Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Opustil nás doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc.

9. 4. 2021 | zhliadnuté 905-krát

V pondelok 5. apríla nás navždy opustil doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc.

Doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc., sa narodil 25. septembra 1950. V roku 1974 ukončil štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK v  Bratislave. V roku 1976 nastúpil na miesto odborného pracovníka Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach, kde pôsobil až do odchodu do dôchodku minulý rok. Vo svojej vedeckej práci sa najprv venoval štúdiu výmenných procesov dusíkatých látok v bachore oviec, získané výsledky z tejto oblasti spracoval vo svojej kandidátskej dizertačnej práci,  ktorú úspešne obhájil v roku 1985. Jeho ďalšia vedecká činnosť sa orientovala na oblasť molekulárnej genetiky bachorových mikroorganizmov, so zameraním na štúdium restrikčno-modifikačného systému bachorových baktérií, konštrukciu klonovacích systémov pre vybrané bachorové baktérie S. bovis a S. ruminantium, štúdium ich bakteriocínov, čím významne prispel k založeniu vedeckej školy orientovanej na štúdium genetiky a genomiky bachorových baktérií na ÚFHZ SAV a stal pri zrode molekulovej biológie na východnom Slovensku. Časť dosiahnutých výsledkov z tejto výskumnej činnosti spracoval vo svojej doktorskej práci, ktorú obhájil v roku 1997. V tejto oblasti vedeckého výskumu dosiahol so svojím kolektívom vynikajúce výsledky, čo prispelo k tomu, že sa ÚFHZ SAV zaradil medzi popredné pracoviska vo svete v tejto problematike a kolektív pod jeho vedením sa zapojil do viacerých medzinárodných projektov.

Vychoval celý rad doktorandov, ktorí sú veľmi úspešní vo výskume, ako aj v pedagogickom procese na vysokých školách. V poslednom období sa zameral najmä na ochranu zdravia včiel pomocou probiotík, čo je nová oblasť výskumu s významným ekologickým a ekonomickým potenciálom v budúcnosti. Tento perspektívny smer výskumu sa na našom pracovisku pevne zakotvil a má svojich nasledovníkov, ktorí ho budú ďalej rozvíjať. Doc. Javorský dlhé roky vykonával funkciu zástupcu riaditeľa ÚFHZ SAV a bol aj predsedom Vedeckej rady ÚFHZ SAV. V rokoch 2008 – 2009 bol členom Predsedníctva SAV, kde zastával funkciu predsedu komisie pre životné prostredie. Dlhodobo pôsobil ako externý učiteľ na katedre biochémie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a od roku 2009 aj na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. V roku 2002 bol habilitovaný na PF UPJŠ v Košiciach za docenta biochémie. Bol činorodý a aktívny organizátor vedeckého života v Košiciach i na celom Slovensku a srdcom spoločenského života na ÚFHZ SAV.

Peter bol veľkorysý a dobrý človek, ktorý veľa vedel, ale ostal skromný.

Peter, odpočívaj v pokoji. Budeš nám veľmi chýbať.

Text: Juraj Koppel a kolektív Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV

Súvisiace články