Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Vstup do areálu SAV v Bratislave na Patrónke

Mimoriadny Snem SAV schválil pripomienky k Zákonu o SAV a Zákonu o verejnej výskumnej inštitúcii

23. 3. 2021 | zhliadnuté 665-krát

Pripomienkam k novelizačným ustanoveniam návrhu noviel dvoch najdôležitejších zákonov z hľadiska transformácie SAV sa venoval Mimoriadny snem SAV, ktorý sa konal v pondelok 22. marca. Na online zasadnutí sa okrem členov Snemu SAV zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Ľudovít Paulis, členovia Predsedníctva SAV, záujemcovia z akademickej obce SAV a ďalší pozvaní hostia.

Snem počas takmer deväťhodinového diskusného maratónu prerokoval pripomienky členov Snemu SAV a pripomienky, ktoré pripravila Transformačná komisia a prerokovalo Predsedníctvo SAV k návrhom novelizačných ustanovení, ktoré sa odlišujú od návrhov, ktoré SAV v decembri 2020 po prerokovaní v Sneme SAV zaslala MŠVVaŠ SR. Pripomienky pripravené  Transformačnou komisiou tvorili väčšinu prerokúvaných pripomienok.  

Ako na úvod rokovania Snemu SAV uviedol predseda SAV Pavol Šajgalík, schválením pripomienok, ktoré SAV následne predloží v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu Zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a k návrhu novely Zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied, sa uzatvorí etapa, ktorá sa začala v roku 2013, keď snem po prvýkrát odsúhlasil zmenu právnej formy SAV a jej postupnú transformáciu na verejnú výskumnú inštitúciu. Podľa neho pôjde o veľmi dôležitý bod v histórii SAV.

Po náročnej diskusii a konzultácii jednotlivých návrhov aj so zástupcami ministerstva, vrátane pracovníkov legislatívneho odboru, ktorých cieľom bolo zaistiť ich akceptovateľnosť a priechodnosť, Snem SAV schválil pripomienky k návrhom noviel oboch zákonov. Snem SAV dal mandát predsedovi Transformačnej komisie Jurajovi Koppelovi predložiť tieto pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania ako kľúčové zásadné pripomienky SAV.

Snem SAV zároveň požiadal Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vykonať také právne úpravy, ktoré zachovajú nadrezortnú pôsobnosť Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti a zaručia vysokú úroveň vedeckej hodnosti DrSc.

Snem SAV dostal od štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR Ľ. Paulisa prísľub, že rezort školstva považuje väčšinu pripomienok SAV za akceptovateľné a bude ich v medzirezortnom pripomienkovaní po technickom doladení presadzovať.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Pavol Novák, CSČ SAV

Súvisiace články