Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

PROJEKTY NAVRHNUTÉ NA FINANCOVANIE VÝZVA SAV – AV ČR PROGRAMU „MOBILITY“

27. 11. 2020 | zhliadnuté 161-krát

PROJEKTY NAVRHNUTÉ NA FINANCOVANIE

VÝZVA SAV – AV ČR PROGRAMU „MOBILITY“

 

Predsedníctvo SAV na 38. zasadnutí schválilo financovanie nasledujúcich projektov podaných v rámci výzvy SAV – AV ČR programu „Mobility“ na obdobie 2021-2022

 

 • AdriaArray na Slovensku (Mgr. Kristián Csicsay, PhD., Ústav vied o Zemi SAV),

 

 • Reakčné spájanie pokročilých keramických materiálov na báze SiC (Ing. Peter Tatarko, PhD., Ústav anorganickej chémie SAV),

 

 • Populačná genetika a biogeografia zoonóznej pásomnice Dibothriocephalus latus (MVDr. Eva Bazsalovicsová, PhD., Parazitologický ústav SAV),

 

 • Syntéza a charakterizácia funkčných heteroštruktúr 2D TMD-diamant pre senzorové prvky (Ing. Gabriel Vanko, PhD., Elektrotechnický ústav SAV),

 

 • Syntéza nanočastíc oxidov prechodných kovov, ich plazmové spracovanie a štúdium fotoelektrických a fotokatalytických vlastností (Ing. Júlia Mičová, PhD., Chemický ústav SAV),

 

 • Anorganicky modifikované smektity ako multifunkčné sorbenty s ciel'ovými aplikáciami pri sanácii vodného prostredia (RNDr. Silvia Dolinská,PhD., Ústav geotechniky SAV),

 

 • Komparatívna cytogenetická analýza háčikohlavca Acanthocephalus lucii z priemyselne znečistenej oblasti Zemplína a prírodného sopečného jazera Morské Oko (RNDr. Martina Orosová, PhD., Parazitologický ústav SAV),

 

 • Porovnanie geofyzikálnych a geologických štruktúr litosféry Západných Karpát s inými orogénnymi oblastiami Európy, hlavne s Českým masívom a nórskymi kaledonidami (RNDr. Vladimír Bezák, CSc., Ústav vied o Zemi SAV,

 

 • Atmosferické elektrické pole a dynamika nabitých čaštíc a sekundárneho kozmického žiarenia vo vysokých horách (Mgr. Roland Langer, Ústav experimentálnej fyziky SAV),

 

 •  Štúdium membránových proteínov asociovaných s extracelulárnymi vezikulami v reprodukčnom trakte cicavcov (Ing. Katarína Michalková, PhD., Ústav biochémie a genetiky živočíchov, Centrum biovied SAV)

 

 • Empatia a kultúra (Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD., Filozofický ústav SAV)