Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

CEM SAV získalo financie na projekt, ktorý pomôže v boji s pandémiou

16. 9. 2020 | zhliadnuté 770-krát

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) 10. septembra rozhodla o žiadostiach podaných v rámci výzvy Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020 – 2021. Zo 116 podaných žiadostí je Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied (CEM SAV) jednou zo štyroch úspešných inštitúcií z pôdy SAV (Biomedicínske centrum SAV, Neuroimulogický ústav SAV, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV a CEM SAV).

Riešiteľský kolektív pod vedením RNDr. Sone Čačányiovej, PhD., v spolupráci s kolegami z Lekárskej fakulty UK a Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV získal finančné prostriedky na projekt, ktorého cieľom je priniesť nové perspektívne postupy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s ochorením COVID-19.

Na experimentálnom farmakologickom modeli ochorenia COVID-19 bude študovaný rozsah cievneho poškodenia, ktoré môže vyvolať infekcia vírusom SARS-COV-2 a následne budú skúmané mechanizmy účinku nových, doteraz klinicky netestovaných, no perspektívnych farmakologických látok pre liečbu kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID-19. Sledovanie mechanizmov od molekulárnej úrovne cez funkčné a štrukturálne zmeny na jednotlivých orgánoch až po úroveň odpovede celého organizmu predstavuje komplexný prístup k hodnoteniu poškodenia kardiovaskulárneho systému aj účinku potenciálnych liečiv. Ide o projekt základného výskumu, jeho výsledky však budú dobrým podkladom pre potreby dizajnu klinických štúdií a neskôr ich aplikácie do klinickej praxe.

Text: Soňa Čačányiová, Centrum experimentálnej medicíny SAV