Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Logo SAV

Prečo transformácia organizácií SAV na verejné výskumné inštitúcie a prečo práve teraz

5. 11. 2020 | videné 1795-krát

Súčasná právno-ekonomická forma štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií SAV nevytvára motivačné podmienky a de facto predstavuje prekážku v napĺňaní hlavnej misie SAV uskutočňovať špičkový základný výskum, tzv. frontier research na hranici poznaného a nepoznaného. Nepraje dostatočne ani snahám akadémie realizovať dlhodobý strategický a aplikovaný výskum v spolupráci s podnikateľským sektorom, verejným sektorom a občianskou spoločnosťou s cieľom prenosu získaných poznatkov do praxe.

Štátna forma hospodárenia je skôr vhodná pre organizácie a úrady, ktoré plnia úlohy priamo zadané štátom a nie pre samosprávne organizácie s vlastnou víziou, stratégiou a tvorivým programom. Náš najdôležitejší partner v akademickom výskume – slovenské univerzity sa transformovali na verejné vysoké školy už pred 18 rokmi. Hlavným cieľom tejto transformácie bolo posilnenie autonómie univerzít nevyhnutnej pre ich optimálne fungovanie, ale nezmenilo sa ich hlavné poslanie – vzdelávanie a tvorivý výskum, nestali sa podnikateľskými subjektmi. Naši zahraniční partneri, akadémie vied a ďalšie výskumné subjekty okolitých krajín, ako aj štátov vyspelého sveta pracujú takmer výlučne vo forme verejnoprávnych inštitúcií a naša aktuálna právno-ekonomická forma komplikuje spoluprácu s nimi.

Verejnoprávna forma umožňuje:

  1. viaczdrojové financovanie vo väčšom rozsahu a za lepších podmienok ako v štátnych RO/PO
    Takéto financovanie zahŕňa:

a) príjmy z hlavnej činnosti,

b) finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytnuté zakladateľom na hlavnú činnosť verejnej výskumnej inštitúcie ako inštitucionálna forma podpory,

c) dotácie podľa osobitných predpisov,

d) účelovú formu podpory výskumu a vývoja,

e) príjmy z podnikateľskej činnosti,

f) finančné prostriedky zo štátnych účelových fondov a iných účelových fondov na podporu výskumu a inovácií,

g) prostriedky Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie,

h) výnosy z majetku verejnej výskumnej inštitúcie,

i) príjmy z predaja majetku verejnej výskumnej inštitúcie,

j) dary,

k) dedičstvo a

l) iné príjmy

  1. spravovanie vlastného majetku – organizácia v. v. i. sa stane plnoprávnym vlastníkom celého štátneho majetku, ktorý mala do dňa transformácie vo svojej správe. Chceme dosiahnuť stav, aby o nakladaní s nehnuteľnosťami – prioritným majetkom (napr. predaj, darovanie, nájom, výpožička) rozhodovala organizácia v. v. i. po predchádzajúcom súhlase dozornej rady a zakladateľa (P SAV),
  2. práva duševného vlastníctva – v. v. i. bude mať plné práva k duševnému vlastníctvu vytvorenému v predchádzajúcej štátnej organizácii, ako aj novovytvorenému v rámci  v. v. i. bez zasahovania štátu do nakladania s ním,  
  3. zakladanie spoločných právnych subjektov a podnikov s ďalšími verejnými aj súkromnými organizáciami. To organizácie SAV v súčasnosti nemôžu, pretože legislatíva neumožňuje štátnym organizáciám (okrem ministerstiev) zakladať neštátne právne subjekty, resp. vkladať štátny majetok do takýchto subjektov. Mnohé legislatívne aj organizačné iniciatívy sa SAV takto netýkajú a SAV sa ich nemôže rovnocenne zúčastniť.

Prechod na verejnoprávnu formu nezbavuje štát záväzku ďalej podporovať a rozvíjať verejné organizácie vrátane rozvoja a správy ich nehnuteľného a hnuteľného majetku. O tom nás presviedča 18-ročná prax na verejných vysokých školách, ktoré dostávajú z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR aj účelové financie na údržbu a rekonštrukcie nehnuteľností v ich vlastníctve. Najväčšie investície do nehnuteľností vysokých škôl sú evidentne zo štrukturálnych fondov.

Organizácie SAV sa transformovali na verejné výskumné inštitúcie v roku 2018. Táto transformácia, ktorá podľa nášho názoru legálne prebehla, bola nezmyselne zmarená. SAV v snahe sfunkčniť svoje organizácie akceptovala novelu zákona zo septembra 2018 o spätnom prechode vedeckých organizácií na štátnu formu. Sľubovaná novela novely, ktorá by transformáciu znovu umožnila, sa nekonala. Situácia sa zmenila po voľbách v tomto roku a v súčasnosti existujú priaznivé podmienky, keď bude možné nielen potrebnú transformáciu uskutočniť, ale tiež dosiahnuť pre SAV lepšie podmienky ako boli tie v roku 2018.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chápe, že transformácia prinesie aj náklady a chce nám pomôcť s ich krytím. Je ochotné podporiť naše „zelené“ a „digitálne“ požiadavky pri rokovaniach o využití Fondu obnovy, ktoré by pre transformovanú SAV priniesli lepšie nové alebo zrenovované priestory aj prístrojové vybavenie. Medzi naše ďalšie požiadavky pri rokovaniach s decíznou sférou patria záruky dlhodobého financovania zo strany štátu prostredníctvom vlastnej rozpočtovej kapitoly. Uvažuje sa tiež o zdrojoch nad rámec kapitoly, ktoré by sme mohli získať na základe kvalitných vedeckých výstupov, napríklad po implementácii celoštátneho systému hodnotenia výskumu. Chceme presadiť lepšie možnosti finančného manažmentu organizácií SAV, ako je prenášanie prostriedkov cez rok, menšie obmedzenia pri ich delení na bežné a kapitálové a pod. 

S pomocou Fondu obnovy a Európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorých veľkú časť chce Európska únia investovať do vzdelávania, vedy, výskumu a inovácií, existuje historická možnosť na zmenu paradigmy tak, aby sa chabé postavenie tohto sektora na Slovensku konečne zmenilo. SAV rokuje tiež o možnosti, aby nielen neniesla transformačné náklady, ale naopak získala významnú rozvojovú investíciu z týchto fondov pre transformovanú a modernú SAV. Exekutíva, ale aj spoločnosť od nás očakáva, že túto príležitosť využijeme a aktívne prispejeme nielen k vlastnej transformácii a modernizácii, ale aj k formovaniu komplexnej štátnej vednej politiky tak, aby veda a výskum výrazne prispeli ku kultúrnemu, spoločenskému a hospodárskemu rozvoju Slovenska.

Súvisiace články