Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Nová publikácia analyzuje propagandistické aspekty rovnomennej akcie realizovanej po druhej svetovej vojne na maďarskom území

Mať volá! Nová publikácia o propagande výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom

29. 1. 2021 | zhliadnuté 628-krát

Mať volá! Propaganda výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom – teoretické a historické aspekty je názov novej publikácie, v ktorej autorka Lucia Heldáková zo Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV analyzuje propagandistické aspekty rovnomennej akcie realizovanej po druhej svetovej vojne na maďarskom území.

Menšinová politika po druhej svetovej vojne v sebe integrovala aspekt kolektívnej viny menšín za vojnu a kládla si za cieľ vytvoriť jednotný národ Čechov a Slovákov, aby sa tak zabezpečila bezproblémová kontinuita krajiny v budúcnosti. Po odsune nemeckej menšiny sa vtedajším predstaviteľom Československej republiky nepodarilo zabezpečiť rovnaký odsun Maďarov. Po dlhých prieťahoch a rokovaniach sa obe strany dohodli a podpísali Dohodu o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. Úspech výmeny obyvateľstva podmieňoval článok V. o recipročnom charaktere výmeny, čo v praxi znamenalo, že sa z územia Československa malo presťahovať̌ toľko Maďarov, koľko sa na výmenu obyvateľstva prihlási Slovákov z Maďarska. Záujem československých politických špičiek o čo najvyššie číslo prihlásených Slovákov na výmenu bol zrejmý práve v organizácii veľkej propagandistickej akcie.

Špecifickosť propagandistického procesu, jeho etapy a súvislosti, či diferenciácia od propagácie alebo presviedčania sú v publikácii podložené mnohými teoretickými východiskami, na základe ktorých autorka postavila vlastnú analýzu propagandy výmeny obyvateľstva medzi ČSR a Maďarskom. Rozdelenie na jednotlivé etapy sledovalo zmeny v charaktere propagandy a využívanie rozdielnych propagandistických prostriedkov.

To, aké metódy a prostriedky propagandisti využívali, ako rozoznať antipropagandu, aké modely fungovania propagandy poznáme, či má propaganda súvis s farbami, alebo čo je kritická diskurzívna analýza, si môžete prečítať v novej publikácii. Zároveň je zaujímavé sledovať na analýzach konkrétnych príkladov minulosti podobnosti a rozdiely v propagande dneška.

Publikáciu si môžete pozrieť TU.

Publikácia je výstupom projektu VEGA projektu: Fakty a koncepty výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom – historické súvislosti v domácej a európskej politike

Text: Lucia Heldáková, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV