Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zľava štátny tajomník MŠVVaŠ SR Ľudovít Paulis a predseda SAV Pavol Šajgalík

Štátny tajomník rezortu školstva s predstaviteľmi 3. oddelenia vied o transformácii SAV

13. 11. 2020 | videné 1028-krát

Stretnutím riaditeľov, predsedov vedeckých rád, členov Výboru snemu a Snemu SAV za 3. oddelenie vied so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Ľudovítom Paulisom pokračovala v utorok 10. novembra séria jesenných porád na tému transformácie SAV na verejné výskumné inštitúcie (VVI).

Predseda SAV Pavol Šajgalík v úvodnom slove ocenil ústretové kroky a snahu súčasného vedenia MŠVVaŠ SR, pričom vyzdvihol výraznú osobnú angažovanosť štátneho tajomníka Ľudovíta Paulisa v procese príprav transformácie SAV. Ten sa vo svojom úvodnom príhovore poďakoval za možnosť stretnúť sa so zástupcami SAV a vypočuť si ich názory na transformačný proces. Hlavným cieľom transformácie je prebudovanie akadémie na modernú výskumnú inštitúciu, ktorá dokáže flexibilne reagovať na potreby spoločnosti a realizovať špičkový výskum prepojený s potrebami praxe. Transformácia by mala zabezpečiť motivujúce podmienky vo financovaní a hospodárení organizácií, vrátane ich kontaktov s ďalšími subjektmi výskumnej i aplikačnej sféry, v neposlednom rade aj v zahraničných vzťahoch. Štátny tajomník zároveň zdôraznil, že transformácia nemá za cieľ zrušenie rozpočtovej kapitoly SAV, má však zámer zlepšiť podmienky získavania externých finančných zdrojov.

Stretnutie malo príjemnú pracovnú atmosféru, štátny tajomník a prítomní členovia Transformačnej komisie SAV priblížili rozbehnuté procesy prípravy transformácie a odpovedali na celý rad otázok. Tie sa týkali predpokladaného harmonogramu a cieľového termínu transformácie, možnej kolízie s procesom akreditačného hodnotenia či možnosti použitia podkladov vypracovaných v rámci neúspešného pokusu o transformáciu v roku 2018. Otázky boli zamerané aj na rôzne detaily z novelizácie súvisiacich predpisov, najmä zákona o v. v. i. a zákona o SAV. Štátny tajomník Ľ. Paulis si uvedomuje, že stanovený cieľový termín transformácie k 1. januáru 2022 bude veľmi ťažké dodržať, ale nemožné to nie je a nabáda SAV, aby urobila všetko v záujme splnenia tohto cieľa. V tejto súvislosti prisľúbil súčinnosť. V 3. OV SAV zarezonovala aj otázka možnej reštrukturalizácie, teda spájania ústavov. Ministerstvo školstva síce zastáva názor, že optimálna veľkosť budúcich v. v. i. by mala v slovenských podmienkach začínať organizáciami s aspoň 50 zamestnancami, ale ponecháva to na posúdenie a rozhodnutie SAV. Predseda SAV P. Šajgalík dodáva, že najdôležitejším hľadiskom v tejto súvislosti je funkčnosť budúcich v. v. i. a ich potenciál na spoluprácu s inými výskumnými subjektmi.

Diskusia otvárala aj celý rad ďalších otázok, napr. o pripravenosti organizácií na zmeny majetkových práv, o podmienkach starostlivosti o prevzatý majetok, o možnosti v. v. i. využívať centralizované služby technicko-hospodárskych správ a iných subjektov, o pripravovaných zmenách v hodnotení výsledkov výskumu, vrátane celoštátnej evidencie výsledkov publikačnej činnosti, o doktorandskom štúdiu a jeho prípadnej autonómii v rámci SAV i ďalšie.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Reprofoto: Katarína Gáliková

Súvisiace články