a zvýšenie úspešnosti výskumníkov z tých krajín EÚ, ktoré majú výrazne nižšie zastúpenie vo výzvach ERC. ERC odporučil národným a/alebo regionálnym orgánom a organizáciám vytvoriť programy, ktoré podporia pobyty potenciálnych uchádzačov o granty ERC u riešiteľov ERC projektov a ich tímov. Takéto programy umožnia vybraným kandidátom posilniť ich výskumný profil a skvalitnia prípravu ich vlastného budúceho v medzinárodne kompetitívnom prostredí ešte pred podaním žiadosti o ERC grant.

Cieľom programu „SAS-UPJS ERC Visiting Fellowship Grants”, ktorý je súčasťou iniciatívy ERC, je podporiť a posilniť účasť vedcov z organizácií SAV a z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) vo výzvach ERC, poskytnúť im možnosť získať v spolupráci s riešiteľmi ERC projektov a ich tímami skúsenosti a zručnosti potrebné pre kvalitnú prípravu a riadenie projektov. Program by mal priniesť vyšší počet žiadostí o ERC granty z SAV a UPJŠ, ich vyššiu kvalitu a následne aj vyššiu úspešnosť.

Trvanie grantu a výška podpory

Pre uchádzačov z SAV:

Grant udeľuje SAV na obdobie 1 – 3 mesiacov vo výške max. 12 000 eur (do 4 000 eur na mesiac). Je určený na pokrytie cestovných nákladov vrátane nákladov na miestnu dopravu, nákladov na ubytovanie, stravné a vreckové pre uchádzačov, ktorí sú zamestnancami organizácie SAV.

Pre uchádzačov z UPJŠ:

Grant udeľuje UPJŠ na obdobie 1 – 4 mesiacov vo výške max. 12 000 eur (do 3 000 eur na mesiac). Je určený na pokrytie cestovných nákladov vrátane nákladov na miestnu dopravu, nákladov na ubytovanie, stravné a vreckové pre uchádzačov, ktorí sú zamestnancami UPJŠ.

Podmienky na udelenie grantu

„SAS-UPJŠ ERC Visiting Fellowship Grants“ je otvorený pre vedcov zo všetkých disciplín. Uchádzač musí splniť tieto podmienky:

  • musí byť zamestnancom organizácie SAV (platí pre uchádzačov z organizácií SAV) alebo UPJŠ (platí pre uchádzačov z UPJŠ),
  • musí preukázať kvalitu výskumu a výstupov na úrovni zodpovedajúcej podmienkam ERC,
  • musí predložiť plán pobytu vrátane náčrtu budúceho návrhu ERC projektu,
  • musí predložiť pozývací list od riešiteľa ERC projektu,
  • v prípade udelenia grantu sa uchádzač zaväzuje podať žiadosť o ERC projekt do niektorej z výziev ERC najneskôr do dvoch rokov od ukončenia pobytu, pričom projekt sa bude riešiť v organizácii SAV (platí pre uchádzačov z organizácií SAV), resp. na UPJŠ (platí pre uchádzačov z UPJŠ),
  • ak uchádzač nesplní podmienku podať žiadosť o ERC projekt do dvoch rokov od ukončenia pobytu, je povinný vrátiť finančnú podporu v plnej výške.

Hodnotenie a výber uchádzačov

Proces hodnotenia je otvorený a transparentný. Každý návrh budú hodnotiť dvaja nezávislí externí medzinárodne uznávaní hodnotitelia. Hlavným kritériom hodnotenia je excelentnosť výskumu a potenciál uchádzača získať ERC grant.

Výber uchádzačov z SAV

Výber uchádzačov z SAV vykoná na základe hodnotenia Komisia SAV pre hodnotenie medzinárodných projektov alebo komisia vytvorená ad hoc na základe rozhodnutia predsedníctva SAV. Konečné rozhodnutie o udelení grantov prijme Predsedníctvo SAV.

Výber uchádzačov z UPJŠ

Výber uchádzačov z UPJŠ vykoná na základe hodnotenia Komisia Vnútorného vedeckého grantového systému UPJŠ (VVGS) doplnená ad hoc o domácich expertov z odboru na základe rozhodnutia rektora UPJŠ. Konečné rozhodnutie o udelení grantov prijme rektor UPJŠ.

Výzva na predkladanie návrhov na obdobie 2021 – 2022

Slovenská akadémia vied a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyhlasujú výzvu na predkladanie návrhov v rámci programu „SAS-UPJŠ ERC Visiting Fellowship Grants“ na obdobie 2021 – 2022. Výzva je otvorená pre vedcov zo všetkých disciplín. Hlavným kritériom je excelentnosť výskumu a potenciál uchádzača získať ERC grant.

Podávanie návrhov pre uchádzačov z SAV

Návrhy na udelenie grantu sa podávajú na priloženom tlačive v anglickom jazyku elektronicky na adresu dolna@up.upsav.sk, vytlačené a podpísané na Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV (PhDr. Ľudmila Dolná, PhD.). Uzávierka na podávanie návrhov je 30. 9. 2021. Štruktúra pozývacieho listu je v súboroch na stiahnutie. Zoznam riešiteľov ERC projektov, ktorí sú ochotní prijať uchádzača na pobyt na svoje pracovisko, je k dispozícii na vyžiadanie.

 

Kontaktná osoba a ďalšie informácie

PhDr. Ľudmila Dolná, PhD.

Odbor medzinárodnej spolupráce

Úrad SAV

Štefánikova 19

814 38 Bratislava

Tel.: +421 2 57510 179

E-mail: dolna@up.upsav.sk

 

Podávanie návrhov pre uchádzačov z UPJŠ

Návrhy na udelenie grantu sa podávajú na tlačive v anglickom jazyku elektronicky prostredníctvom portálu CCVaPP UPJŠ (http://portal.ccvapp.upjs.sk/grantcalls). Vygenerované, vytlačené a podpísané potvrdenie žiadosti o finančnú podporu je uchádzač povinný doručiť na Oddelenie podpory projektov CCV a PP UPJŠ, resp. do podateľne Rektorátu UPJŠ do dvoch pracovných dní odo dňa, keď bola žiadosť podaná elektronicky. Uzávierka na podávanie návrhov je 30. 9. 2021. Štruktúra pozývacieho listu je v súboroch na stiahnutie. Zoznam riešiteľov ERC projektov, ktorí sú ochotní prijať uchádzača na pobyt na svoje pracovisko, je k dispozícii na vyžiadanie.

 

Kontaktná osoba a ďalšie informácie

Ing. Ivan Pezlar

Koordinátor podpory projektov rámcových programov

Tel: +421 55 234 1276

e-mail: ivan.pezlar@upjs.sk

 

Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov

Oddelenie podpory projektov

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2

041 80 Košice