Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Zomrel akademik Ján Balaš, DrSc.

20. 4. 2021 | zhliadnuté 463-krát

V pondelok 12. apríla nás navždy opustil akademik Ján Balaš, DrSc.

Akademik Ján Balaš, DrSc., sa narodil 9. decembra 1923. Vysokoškolské štúdium ukončil na Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT), Stavebnej fakulte v Bratislave. Vedeckú ašpirantúru ukončil na SVŠT v roku 1953. Po krátkom pôsobení na Katedre stavebnej mechaniky SVŠT pôsobil na Ústave stavebníctva a architektúry (USTARCH SAV) od jeho zrodu v roku 1953 až do odchodu do dôchodku v roku 1991. Počas tohto obdobia odviedol mnoho záslužnej práce v rôznych riadiacich funkciách nielen na materskom ústave, ale aj v Predsedníctve SAV, ČSAV, vedeckého kolégia mechaniky, komisií pre obhajoby vedeckých prác a nevyhol sa ani takým povinnostiam ako koordinovanie celoštátnych úloh základného výskumu. Jeho pôsobenie vo funkcii vedúceho oddelenia mechaniky počas celej kariéry na ÚSTARCH napovedá, že mechanika a formovanie jej vedeckej základne na Slovensku boli tým najbazálnejším pre jeho uspokojenie. Vychoval celý rad doktorandov, vytvoril vedecké oddelenie s úspechmi dosahovanými na poli mechaniky kontinua a konštrukcií nielen na domácej akademickej pôde, ale viacerí odchovanci sa svojimi vedomosťami a skúsenosťami úspešne uplatnili aj v pôsobení na vysokých školách.

Vo svojej vedeckej práci sa akademik Balaš venoval teoretickej a experimentálnej mechanike. Bol iniciátorom a jedným z pionierov rozpracovania holografickej interferometrie na aplikácie v elastických prostrediach, ako aj zhotovovania hologramov v Československu. Časť dosiahnutých výsledkov z tejto výskumnej činnosti spracoval vo svojej doktorskej práci, ktorú obhájil v roku 1975. Venoval sa viacerým problematikám výskumu v oblasti mechaniky kontinua a do medzinárodného povedomia sa dostal aj vďaka výsledkom v oblasti matematického modelovania trhlín s využitím pre posudzovanie bezpečnosti konštrukcií. Popri publikáciách v prestížnych vedeckých časopisoch napísal viaceré vedecké monografie a niektoré z nich vyšli v renomovaných zahraničných vydavateľstvách.

Pri dosahovaní úspechov v riadiacej práci mu napomáhala danosť rozpoznávať talenty už pri výbere doktorandov a schopnosť podnecovať k tvorivej vedeckej činnosti a všemožným úsilím vytvárať na to vhodné podmienky. Odišiel človek, na ktorého sa spomína s úctou a vďakou.

Text: Ján Sládek a Vladimír Sládek za kolektív Ústavu stavebníctva a architektúry SAV

Súvisiace články