Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Vstup do areálu SAV v Bratislave na Patrónke

Snem SAV zvolil nových členov výboru. Predsedníčkou sa stala Katarína Gmucová

20. 4. 2021 | zhliadnuté 573-krát

Snem SAV na svojom ustanovujúcom zasadnutí v utorok (20. apríla) popoludní zvolil nových členov Výboru Snemu SAV. Predsedníčkou snemu pri schválenej rotácii komôr sa stala Katarína Gmucová, prvým podpredsedom Radoslav Passia, druhým podpredsedom Ľuboš Kľučár. Snem SAV sa konal online.

Dopoludnia sa uskutočnilo posledné zasadnutie Snemu SAV vo funkčnom období 2017 – 2021. Snem na úvod zobral na vedomie kontrolu plnenia uznesení počas celého funkčného obdobia. Prerokoval a schválil s pripomienkou Dodatok č. 3 k Štatútu SAV, ktorý sa týka ustanovenia rady riaditeľov a jej právomocí, a uložil Predsedníctvu SAV vypracovať do 1. júna 2021 úplné znenie Štatútu SAV a zverejniť ho na webovom portáli SAV.

Snem SAV s pripomienkami schválil Výročnú správu SAV za rok 2020. Zobral tiež na vedomie odpočet plnenia Programového vyhlásenia Predsedníctva SAV, s ktorým vystúpil predseda akadémie Pavol Šajgalík, a správu o činnosti Snemu SAV v poslednom trimestri, ktorú predniesla Zuzana Kusá.

Snem v doplňujúcich voľbách do Predsedníctva SAV na funkčné obdobie 2021 – 2025 zvolil Ivanu Budinskú z 1. oddelenia vied.

Na záver dopoludňajšieho zasadnutia ukončil činnosť Snem SAV zvolený na funkčné obdobie 2017 – 2021, s činnosťou v sneme sa rozlúčila jeho predsedníčka Zuzana Kusá.

Na popoludňajšom ustanovujúcom zasadnutí Snemu SAV vo funkčnom období 2021 – 2025 snem odsúhlasil rotáciu vo funkcii predsedníčky/predsedu snemu v poradí 1., 3. a 2. komora snemu. Na základe volieb v komorách Snem SAV schválil zloženie výboru snemu: za 1. komoru snemu Katarínu Gmucovú (Fyzikálny ústav SAV), Michala Kadúca (Centrum spoločných činností SAV) a Karola Nemogu (Matematický ústav SAV), za 2. komoru Danielu Antolovú (Parazitologický ústav SAV), Jána Gálika (Biomedicínske centrum SAV) a Ľuboša Kľučára (Ústav molekulárnej biológie SAV) a za 3. komoru snemu Veroniku Hvozdíkovú (Ekonomický ústav SAV), Annu Kalistovú (Centrum spoločenských a psychologických vied SAV) a Radoslava Passiu (Ústav slovenskej literatúry SAV). Zároveň zvolil predsedníčku a podpredsedov Snemu SAV na prvú tretinu funkčného obdobia 2021 – 2025.

Snem SAV schválil Harmonogram 3. doplňovacích volieb kandidátov na člena Predsedníctva SAV vo funkčnom období 2021 – 2025. Doplňovacie voľby do Predsedníctva SAV sa uskutočnia 25. mája 2021. Akademické obce organizácií môžu predložiť návrhy kandidátov z 3. oddelenia vied do 14. mája 2021. 

Text: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články