Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Jakub Mészáros nastúpil na doktorandské štúdium na Ústav hydrológie SAV v roku 2018.

Odišiel RNDr. Jakub Mészáros

7. 9. 2021 | zhliadnuté 1638-krát

V sobotu 4. septembra 2021 v Budapešti tragicky zahynul doktorand Jakub Mészáros, študent posledného ročníka doktorandského štúdia na Svf STU v Bratislave.

Jakub Mészáros po absolvovaní Gymnázia Andreja Vrábla v Leviciach získal v roku 2013 titul bakalára na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v programe Geografia a krajinná ekológia. V roku 2015 ukončil vysokoškolské štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v programe Fyzická geografia a geoinformatika, kde získal aj titul doktora prírodných vied za rigoróznu prácu na tému Vplyv južných cyklonálnych situácií na režim odtoku v povodí Ipľa.

V rokoch 2015 – 2018 pracoval ako hydrológ na Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave, kde zabezpečoval meranie prietokov vo vodomerných staniciach, spracovával, vyhodnocoval a archivoval namerané údaje.

Jakub Mészáros nastúpil na doktorandské štúdium na Ústav hydrológie SAV v roku 2018. Keďže už mal praktické skúsenosti v hydrológii, vedel, čo chce dosiahnuť a cieľavedome na sebe pracoval.

V roku 2020 získal polročné štipendium pre doktorandov Ernsta Macha v rámci Rakúsko – Slovenskej spolupráce, ktoré absolvoval na Technickej univerzite vo Viedni.

Dvakrát získal Doktogrant v rámci grantov pre doktorandov SAV, v roku 2020 a 2021. Ten tohtoročný už nedokončí. Nedokončí ani svoju dizertačnú prácu: Analýza extrémov odtoku s dlhou dobou opakovania v povodí Dunaja, na ktorej svedomito pracoval.

Jakub Mészáros bol viacnásobný medailista z majstrovstiev SR v triatlone, aj v deň svojej tragickej smrti zvíťazil na súťaži na Slovensku, plne si zaslúžil titul Železný muž.

Česť jeho pamiatke.

Autor: Pavla Pekárová, školiteľka  RNDr. Jakuba Mészárosa

Foto: Archív ÚH SAV

Súvisiace články