Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pavol Šajgalík

Snem SAV zvolil na funkčné obdobie 2021 – 2025 Pavla Šajgalíka za kandidáta na predsedu SAV

19. 3. 2021 | videné 1568-krát

Snem SAV, ktorý sa videokonferenčne konal 18. marca, zvolil na funkčné obdobie 2021 – 2025 kandidáta na funkciu predsedu SAV súčasného predsedu akadémie Pavla Šajgalíka. V doplňujúcich voľbách, ktoré predchádzali voľbe kandidáta na predsedu SAV, zvolil snem za členov Predsedníctva SAV Zuzanu Panczovú z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV a Mareka Radvanského z Ekonomického ústavu SAV.

Snem SAV sa v dopoludňajších hodinách venoval doplňujúcim voľbám do Predsedníctva SAV na funkčné obdobie na roky 2021 – 2025. Do volieb sa okrem Zuzany Panczovej a Mareka Radvanského zapojil s kandidatúrou aj Gabriel Bianchi z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie, ktorý však v tajných voľbách nezískal dostatočný počet hlasov. Snem potom uznesením neschválil druhé kolo doplňujúcich volieb.

Po prestávke pokračoval snem voľbou kandidáta na predsedu SAV. So svojimi prezentáciami vystúpili dvaja kandidáti v abecednom poradí: František Simančík a Pavol Šajgalík.

Člen Predsedníctva SAV F. Simančík pri predstavovaní svojej kandidatúry predstavil štyri strategické priority. V riadiacej oblasti považoval za prioritu dokončenie transformácie SAV na verejnú výskumnú inštitúciu či prijímanie zásadných rozhodnutí Predsedníctva SAV až po celoakademickej diskusii, zlepšil by tiež komunikáciu a rozloženie povinností v predsedníctve. V rámci obnovy infraštruktúry by sa sústredil na komplexný rozvojový plán SAV. Medzi priority F. Simančíka patrilo aj zlepšenie financovania, kam zaradil napríklad efektívnejšie a transparentnejšie rozpočtovanie, a vonkajšie vzťahy, ktoré zahŕňali užšiu spoluprácu s univerzitami, budovanie otvorených laboratórií či oživenie Otvorenej akadémie.

Súčasný predseda SAV Pavol Šajgalík vo svojej prezentácii deklaroval, že SAV je jedna a nedeliteľná a zdôraznil viacero atribútov, ktoré má mať predseda SAV. Za svoje konkrétne priority naďalej považuje stabilitu financovania. Rovnako chce počas nového funkčného obdobia iniciovať vytvorenie dvoch štátnych agentúr výskumu: Grantovú agentúru SR určenú pre základný výskum a Technologickú agentúru SR pre aplikovaný výskum. Kľúčovou podmienkou pre ďalší rozvoj SAV je podľa P. Šajgalíka prijatie zákona o verejnej výskumnej inštitúcii. Dôležitým krokom, na ktorý sa chce tiež sústrediť, je prísne dodržiavanie apolitickosti SAV s dôrazom na etiku vedeckého pracovníka a vedeckej práce. Za svoju prioritu tiež považuje zrealizovanie programov a pomoci pre mladých vedeckých pracovníkov a vytvorenie podmienok na internacionalizáciu vedeckých tímov SAV. Za dôležité tiež považuje vytvorenie spoločných výskumných pracovísk s univerzitami a napĺňanie programov Impulz a Schwarzovho fondu. P. Šajgalík chce tiež presadiť možnosť bezplatného štúdia doktorandov z krajín mimo EÚ. V neposlednom rade chce využiť všetky dostupné prostriedky vrátane sociálnych sietí na propagáciu práce SAV. 

Po tajnom hlasovaní Snem SAV vyhlásil výsledky. Potom Snem SAV v súlade so zákonom o SAV zaviazal uznesením predsedníčku Snemu SAV predložiť ministrovi školstva návrh na kandidáta na predsedu SAV Pavla Šajgalíka. Predsedu SAV vymenuje prezidentka Slovenskej republiky.

Snem v závere rokovania schválil harmonogram 2. doplňujúcich volieb na kandidátov na členov Predsedníctva SAV. Akademické obce musia doručiť do 1. apríla návrhy za 1. a 3. oddelenie vied na voľbu kandidátov.

Text: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články