Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka

Pozvánka na kolokvium o Mikulášovi Bakošovi

2. 11. 2021 | zhliadnuté 335-krát

Ústav svetovej literatúry SAV v Bratislave a Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre pozývajú na vedecké online kolokvium – „okrúhly stôl“ na tému Mikuláš Bakoš – pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška. Kolokvium s následnou diskusiou sa uskutoční 9. novembra 2021 od 9.30 do 14.00 h.

V súčasnom období sa vo vedeckých kruhoch intenzívne pociťuje potreba novej diskusie o osobnosti a vedeckom diele Mikuláša Bakoša (1914 – 1972). Ako interdisciplinárny humanitný vedec 20. storočia, zakladateľ spolku Vedecká syntéza (1937), literárny teoretik, historik a prekladateľ zo svetových literatúr reagoval na podnety európskeho vedeckého myslenia, predovšetkým ruského formalizmu a českého štrukturalizmu v zmysle metodologických a terminologických východísk vlastných vedeckých prác. Na poli literárnej avantgardy, štrukturalizmu a historickej poetiky nasmeroval svoje výskumné zámery k zvyšovaniu exaktnosti domáceho vedeckého myslenia, k definovaniu predmetu literárnej vedy, precizovaniu literárnovedných pojmov a kategórií. Zásadným spôsobom prispel k novej kvalite recepcie svetových literatúr na Slovensku a úrovni modernej slovenskej komparatistiky. V centre pozornosti tohto diskusného fóra sa tak zákonite ocitá nová reflexia Bakošovho vedeckého myslenia, jeho prínosu pre slovenskú literárnu vedu a výskum zahraničných literatúr v česko-slovenskom vedeckom kontexte s presahom do sféry interkultúrnej literárnovednej slavistiky.

Podujatie bude prístupne cez Zoom, meeting ID: 212 865 0284, passcode: Bakos.

Spracovala: Eva Andrejčáková, Ústav svetovej literatúry SAV

Súvisiace články