Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Obálka

Vyšiel nový zväzok pamiatkarskej ročenky Monumentorum tutela

25. 5. 2020 | videné 998-krát

Pamiatkový úrad SR vydal v máji jubilejný 30. zväzok ročenky Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, ktorá je najstarším publikačným seriálom svojho druhu na Slovensku. Aktuálne vydanie je zborníkom z medzinárodnej vedeckej konferencie Od c. k. Ústrednej komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu (1853 – 1918 – 2018).

Zborník sústreďuje príspevky, ktoré odzneli na uvedenej konferencii z príležitosti 165. výročia začiatku činnosti c. k. Ústrednej komisie pre výskum a zachovanie stavebných pamiatok, predchodkyne inštitúcií na ochranu pamiatok vo viacerých krajinách strednej Európy. Podujatie sa konalo vo Faustovej sieni Múzea mesta Bratislavy v dňoch 21. a 22. novembra 2018, na jeho príprave spolupracoval Historický ústav SAV a finančnú podporu poskytlo Ministerstvo kultúry SR. Konferencia patrila medzi hlavné slovenské aktivity v rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018.

Príspevky medzinárodného kolektívu bádateľov sa zaoberajú teóriou a dejinami ochrany, dokumentácie a obnovy pamiatok približne od polovice 19. storočia s rôznym presahom do nasledujúceho veku. Ich rádius zasahuje do väčšiny krajín, ktoré tvorili súčasť „Podunajskej monarchie“.

Hnutie modernej ochrany pamiatok v strednej Európe sa zrodilo začiatkom 20. storočia vo Viedni. Jeho zásady sa prakticky overovali približne počas dekády pred rokom 1914 za účasti vedúcich osobností, akými boli Alois Riegl, Max Dvořák a Hans Tietze; tento vývoj osvetľoval prof. Sandro Scarrocchia (Miláno) a Alena Janatková (Berlín). Snahy o internacionalizáciu ochrany pamiatok v situácii po prvej svetovej vojne priblížil Marek Krejčí (Praha). Medzi konkrétne územia, o ktorých sa hovorilo, sa potom dostali východné „karpatské“ oblasti (Bukovina – prof. Waldemar Deluga; Podkarpatská Rus – Tomáš Kowalski), Čechy a rakúske/české Sliezsko (Jaroslav Horáček, Kristina Uhlíková, Jana Marešová, Jan Uhlík, doc. Pavel Šopák), bývalé Rakúske Prímorie (doc. Vittorio Foramitti) a Chorvátsko (doc. Franko Ćorić).  

Prispievateľmi k dejinám ochrany pamiatok v niekdajšom Uhorsku – v rozsahu Slovenska a Maďarska – sa stali prof. József Sisa, Henrieta Žažová, Peter Buday, Lilla Farbaky-Deklava, Karol Hollý, Štefan Gaučík a Katarína Haberlandová. Všetci autori ponímajú ochranu pamiatok a kultúrneho dedičstva v širších súvislostiach, so zreteľom na predpoklady dobovej spoločnosti, politiky, hospodárstva alebo zástoj cirkvi.

Konferenčné podujatie a zborník sa koncipovali so zreteľom na doterajšiu ojedinelosť mnohostrannosti v špecializovanej historiografii z dejín stredoeurópskej ochrany pamiatok. Tento výskum býva spravidla orientovaný na jednotlivé národné územia, čím sa však vzďaľuje pôvodne prítomná ideová a obsahová „jednotnosť“, nevraviac o vtedajšej prináležitosti do rovnakého politického rámca. Preto k jedným z cieľov konferencie a predstavenej publikácie patrilo úsilie rozšíriť pohľad na historický vývoj presahujúci štátne hranice.

(r)

Foto: archív

Súvisiace články