Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Knihu Flood regime of rivers in the Danube River basin (Režim povodní v povodí rieky Dunaj) s jej spoluautorkou Pavlou Pekárovou pokrstil člen Predsedníctva SAV Aleš Kučera

Flood regime of rivers in the Danube River basin (Režim povodní v povodí rieky Dunaj)

29. 6. 2020 | videné 1456-krát

Ešte koncom roku 2019 vyšla v Ústave hydrológie SAV v rámci Regionálnej spolupráce podunajských krajín (v rámci Medzinárodného hydrologického programu UNESCO) monografia Flood regime of rivers in the Danube River basin (Režim povodní v povodí rieky Dunaj). Na jej príprave spolupracovali hydrológovia z 11 krajín povodia Dunaja, v pondelok 29. júna ju autori pokrstili pri príležitosti Dňa Dunaja v Aule SAV na bratislavskej Patrónke. Súčasťou krstu bola aj slávnostná vernisáž výstavy Povodňové značky na Slovensku.

„V monografii sme vytvorili jednotnú databázu z radov priemerných denných prietokov a radov maximálnych ročných prietokov z vyše 80 staníc z povodia Dunaja,“ objasňuje jeden z hlavných prínosov publikácie RNDr. Pavla Pekárová, DrSc., spoluautorka monografie. Zozbierané použité údaje z celého povodia Dunaja mali pritom jednotnú metodiku spracovania.

Monografia má 215 strán textu a 527 strán príloh na priloženom CD. Má deväť kapitol, na ich spracovaní sa podieľalo 29 autorov z 11 podunajských štátov.

V jednotlivých kapitolách nájdete analýzu meraných radov údajov z databázy priemerných denných prietokov a maximálnych ročných prietokov, históriu povodní a šírenie povodní po toku Dunaja. „Na toku Dunaja sa vybralo 20 staníc s radmi kvalitných pozorovaní. Na prítokoch Dunaja experti z jednotlivých krajín zvolili 65 staníc prednostne z profilov, ktoré nie sú narušené ľudskou činnosťou a existujú v nich čo najdlhšie rady neprerušených pozorovaní (od roku 1931 a skôr),“ objasňuje P. Pekárová.

Súčasťou knihy sú analýzy homogenity ročných časových radov prietokov, cyklickosti a dlhodobých trendov radov priemerných ročných prietokov a maximálnych ročných prietokov či mesačného režimu prietokov a jeho zmeny v povodí Dunaja.

Ako vysvetľuje odborníčka, jedným zo spôsobov bol zber informácií o historických povodňových značkách pozdĺž Dunaja od Nemecka až po Maďarsko. „Z tohto hľadiska existujú veľké rozdiely medzi horným Dunajom, stredným (centrálnym) a dolným Dunajom. Na hornom toku Dunaja v Nemecku a Rakúsku sa nachádza celý rad povodňových značiek už od roku 1501. Výška historických povodňových značiek je dôkazom, že od roku 1501 do roku 1900 sa na hornom Dunaji vyskytli minimálne tri väčšie povodne ako za posledných 100 rokov.“

Ďalšími z kapitol sú štatistická analýza maximálnych ročných prietokov, stretávanie sa povodňových vĺn na Dunaji a jeho hlavných prítokoch.

V knihe nájdete aj návrhové povodňové vlny na Dunaji po dĺžke toku a na jeho prítokoch.

V poslednej kapitole autori hodnotia regionalizáciu režimu odtoku na základe povodňových prietokov a iných hydrologických charakteristických vlastností odtoku použitím kopula funkcií.

Text monografie a príloh je dostupný aj elektronicky.

(an)

Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články