Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Výzva na predkladanie návrhov projektov na rok 2020 v rámci Spoločného výskumného centra s Northwestern Polytechnical Univerzity (NPU)

17.9.2019, otvorené 366-krát

 

Výzva na predkladanie návrhov projektov na rok 2020

v rámci Spoločného výskumného  centra Slovenskej akadémie vied (SAV) s
Northwestern Polytechnical Univerzity (NPU)

Uzávierka na podávanie návrhov je 30. 11. 2019

Dohodu o zriadení spoločného výskumného centra podpísali 31. mája 2019 v Číne prezident Northwestern Polytechnical Univerzity (NPU) prof. Wang Jinsong a predseda Slovenskej akadémie vied prof. Pavol Šajgalík.

Na základe tejto dohody je možnosť realizovať vzájomné pobytové výmeny vedeckých pracovníkov a doktorandov. Dohoda zaručuje výmenu minimálne desiatich vybraných vedcov ročne, pričom náklady hradí čínska strana.

NPU ponúka spoluprácu v oblasti letecké inžinierstvo, námorná technika, kultúrne dedičstvo, materiálové vedy, strojárstvo, informatika, elektrotechnika, elektronika a informatika, automatizácia, fyzika, matematika, chémia, biomedicínske vedy a pod.

SAV bude prispievať do spolupráce v oblasti výskumu materiálov a mechanika strojov, archeológia, experimentálna medicína, astronomické inžinierstvo, biomedicínska veda a inžinierstvo, biovedy, chémia, elektrotechnika, fyzika, stavebníctvo a architektúra, ekonómia, filozofia, sociálna komunikácia, lesná ekológia, geografia, atď.

Cieľom programu je rozšírenie a prehĺbenie vzájomných pedagogických a vedeckých vzťahov v záujme prispievania k rozvoju medzinárodného výskumu a vysokoškolského vzdelávania. Obe inštitúcie sa dohodli, že sa spoja v úsilí o vytvorenie spoločného výskumného inštitútu. Hlavným cieľom inštitútu je podporovať spoluprácu vo výskume, výučbe a konzultáciách prostredníctvom  medzinárodnej výmeny myšlienok, a zvýšiť intenzitu výskumu zúčastnených strán.

 

Podmienky spolupráce

1.             NPU a SAV budú organizovať výmeny vysokoškolských pedagógov a výskumníkov v trvaní 10 dní až tri mesiace (do trvania sa nezapočítava deň cesty do a z NPU).

2.             Každá strana bude prijímať 5 - 10 vysokoškolských pedagógov alebo výskumných pracovníkov ročne.

3.             Obidve strany poskytnú ubytovanie vysokoškolským pedagógom a výskumníkom počas ich pobytu.

4.             NPU bude poskytovať nasledovnú podporu pre výskumných pracovníkov SAV:

  • Spiatočné letenky. NPU poskytne letenku na medzinárodnú leteckú prepravu (ekonomickú triedu) pre výskumných pracovníkov SAV, ak sa ich stáž realizuje iba v NPU. Dotácia je uvedená v prílohe A.
  • Ubytovanie: NPU poskytne a bude pokrývať náklady na ubytovanie (apartmán alebo hotel) pre výskumných pracovníkov SAV.
  • NPU bude vyplácať mesačnú mzdu výskumným pracovníkom SAV, ktorí sú v NPU dlhšie ako 1 mesiac (Príloha A). V opačnom prípade bude NPU poskytovať podporu výskumníkom SAV, ktorí budú hosťovať na NPU menej ako 1 mesiac a viac ako 10 dní (Príloha B).

5.             SAV bude poskytovať nasledovnú podporu vysokoškolským pedagógom a výskumným pracovníkom NPU:

  • Ubytovanie: SAS zabezpečí a bude hradiť náklady na ubytovanie (zariadenia SAV) pre pedagógov a výskumných pracovníkov NPU.
  • Náklady na miestnu dopravu medzi inštitúciami SAV bude hradiť SAV podľa prijatého vedeckého programu návštevy pedagógov a výskumných pracovníkov NPU.

6.             Účastník stáže alebo výmenného pobytu si pred cestou musí zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré oprávňuje držiteľa na núdzovú lekársku starostlivosť v hostiteľskej krajine. Prijímajúca strana poskytne návštevníkovi u nevyhnutnú organizačnú pomoc v požadovaných situáciách.

Podmienky na udelenie stáže na NPU:

Táto výzva na podporu stáží na rok 2020 je otvorená pre vedcov zo všetkých disciplín, pre post-doktorandov a vedeckých pracovníkov. Uchádzač musí splniť tieto podmienky:

  • musí byť zamestnancom organizácie SAV so 100% úväzkom,
  • musí predložiť projekt, vypracovaný podľa priloženého formulára,
  • musí preukázať kvalitu výskumu a výstupov (Formulár CV a výstupy),
  • musí predložiť pozývací list od spolupracujúceho vedca z NPU.

Hodnotenie a výber uchádzačov:

Proces hodnotenia je otvorený a transparentný. Každý návrh budú hodnotiť dvaja nezávislí hodnotitelia. Hlavným kritériom hodnotenia je excelentnosť výskumu a potenciál rozvíjať  vzájomnú spoluprácu.

Výber uchádzačov na základe hodnotenia vykoná Komisia SAV pre hodnotenie medzinárodných projektov alebo komisia vytvorená ad hoc na základe rozhodnutia predsedníctva SAV. Konečné rozhodnutie o udelení grantov prijme Predsedníctvo SAV.

Návrhy na udelenie pobytu sa podávajú na priloženom tlačive v anglickom jazyku elektronicky na adresu dolna@up.upsav.sk spolu so štruktúrovaným životopisom a pozývacím listom, vytlačené a podpísané na Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV (PhDr. Ľudmila Dolná, PhD.).

Uzávierka na podávanie návrhov je 30. 11. 2019. Štruktúra pozývacieho listu je k dispozícii na vyžiadanie.

 

Kontaktná osoba a ďalšie informácie

PhDr. Ľudmila Dolná, PhD.

Odbor medzinárodnej spolupráce

Úrad SAV

Štefánikova 19

814 38 Bratislava

Ing. Ján Barančík, PhD.

vedúci 

Odbor medzinárodnej spolupráce

Úrad SAV

 

Príloha A: Mesačná dotácia (pred zdanením) pre výskumných pracovníkov Slovenskej akadémie vied

Príloha B:  Financovanie výskumných pracovníkov SAV (ktorí sú na NPU viac ako 10 dní)

Príloha: Curriculum vitae of applicant in English

Príloha: NPU project proposal (Návrh projektu s NPU)

 

Príloha

Northwestern Polytechnical University
Príloha

Slovak Academy of Sciences