Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Nová publikácia analyzuje propagandistické aspekty rovnomennej akcie realizovanej po druhej svetovej vojne na maďarskom území

Mať volá! Nová publikácia o propagande výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom

29. 1. 2021 | videné 1156-krát

Mať volá! Propaganda výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom – teoretické a historické aspekty je názov novej publikácie, v ktorej autorka Lucia Heldáková zo Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV analyzuje propagandistické aspekty rovnomennej akcie realizovanej po druhej svetovej vojne na maďarskom území.

Menšinová politika po druhej svetovej vojne v sebe integrovala aspekt kolektívnej viny menšín za vojnu a kládla si za cieľ vytvoriť jednotný národ Čechov a Slovákov, aby sa tak zabezpečila bezproblémová kontinuita krajiny v budúcnosti. Po odsune nemeckej menšiny sa vtedajším predstaviteľom Československej republiky nepodarilo zabezpečiť rovnaký odsun Maďarov. Po dlhých prieťahoch a rokovaniach sa obe strany dohodli a podpísali Dohodu o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. Úspech výmeny obyvateľstva podmieňoval článok V. o recipročnom charaktere výmeny, čo v praxi znamenalo, že sa z územia Československa malo presťahovať̌ toľko Maďarov, koľko sa na výmenu obyvateľstva prihlási Slovákov z Maďarska. Záujem československých politických špičiek o čo najvyššie číslo prihlásených Slovákov na výmenu bol zrejmý práve v organizácii veľkej propagandistickej akcie.

Špecifickosť propagandistického procesu, jeho etapy a súvislosti, či diferenciácia od propagácie alebo presviedčania sú v publikácii podložené mnohými teoretickými východiskami, na základe ktorých autorka postavila vlastnú analýzu propagandy výmeny obyvateľstva medzi ČSR a Maďarskom. Rozdelenie na jednotlivé etapy sledovalo zmeny v charaktere propagandy a využívanie rozdielnych propagandistických prostriedkov.

To, aké metódy a prostriedky propagandisti využívali, ako rozoznať antipropagandu, aké modely fungovania propagandy poznáme, či má propaganda súvis s farbami, alebo čo je kritická diskurzívna analýza, si môžete prečítať v novej publikácii. Zároveň je zaujímavé sledovať na analýzach konkrétnych príkladov minulosti podobnosti a rozdiely v propagande dneška.

Publikáciu si môžete pozrieť TU.

Publikácia je výstupom projektu VEGA projektu: Fakty a koncepty výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom – historické súvislosti v domácej a európskej politike

Text: Lucia Heldáková, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV

Súvisiace články