Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Od 1. decembra je Ing. Martin Nosko, PhD., novým riaditeľom Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV

Ing. Martin Nosko, PhD., novým riaditeľom ÚMMS SAV

18. 12. 2020 | videné 1034-krát

S účinnosťou od 1. decembra vymenoval predseda SAV nového riaditeľa Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV. Na základe výsledkov výberového konania sa ním stal Ing. Martin Nosko, PhD.

Ing. Martin Nosko, PhD., ukončil inžinierske štúdium na Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave STU v Bratislave v roku 2002. Počas inžinierskeho štúdia absolvoval Work and Travel program v USA a po skončení štúdia Work and Travel program kombinovaný so štúdiom v Austrálii.

V roku 2003 nastúpil na doktorandské štúdium na Materiálovo-technologickej fakulte STU, ktorého vedeckú časť absolvoval na Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV, kde už počas štúdia pracoval na čiastočný úväzok a zapájal sa do práce na vedeckých projektoch ústavu. Počas doktorandského štúdia absolvoval Internship program v Microflow Technologies a v HAN University of Applied Sciences v Arnhem v Holandsku. Doktorandskú dizertačnú prácu na tému Reprodukovateľnosť vlastností hliníkových pien obhájil v roku 2010.

Po obhájení dizertačnej práce v roku 2010 nastúpil na ÚMMS SAV ako vedecký pracovník na plný úväzok. Podieľal sa na riešení domácich a zahraničných vedeckých a priemyselných projektov zameraných na vývoj nových materiálov, v ktorých zodpovedal za mikroštruktúrne analýzy materiálov pomocou elektrónovej mikroskopie a vývoj metodík prípravy vzoriek pre pozorovanie rastrovacou elektrónovou mikroskopiou.

V roku 2017 ho vymenovali za vedúceho Divízie mikroštruktúry povrchov a rozhraní, čo je jedna z troch vedeckých divízií ÚMMS SAV. Pri vedení kolektívu vedeckých pracovníkov a študentov doktorandského štúdia sa ukázali jeho dobré komunikačné schopnosti, tímový duch, nekonfliktnosť, ako aj schopnosť strategického myslenia pri rozvoji divízie.

Martin Nosko je autorom množstva vedeckých prác s významným ohlasom vo vedeckej komunite. Je držiteľom piatich domácich a jedného zahraničného ocenenia. Od roku 2016 je členom vedeckej rady ÚMMS SAV, a členom Komisie č. 7 Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAV. Je podpredsedom Spoločnosti pre nové materiály a technológie – SNMT, n. o., a predsedom občianskeho združenia All4Science, o. z., zameraného na popularizáciu vedy.

Text: Ján Košút, ÚMMS SAV

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články