Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Logo SAV

SAV rokovala na ministerstve školstva o transformácii

22. 6. 2020 | videné 1297-krát

Predstavitelia Slovenskej akadémie vied – predseda Pavol Šajgalík a podpredsedovia Peter Samuely a Juraj Koppel sa dnes stretli na ministerstve školstva so štátnym tajomníkom Ľudovítom Paulisom a Martinom Kanovským, riaditeľom Ústavu sociálnej antropológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK. Predmetom rozhovorov bola plánovaná transformácia SAV na verejnú výskumnú inštitúciu, ktorá je zakotvená aj v programovom vyhlásení vlády.

Vedenie akadémie okrem iného na stretnutí zhrnulo postupnosť krokov procesu zmarenej transformácie. Pre lepšiu orientáciu ich uvádzame v nasledovnom znení:

Najdôležitejšie body komunikácie medzi Slovenskou akadémiou vied (SAV) a Ministerstvom školstva, vedy, výskum a športu SR (MŠ) v procese transformácie organizácií SAV na verejné výskumné inštitúcie (v. v. i.)

19. 2. 2018  –  žiadosť SAV o poskytnutie metodického usmernenia MŠ

26. 3. 2018  – odovzdanie údajov a pokladov SAV na MŠ (v termíne podľa zákona, teda najneskôr 1. 4. 2018)  


10. 4. 2018  –  doručenie metodického usmernenia MŠ aj napriek tomu, že (podľa dátumu na usmernení) bolo vypracované už 19. 3.

21. 5. 2018 –  doručenie listu MŠ, ktorým vyzvalo SAV, aby do 31.5.2018 doplnila chýbajúce podklady a odstránila nedostatky v už odovzdaných údajoch a podkladoch.

MŠ vyzvalo SAV aj na dodanie vnútorných predpisov zakladateľa (SAV) a vnútorných predpisov v. v. i. (organizácie SAV) aj napriek tomu, že:
a) zákon výslovne umožňoval SAV predložiť vnútorné predpisy do 31. 12. 2018 [§ 21a ods. 2 písm. b) za bodkočiarkou zákona o SAV],
b) samotné MŠ v metodickom usmernení (doručenom SAV dňa 10. 4. 2018) výslovne konštatovalo, že SAV objektívne nemôže zabezpečiť vnútorné predpisy v. v. i. k aprílu ani k júlu 2018 a preto jej zákon uložil predložiť ich do 31.12.2018 (strana 5, bod 18),
c)  bolo právne nemožné vydať vnútorné predpisy v. v. i. k 1. 7. 2018 (deň zmeny právnej formy organizácií SAV z r. o./p. o. na v. v. i.), pretože na procese ich prípravy a schvaľovania sa podľa zákona museli podieľať všetky 3 orgány v. v. i. (správna rada, vedecká rada, dozorná rada), pričom dva spomedzi týchto orgánov (správna rada a dozorná rada) boli orgánmi novými, viazanými na právnu formu v. v. i., a preto nemohli vzniknúť pred 1. 7. 2018.

31. 5., 8. 6. a 15. 6. 2018 – odovzdanie vyžiadaných údajov a podkladov na MŠ

20. 6. 2018  –  stretnutie s pani ministerkou.

Pani ministerka ústne vytkla SAV:
a) nedostatočnosť rozsahu údajov o položkách DHM využívaných jednotlivými o. z. v zakladacích listinách organizácií, ktoré sa členia na o. z. (9 spomedzi 47 organizácií SAV),
b) nedodanie údajov a dokladov  o členoch dozorných rád v. v. i. – prvýkrát vznesená požiadavka.

26. 6. a 28. 6. 2018 – odovzdanie vyžiadaných podkladov na MŠ

1. 7. 2018 –  nezapísanie organizácií SAV do registra v. v. i. aj napriek tomu, že:
a) SAV odovzdala všetky údaje a podklady žiadané MŠ, s výnimkou vnútorných predpisov v. v. i.,
b)  pani ministerka opakovane ubezpečovala o tom, že MŠ bude posudzovať údaje a podklady potrebné pre registráciu organizácií SAV do registra v. v. i. podľa stavu údajov a podkladov predložených nie iba k 31. 5. 2018, ale aj po tomto dátume, konkrétne k 30. 6. 2018 (napr. dokument s názvom Informácia o transformácii organizácií Slovenskej akadémie vied na verejné výskumné inštitúcie, ktorý pani ministerka odovzdala predsedovi SAV na pracovnom stretnutí na MŠ dňa 2. 7. 2018 – strana 5, posledný odsek, druhá veta);
c) tomu, že konanie o zápise organizácií SAV do registra v. v. i. nebolo ovládané tzv. zásadou koncentrácie konania [podľa ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu SR by na to musel tzv. transformačný paragraf (§ 21a zákona o SAV) obsahovať výslovné ustanovenie, podľa ktorého sa na údaje a podklady dodané po 31. 5. 2018 neprihliada; transformačný takéto ustanovenie neobsahoval], teda že MŠ muselo o zápise rozhodovať podľa stavu podkladov a údajov ku dňu rozhodovania, teda k 1. 7. 2018.  

22. 8. 2018  – dohoda (pani ministerka, predseda SAV, podpredseda vlády Richard Raši, predseda výberu NR SR Ľubomír Petrák) o tom, že SAV predloží MŠ a Ministerstvu financií SR (MF) vstupné súvahy všetkých v. v. i. SAV za účelom overenia ich kladného vlastného imania a že MŠ (v prípade overenia kladného vlastného imania) zapíše organizácie SAV do registra v. v. i.

27. 8. 2018  – odovzdanie vstupných súvah všetkých v. v. i. SAV potvrdzujúcich ich kladné vlastné imanie MŠ a MF

koniec augusta – začiatok septembra 2018 – nezapísanie organizácií SAV do registra v. v. i. aj napriek dohode z 22. 8. 2018 a splneniu dohodnutých podmienok (odovzdanie dohodnutých otváracích súvah MŠ a MF a overenie kladného vlastného imania všetkých v. v. i. SAV).    

Súvisiace články