Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Kniha historičky Klary Kohoutovej Od Esterházyho po Luník IX

Od Esterházyho po Luník IX

10. 2. 2021 | zhliadnuté 579-krát

Významné udalosti z minulosti bývajú v spoločnosti pripomínané rôznymi spôsobmi. Už klasik teórie kolektívnej pamäti, francúzsky sociológ Maurice Halbwachs upozorňoval na skutočnosť, že vzhľad miest je dôležitým zdrojom historického vedomia. Práve o miestach pamäti je kniha historičky Klary Kohoutovej Od Esterházyho po Luník IX. Etnicky kódovaná místa paměti v lokálním kontextu, ktorú koncom roku 2020 vydal Spoločenskovedný ústav CSPV SAV v Košiciach.

Kniha predstavuje množstvo nosníkov kolektívnej pamäte, ktoré nás vo verejnom priestore dennodenne obklopujú a sú výrazom nášho vzťahu k dejinám. Problematika miest pamäti sa v posledných rokoch teší obľube medzi vedeckou aj laickou verejnosťou. Historička Klara Kohoutová sa však vo svojej publikácii zamerala na fenomén doposiaľ opomínaný, a to na miesta pamäti, ktoré nesú etnický odkaz. Konkrétne sa zameriava na slovenské prejavy historického vedomia vo vzťahu k maďarským a rómskym miestam pamäti.  

Pod pojmom miesta pamäti vystupuje v myslení autorky pestrá škála javov, ktoré odkazujú na vzťah spoločnosti k minulosti. Podľa francúzskeho historika Pierra Nory „základní důvod existence míst paměti spočívá v zastavení času, v pozdržení nástupu zapomnění, ve fixaci určitého stavu věcí“.Miesta pamäti reflektujú minulosť a vypovedajú o súčasnej spoločnosti a hodnotách, ktoré uznáva ako piliere, a na ktorých aktuálne konštruuje kolektívne identity Slovákov, respektíve obyvateľov Slovenskej republiky.

Táto kniha nie je zoznamom všetkých maďarských a rómskych miest pamäti na území Slovenska, ale cez nich k vám prehovorí história – spomienkami narátorov (iniciátorov jednotlivých miest pamäti, vedcov, menšinových predstaviteľov atď.) prežijete príbehy, o ktorých ste možno doposiaľ nepočuli alebo ste sa im zdráhali veriť.

V rámci projektu Kultminor Klara Kohoutová minulý rok založila webovú stránku PARAMISAR, ktorá je interaktívnym sprievodcom po miestach spätých s rómskou minulosťou 20. storočia. Zásluhou webu jednotlivé miesta ožívajú a prihovárajú sa k návštevníkom. Bližšie informácie o jednotlivých rómskych miestach pamäti sú súčasťou práve publikovanej monografie Od Esterházyho po Luník IX. Etnicky kódovaná místa paměti v lokálním kontextu.

V prípade záujmu o knihu kontaktujte autorku na kohoutova@saske.sk.

Publikácia je výstupom projektu VEGA: Luník IX – dejiny, súčasnosť a perspektívy rómskeho sídliska.

Text: Klara Kohoutová, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

______________________________

1NORA, Pierre. Mezi pamětí a historií: problematika míst. In MAYER, Francoise – BENSA, Alban – HUBINGER, Václav (ed.). Antologie francouzských společenských věd: Město. Praha : Cefres, 2010, s. 24.

Súvisiace články