Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Výzva Forum for Museum

Rezidenčný program Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici: Forum for Museum

14. 10. 2021 | zhliadnuté 361-krát

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici vyhlásilo otvorenú výzvu (open call) pre záujemcov o rezidenčný pobyt v Banskej Štiavnici. Cieľom výzvy je podnietiť inovatívne formy medziodborového výskumu a prezentácie zbierkového fondu Slovenského banského múzea v kontexte hodnôt kultúrno-historického dedičstva prostredia (lokalita UNESCO).

Organizátori okrem inovatívnych námetov, prístupov a výstupov uvítajú:

  • výskum špecifík banského prostredia Banskej Štiavnice a ich úloha pri formovaní identity banskej lokality,
  • nečakané profesionálne fúzie odborníkov (vedcov, výskumníkov) a umelcov,
  • uplatnenie environmentálneho uvažovania,
  • formulovanie konceptov spolupráce múzea s lokálnou komunitou a marginalizovanými skupinami.

Cieľom rezidenčného programu Forum for Museum je motivovať odbornú verejnosť k uplatňovaniu inovatívnych prístupov v múzejnej praxi.

Výzvy sa môžu zúčastniť:

  • odborní a vedeckí pracovníci/čky z odborov: antropológia, archeológia, archívnictvo, architektúra, banská technika, etnológia, ekológia, história, geológia, informatika, kunsthistória, kulturológia, pedagogika atď.
  • kurátori/ky výstavných projektov
  • umelci/kyne zo žánrov: vizuálne umenie, dizajn, multimédiá, literatúra, hudba, film, fotografia, dramatické umenie atď.

Témou rezidenčného programu na rok 2022 je IDENTITA – kontexty, súvislosti, špecifiká, perspektívy a príležitosti zbierkového fondu Slovenského banského múzea. Časové ohraničenie v rôznych dĺžkach – 14 dní, mesiac, tri mesiace – je apríl až september 2022.

Organizátori očakávajú výstupy vo forme odborného článku/vedeckej štúdie, popularizačného textu, podcastu/série podcastov, výstavného scenára, resp. realizácie výstavného projektu, eventu, workshopu, dizajnového produktu/série inšpirovaného zbierkovým fondom múzea, umeleckej intervencie vo vybranej expozícii múzea, edukačnej aktivity, multimediálneho diela, tematickej analýzy/auditu múzejnej činnosti.

Konečný termín výzvy je 21. november 2021, výsledky budú zverejnené 15. decembra 2021.

Žiadosť o rezidenciu je potrebné poslať v jednom maili na adresu: sbm@muzeumbs.sk a musí obsahovať:

  1. Kompletne vyplnenú digitálnu prihlášku (vo formáte PDF).
  2. Životopis (PDF, max. 1 800 znakov).
  3. Zoznam publikačnej činnosti, resp. autorské portfólio (PDF, max. 10 MB)

Viac informácií a prihlasovací formulár (v slovenčine aj angličtine) je na stránke múzea alebo facebookovej stránke výzvy.

Podrobné informácie nájdete tiež v Prílohe.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: SBM Banská Štiavnica

Súvisiace články