Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Usmernenie organizáciám SAV v súvislosti s pandémiou COVID-19

26. 10. 2020 | zhliadnuté 1228-krát

V súvislosti s pandémiou COVID-19, vláda Slovenskej republiky vyhlásila dňa 30. 9. 2020 núdzový stav a dňa 22. 10. 2020 obmedzila slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. 10. 2020 do 1. 11. 2020. Na základe aktuálnej situácie Krízový štáb SAV vydáva nasledujúce usmernenie, platné pre všetkých zamestnancov organizácií SAV a doktorandov vykonávajúcich vedeckú časť doktorandského štúdia v organizáciách SAV, ktoré je platné až do odvolania:

1. Odporúča riaditeľom organizácií SAV po starostlivom zvážení špecifík organizácie nariadiť zamestnancom organizácií SAV prácu z domácnosti, ak to povaha ich práce dovoľuje, a to za určenia podmienok, pri ktorých ju majú vykonávať (napr. vyhotovovanie výkazov práce a pod.). Títo zamestnanci majú nárok na stravné lístky. Rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ povinný zamestnancovi oznámiť najmenej dva dni vopred, ak sa so zamestnancom nedohodne na kratšej dobe, a s platnosťou najmenej na týždeň (podľa § 250b ods. 3 Zákonníka práce v platnom znení, ďalej len „ZP“) Tieto podmienky určí zamestnávateľ v internom predpise.

2. Zároveň môže zamestnávateľ nariadiť v zmysle § 250b ods. 4 ZP aj čerpanie dovolenky, a to najmenej 7 dní vopred. Táto lehota môže byť skrátená so súhlasom zamestnanca.

3. Doktorandi môžu pracovať, po predchádzajúcej dohode so školiteľom (postačuje mailová komunikácia), v režime práce z domácnosti.

4. Pre zamestnancov, ktorých pracovná náplň neumožňuje pracovať z domácnosti, sa odporúča deklarovať prekážku v práci na strane zamestnávateľa podľa § 250b ods. 6 ZP.

5. V prípade, ak nie je možné, aby niektoré neodkladné činnosti mohli zamestnanci vykonávať z domácnosti, je potrebné zabezpečiť vstup na pracovisko, avšak v určenom čase napr. od 7.00 hod. do 14.00 hod. resp. podľa špecifík organizácií a povahy vykonávanej práce. Súčasne je nevyhnutné dodržiavať primerané režimové opatrenia pre dôslednú minimalizáciu kontaktov (priestorovo a časovo) medzi zamestnancami.

6. Každý zamestnanec, ktorý je doma kvôli karanténe, alebo kvôli starostlivosti o maloleté dieťa, je povinný bezodkladne (okamžite, keď sa dozvie o ochorení COVID-19) oznámiť zamestnávateľovi túto skutočnosť emailom alebo iným hodnoverným a preukázateľným spôsobom.

7. Zamestnancom, ktorí budú naďalej dochádzať do práce (napr. ak riaditeľ nenariadi prácu z domácnosti), sa dôrazne odporúča využívať výlučne individuálnu dopravu na cestu do zamestnania. Na pracovisku v maximálne možnej miere je nevyhnutné zabezpečiť dodržiavanie hygienických pravidiel pre ochranu zdravia zamestnancov (v zmysle usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR). 

8. Podľa aktuálnych informácií na https://www.somzodpovedny.sk/ upozorňujeme všetkých zamestnancov a doktorandov organizácií SAV vrátane cudzích štátnych príslušníkov, že v období od 1. 11. 2020:

      a) ak sa zúčastnia celoplošného testovania a budú mať negatívny výsledok testu, budú pre nich platiť menej obmedzujúce opatrenia vlády SR v rámci zákazu vychádzania (vrátane možnosti chodiť do práce) alebo

      b) majú možnosť nezúčastniť sa celoplošného testovania, ale v tom prípade musia zotrvať 10 dní v domácej karanténe a túto skutočnosť bezodkladne oznámiť štatutárovi organizácie. Počas doby karantény má zamestnanec možnosť pracovať z domácnosti (ak to povaha jeho práce umožňuje), dovolenku alebo neplatené voľno, nárok na pandemickú PN alebo OČR nemá.

9. V súvislosti s vyššie uvedenými informáciami je potrebné zdôrazniť, že kapacita ubytovní SAV určená pre pobyt v domácej karanténe je limitovaná.

Toto usmernenie predstavuje iba základný rámec pre riešenie súčasnej situácie, nemôže postihnúť všetky špecifiká činnosti a fungovania jednotlivých organizácií SAV. Organizácie SAV si môžu prijať na jeho základe vlastné interné normy, v ktorých zohľadnia svoje  špecifiká. 

Krízový štáb SAV bude vydávať aktualizácie usmernenia podľa vývoja situácie.

Toto usmernenie je platné a účinné dňom jeho vydania a platí až do odvolania resp. do vydania ďalšieho usmernenia, a to podľa aktuálneho vývoja situácie.

V Bratislave dňa 26. 10. 2020

Za Krízový štáb SAV predseda SAV   

Foto: Martin Bystriansky