Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zasadnute Krízového štábu SAV

Zasadnutie Krízového štábu SAV

21. 4. 2021 | videné 997-krát

V súvislosti s postupne sa zlepšujúcim vývojom chorobnosti na COVID-19 v Slovenskej republike a pri zohľadnení uvoľňovania opatrení zo strany vlády SR a hlavného hygienika SR zasadol dňa 21. apríla 2021 Krízový štáb SAV.

Krízový štáb SAV prijal usmernenia pre čiastočné uvoľnenie opatrení a vydal odporúčania pre organizácie SAV.

Úrad SAV bude od 26. apríla fungovať v štandardnom režime s obmedzeniami vstupu do budovy platnými v zmysle príkazu vedúceho Úradu SAV č. 4/2021.

Odporúčania krízového štábu pre organizácie SAV

1. Odporúča riaditeľom organizácií prehodnotiť prácu z domácnosti v jednotlivých kategóriách zamestnancov s tým, že po posúdení špecifík ich práce povolia ich postupný návrat do práce na pracovisko za bezpodmienečného dodržania adekvátnych hygienických opatrení príp. iných podmienok, vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. BOZP a pod.) Tento návrat môže byť etapovitý podľa fázovania opatrení v zmysle aktuálneho COVID automatu (bližšie informácie na https://korona.gov.sk/), pričom opätovný nástup do práce v jednotlivých kategóriách zamestnancov môže byť aj postupný vrátane adekvátnej úpravy pracovného času a vhodných režimových opatrení. Osobitnú pozornosť je nevyhnutné venovať nástupu a činnosti na pracovisku u osôb s vyšším rizikom ochorenia (vek 60 rokov a viac, resp. vážne chronické ochorenie).

2. Riaditelia organizácií môžu stanoviť, že niektoré kategórie zamestnancov/doktorandov ešte nemôžu naplno vykonávať všetky obvyklé činnosti (vzhľadom na okolnosti), môžu zakázať/obmedziť služobné cesty na Slovensku, resp. do zahraničia, a to až do odvolania, v závislosti od konkrétnych podmienok vrátane vývoja situácie na Slovensku i v relevantnej krajine.

3. Zamestnanci/doktorandi organizácií SAV sú povinní dodržiavať aktuálne usmernenia hlavného hygienika SR, publikované vo Vestníku vlády SR (https://www.minv.sk/?2021-2).

4. Riaditelia organizácií SAV musia zabezpečiť vhodné režimové opatrenia, zamerané na zabránenie koncentrácie vyššieho množstva ľudí na pracovisku.

5. Na pracovisku je nevyhnutné zabezpečiť dôsledné dodržiavanie hygienických predpisov (respirátory, dezinfekcia atď.) vrátane pravidelnej dezinfekcie sociálnych priestorov, spoločných priestorov, kľučiek dverí a pod.

6. Riaditelia organizácií SAV môžu vypracovať aj interný predpis a v ňom upraviť všetky vyššie uvedené oprávnenia a povinnosti organizácie ako aj zamestnancov/doktorandov a špecifiká pri ich práci.

7. Úrad SAV bude fungovať v štandardnom režime od 26. 4. 2021 s tým, že platia obmedzenia vstupu do budovy v zmysle príkazu vedúceho Úradu SAV č. 4/2021.

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články