Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

VÝZVA NA PODÁVANIE PROJEKTOV NA ROKY 2020-2022 (NAVU - Ukrajina)

19.5.2019, otvorené 443-krát

 

PROGRAM VEDECKEJ SPOLUPRÁCE MEDZI SLOVENSKOU AKADÉMIOU VIED A

NÁRODNOU AKADÉMIOU VIED UKRAJINY

Uzávierka výzvy: 30. 9. 2019

Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov na vedeckú spoluprácu s Národnou akadémiou vied Ukrajiny (NAVU) v rámci medziakademickej dohody na roky 2020 – 2022.

 
Všeobecné podmienky pre podanie projektu: 


- dĺžka trvania projektu je obmedzená na 3 roky

- začiatok riešenia projektu je 1. január 2020, termín ukončenia: 31.december 2022

- projekt treba podať na priloženom predpísanom formulári v anglickom jazyku (názov   

   projektu aj v slovenskom jazyku pod názov v angličtine)

- výskumný program musí byť koordinovaný s ukrajinskými partnermi
- podmienkou je účasť mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov)
- možnosti perspektívneho rozšírenia spolupráce (účasť tretej strany, možnosť budúceho

   zapojenia do medzinárodných projektov)

- projekty sa podávajú paralelne na obidvoch stranách

- po evaluácii a schválení projektov oboma stranami, tieto budú zaradené do prílohy

  Vykonávacieho protokolu k Dohode o vedeckej spolupráci na roky 2020 – 2022.


Návrhy projektov zasielajte na adresu:

Úrad SAV
Odbor medzinárodnej spolupráce
Štefánikova 49
814 38  Bratislava


V prípade ďalších otázok kontaktujte, prosím, Mgr. Františka Fundárka, CSc., pracovníka odboru OMS, ktorý má na starosti spoluprácu s Národnou akadémiou vied Ukrajiny.

Kontakt:  Tel: 02/ 5751 0138                                                          

          E-mail: fundarek@up.upsav.sk

                                  Ing. Ján Barančík, PhD.

                      vedúci odboru medzinárodnej spolupráce

 

 

 

Príloha:  formulár na podávanie projektu