Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

V zasadacej miestnosti boli prítomní len prezentujúci doktorandi

Doktorandský seminár v Geografickom ústave SAV

2. 12. 2020 | zhliadnuté 604-krát

V zasadacej miestnosti Geografického ústavu SAV sa 1. decembra uskutočnil seminár nových doktorandov. Tento seminár bol prvou príležitosťou pre doktorandov prvého ročníka predstaviť sa a oboznámiť kolegov s témou svojej dizertačnej práce. V zasadacej miestnosti boli prítomní len prezentujúci doktorandi, niekoľko pracovníkov Geografického ústavu a garant doktorandského štúdia RNDr. Igor Broska, DrSc., z Ústavu vied o Zemi SAV. Ostatní pracovníci sa pripojili online prostredníctvom videokonferečného systému.

Postupne svoje témy predstavili Mgr. Katarína Čuláková z Oddelenia humánnej a regionálnej geografie, ktorá sa bude venovať nákupnému správaniu spotrebiteľov v urbánnom maloobchodnom prostredí v kontexte globalizácie. Nasledoval Hejar Shahabi, MSc. z Oddelenia geoinformatiky, zahraničný doktorand z Iránu a absolvent Univerzity v Tabrize, ktorý sa venuje mapovaniu dlhodobých zmien krajiny na rozsiahlych územiach kombináciou historických máp a satelitných údajov. Nakoniec vystúpil Mgr. Peter Labaš z Oddelenia Fyzickej geografie, geomorfológie a prírodných hazardov, ktorý prezentoval tému laterálneho a vertikálneho vývoja riečnej nivy s využitím multizdrojových dát.

Svoje predstavy o témach dizertačných prác a náplni doktorandského štúdia doplnili školitelia RNDr. Kristína Bilková, PhD., Mgr. Robert Pazúr, PhD. a Ing. Anna Kidová, PhD. Viacerí pracovníci GgÚ SAV, ako aj garant SAV v odbore vedy o Zemi, prispeli do diskusie svojimi podnetmi k uvedeným témam tak, aby sa dosiahol úspešný priebeh doktorandského štúdia nových PhD študentov.

Text: Daniel Michniak, Geografický ústav SAV

Foto: Šárka Horáčková, Geografický ústav SAV

Súvisiace články