Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Vianoce s knihou

21. 12. 2020 | zhliadnuté 560-krát

Vianočný čas býva v našich spomienkach z detstva často spájaný s knihou, ktorá pod stromček jednoducho patrí. To, že deťom treba od malička rozprávať príbehy a čítať, vedeli naši rodičia i prarodičia už dávno. A tak sme tie knihy pod stromčekom nachádzali a dávame ich tam aj my našim blízkym, deťom či vnúčatám. A občas si nejakou urobíme radosť aj sami sebe, keďže práve na Vianoce je šanca, že si na čítanie nájdeme aj čas.

Význam čítania vo vývine dieťaťa

Dnes sú tieto múdre zvyky a tradície, ktoré sa intuitívne odovzdávali z pokolenia na pokolenie, už aj predmetom vedeckého bádania. Výsledky výskumov potvrdzujú, že čítanie kníh má vo vývine dieťaťa ničím nezastupiteľný význam, prospieva a je zdrojom vývinu prakticky všetkých oblastí detskej psychiky. Jeho rozvojový potenciál je preukázaný osobitne vo vzťahu k vývinu reči a poznávaniu jazyka. Ruka v ruke s jazykom sa však formujú aj poznávacie funkcie a myslenie, dieťa napreduje v kognitívnom vývine, poznáva svet okolo seba a prostredníctvom literatúry najmä svet ľudí. Čítaním kníh deti vychovávame, obohacujeme a kultivujeme ich emócie, utvárame a upevňujeme dlhodobý vzťah a záujem o čítanie. Takéto skúsenosti z detstva spravidla sprevádzajú úspechy v škole a ďalšom samostatnom vzdelávaní. Vzdelanie a kultúrny rozhľad, ktoré čítaním získavame, prispieva k utváraniu pozitívnejšieho sebaobrazu, uspokojivému spoločenskému uplatneniu, duševnej pohode a celkovej kvalite života.  V neposlednom rade je známe, a tiež vedecky dokázané, že vysoká úroveň čitateľskej gramotnosti obyvateľstva korešponduje s úrovňou demokracie a ekonomickej prosperity spoločnosti (Milner, 2002).    

Naše výskumy a ich zistenia

Z takýchto poznatkov vychádzajú viaceré projekty Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV. Jedným z nich bola aj účasť na koncipovaní a vývoji nového Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie, ktorý sa od roku 2016 používa v praxi materských škôl.  Projekt VEGA č. 2/0134/18 Pedagogické a vývinovo-psychologické dôsledky inovácií predprimárneho vzdelávania (o oboch informujeme na stránkach Správy SAV, 56/2, 2020, s. 16-17) sa venoval aj sledovaniu dôsledkov novej koncepcie jazykového vzdelávania v tomto programe, osobitne na úrovni jazykového, kognitívneho a metakognitívneho vývinu. Dnes, keď tento projekt končí, môžeme povedať, že mnohé z opísaných poznatkov sa potvrdili. Sledovanie výberu detí, ktoré materskú školu navštevujú od roku 2016 ukázalo, že frekvencia, rozsah čítania či bohaté skúsenosti s čítaním deťom v predškolskom veku majú na sledované ukazovatele významný pozitívny vplyv. Okrem toho ako veľa a často deťom čítame je však dôležité aj to, čo popritom – okrem čítania – robíme. Aké metodické postupy, sprievodné aktivity, rozhovory podnecované otázkami rôzneho typu (...) počas práce s naratívnymi aj informačnými textami používame. Osobitne sa vplyv takejto edukácie preukázal na ukazovateľoch porozumenia textu a naratívnej produkcie. Výskum tiež potvrdil, že primeranou metakognitívne zameranou intervenciou, prostredníctvom adekvátnej spätnej väzby sa u detí predškolského veku dá dosiahnuť aj istá miera reflexie správnosti pri posudzovaní svojich odpovedí, resp. presnosti metakognitívneho monitoringu porozumenia, čo súčasne vedie k zlepšovaniu výkonov.

Sledovanie špecifickej vzorky detí zo sociálne a ekonomicky znevýhodňujúceho prostredia, t. j. detí, ktoré tie knižky na Vianoce pod stromček – bohužiaľ –  asi nedostávajú, ukázalo, že práve tu je dôležitým a často jediným riešením materská škola. A že kvalitná – systematická a cieľavedomá predškolská edukácia, zameraná na rozvíjanie ranej jazykovej gramotnosti, môže hendikepy sociokultúrneho prostredia rodiny do značnej miery kompenzovať.

Uvedené poznatky a zistenia našich výskumov, na ktoré nadväzujú nové projekty (APVV-19-0074; VEGA 2/0026/21) prispievajú k riešeniu viacerých aktuálnych otázok vzdelávania, poskytujú argumenty do diskusie o povinnej predškolskej dochádzke a dnes už aj ku konkrétnym krokom realizácie povinného predprimárneho vzdelávania v spolupráci s rezortom školstva (ŠPU).  

Text: Oľga Zápotočná, ÚVSK SAV

Foto: unsplash.com