Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Prieskum o vzťahoch medzi ženami a mužmi vo vede a na pracovisku

11. 11. 2021 | zhliadnuté 574-krát

Vedci a vedkyne z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, ktorí v rámci projektu Horizont 2020 ATHENA pripravujú Plán rodovej rovnosti SAV, chcú spoznať názory zamestnancov a zamestnankýň SAV na rodovú rovnosť a postavenie žien a mužov vo vede a na pracovisku. Pripravili dotazník a všetkých kolegov a kolegyne pozývajú k jeho vyplneniu.

Plán rodovej rovnosti SAV má reflektovať aktuálnu situáciu a prípadné výzvy, ktoré sa týkajú rodovej rovnosti, vrátane potreby kultúrnej zmeny smerom k podpore rešpektujúceho prostredia a rovným príležitostiam.

Prosíme vás, aby ste na tento prieskum odpovedali čo najúplnejšie a najúprimnejšie. Prieskum pozostáva zo 47 otázok a jeho vyplnenie trvá približne 20-25 minút v závislosti od vašich odpovedí na otvorené otázky. Prieskum je v angličtine. Na otvorené otázky však môžete odpovedať v slovenskom jazyku.

Všetky údaje budú prísne dôverné. V rámci prieskumu sa nebude zisťovať vaše meno. Tento prieskum je v súlade s európskym všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR).

Dotazník nájdete online.

V prípade otázok kontaktujte: barbora.holubova@savba.sk.  

Na projekt ATHENA Implementing gender equality plans to unlock research potential of RPOs and RFos in Europe boli poskytnuté finančné prostriedky z programu Európskej únie pre výskum a inováciu Horizont 2020 na základe dohody o grante číslo 101006416.

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: bit.ly/3h4m9JN

Súvisiace články