Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Muzikológovia sa stretávajú online

21. 1. 2021 | zhliadnuté 229-krát

Po niekoľkých mesiacoch pandémie koronavírusu je zjavné, že súčasnosť veľmi nepraje osobným stretnutiam vedcov z rôznych krajín ani ich účasti na seminároch, workshopoch, konferenciách či sympóziách prezenčne. A tak usporiadateľom neostáva nič iné, než sa prispôsobiť aktuálnej situácii a usporiadať tieto podujatia aspoň virtuálnou formou.

V takomto režime sa koná už 41. ročník prednáškového cyklu Juhomoravského múzea v Znojme (Česká republika). Prednášky pre odbornú, ale aj laickú verejnosť ponúkajú širokú škálu tém z rôznych odborov z minulosti i súčasnosti regiónu Znojma. Ako prvá prednáška v roku 2021 zaznela téma Hudební kultura v královském městě Znojmě okolo roku 1600. Mgr. Hana Studeničová, PhD., z Ústavu hudobnej vedy SAV prezentovala najnovšie poznatky o hudobnom živote v juhomoravskom meste Znojmo okolo roku 1600. Medzi hlavné centrá hudobnej kultúry väčších renesančných miest patrili už od stredoveku farské kostoly. Podobná situácia bola aj v kráľovskom meste Znojmo, kde sa hlavná hudobná produkcia odohrávala v Kostole sv. Mikuláša, na konci 16. storočia i v protestantskom Kostole sv. Michala. Okrem farských kostolov bol záujem o hudbu aj v kláštornom prostredí, a to v Louckom kláštore a na Hradišti. Koho v tomto čase považovali za hlavnú osobnosť hudobného diania v meste Znojmo a čo sa vlastne spievalo a hralo? Tieto aj podobné otázky a, samozrejme, i odpovede boli prezentované počas online prednášky sprístupnenej na YouTube kanáli Juhomoravského múzea v Znojme 7. januára. Najnovšie výsledky transregionálnych výskumov hudobnej kultúry pracovníkov Slovenskej akadémie vied sledovalo v zahraničí šesťdesiat účastníkov.

Podobnou formou, teda prostredníctvom online spojenia, sa 14. januára uskutočnilo pracovné stretnutie hudobného spolku Musica Rudolphina. V rámci mesačných stretnutí vedcov z Českej republiky a Slovenskej republiky sa už vyše roka pravidelne diskutujú aktuálne témy a výsledky výskumov hudobných dejín z doby vlády uhorského, českého a nemeckého kráľa a rímskeho cisára Rudolfa II. (1552 – 1612). Počas januárového stretnutia pracovníčka Ústavu hudobnej vedy SAV Mgr. Hana Studeničová, PhD., predstavila polyfónne fragmenty z rukopisného chorbuchu z Bratislavy (Archív mesta Bratislavy, mestské úradné knihy). Vzácne zlomky rôznych viachlasných skladieb, ktoré sa zachovali v unikátnom rozsahu, sú aktuálne analyzované v rámci projektu APVV-19-0043 Cantus planus na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy.

Text: Hana Studeničová, Ústav hudobnej vedy SAV

Foto: archív