Aktuality

Poďakovanie významným osobnostiam SAV

5.9.2019, otvorené 989-krát

 

Úcta, rešpekt aj obdiv k tomu čo vo svojich vedných odboroch dosiahli, sa prelínali slávnostným seminárom Významné osobnosti SAV, ktorý sa konal v stredu 4. septembra v sále Virologického ústavu SAV na Dúbravskej ceste v Bratislave.

Členovia Predsedníctva SAV a zástupcovia Snemu SAV si cez krátke prezentácie a laudáciá pripomenuli pôsobenie v tomto roku jubilujúcich význámných osobností SAV. Úprimne im ďakoval za ich prínos ku kreditu SAV aj predseda SAV prof. Pavol Šajgalík, oceňujúc konkrétne výsledky ich práce, ktoré často presahovali pôdu akadémie aj vedy na Slovensku až do medzinárodných rozmerov.

V mene ocenených bezprostredne a uvoľnene s nadhľadom človeka, ktorý má bohatstvo skúseností (aj ocenení) poďakoval Doc. Ing. Peter Kordoš, DrSc. Pripomenul sympatickú paralelu, že nemusel celý život chodiť do práce, pretože veda pre neho aj pre ostatné osobnosti nebola ťažkou prácou, ale výzvou, potešením, vášňou... O príjemnú atmosféru stretrnutia sa zaslúžil aj virtuóz na akordeóne Michal Červienka.

V rámci seminára Významné osobnosti SAV sa predseda SAV prof. Pavol Šajgalík a podpredsedovia za tri oddelenia vied SAV RNDr. Pavol Siman, PhD., prof. RNDr. Karol Marhold, CSc. a RNDr. Tibor Morovics, CSc. poďakovali šestnástim vedcom.

Doc. Ing. Peter Kordoš, DrSc. (elektrotechnológia) Je významným vedeckým pracovníkom, ktorého celoživotným vedeckým záujmom bola a aj stále je fyzika a technika tenkých vrstiev polovodičov a ich ternárne zlúčeniny. Zaoberá sa ich prípravou a vlastnosťami (epitaxné technológie), optoelektronikou, mikroelektronikou a senzorikou.

Ing. Ľubomír Lichner, DrSc., (pôdna hydrológia) Od júla 1992 pracuje na Ústave hydrológie SAV v Bratislave, v súčasnosti ako vedúci vedecký pracovník v oddelení hydrológie podpovrchových vôd. Bol a je členom viacerých medzinárodných vedeckých spoločností, ako Európska geofyzikálna spoločnosť, „Soil System Sciences“ Európskej únie geovied...

RNDr. Annamária Mockovčiaková, PhD. (geofyzika) Od roku 1994 svoje výskumné aktivity zamerala na využitie matematických metód pri riešení úloh z oblasti mineralurgie a environmentálnych technológií. Aplikovala fraktálnu geometriu na hodnotenie povrchov hornín a minerálov vstupujúcich do procesov fyzikálnych a fyzikálno-chemických úprav.

Prof. RNDr. Ján Oťaheľ, CSc. (geografia) Vedúci vedecký pracovník) pracuje v Geografickom ústave SAV od roku 1977. Jeho vedecká činnosť sa dlhodobo orientovala na systematický a podrobný výskum krajiny v troch hlavných okruhoch: geo-ekologický prístup k výskumu krajiny, analýza a mapovanie zmien využitia krajiny a krajinnej pokrývky a hodnotenie krajinného systému podľa environmentálnych a estetických princípov. Podieľal sa na sformulovaní schémy analýzy abiotického komplexu (fyziotopu) s cieľom poznať jeho režim a správanie sa pri rôznom spoločenskom využívaní.

Prof. MVDr. Pavol Dubinský, DrSc. (parazitológia) Prof. Pavol Dubinský, ktorý viac ako päť desaťročí pôsobil v SAV, patrí medzi popredné osobnosti slovenskej i svetovej parazitológie. V roku 1999 bol zvolený do výboru a neskôr sa stal aj viceprezidentom Svetovej federácie parazitológov.

RNDr. Otília Gašparíková, CSc. (fyziológia rastlín) Zaujímala ju problematika fyziologických procesov v rastlinách. V roku 1961 nastúpila do Biologického ústavu SAV, ktorý sa po viacerých reorganizáciách pretransformoval do Botanického ústavu SAV (v súčasnosti Centrum biológie rastlín a biodiversity SAV). Na tomto pracovisku zotrvala počas celej svojej vedeckej kariéry. Venovala sa predovšetkým výskumu metabolických procesov vo vzťahu k rastu rastlín. Vo svojich experimentoch vnímala korene rastlín ako štruktúrne aj funkčne heterogénne orgány.

Ing. Juraj Gašperík, CSc., (štrukturálna biológiaBol zdpovedný za výrobu biopreparátov pre molekulárnu  biológiu, génové inžinierstvo  a diagnostiku dedičných  ochorení pre celú ČSSR.  Skúmal amylolytické enzýmy so zameraním na ich priemyselnú  výrobu.

Ing. Ján Hirsch, DrSc. (chémia sacharidov) Jeho vedecký výskum sa zameral na chémiu sacharidov – predovšetkým na syntézu, štruktúru a využitie mono-, oligosacharidov a glykokonjugátov. Dlhé roky bol reprezentantom Slovenskej republiky v European a International Carbohydrate Organization a členom Americkej chemickej spoločnosti.

Ing. Eva Hostinová, CSc., (štrukturálna biológia) Po štúdiu na Chemicko-technologickej fakulte SVŠT v Bratislave, začala pracovať na Ústave molekulárnej biológie SAV, kde zostala až do roku 2014. Bola špecialistka v oblasti génových manipulácii. Špecializovala sa na izoláciu a charakterizáciu extracelulárnej amylázy z S.aureofaciens a na prípravu mutantov potenciálne priemyselne využiteľných mikroorganizmov. Išlo o priekopnícku prácu v zavádzaní a aplikácii techník génových manipulácii do základného  výskumu v rámci SAV.

Ing. Július Oszlányi, CSc. (krajinná ekológia) Od roku 1985 pracoval na Slovenskej akadémii vied, kde sa venoval otázkam antropických vplyvov na stabilitu lesných ekosystémov (Kysuce, Tatry), podieľal sa na vyhodnotení  vplyvu Vodného diela Gabčíkovo na stabilitu a produkciu ekosystémov, pracoval takisto v bukových a smrekových ekosystémoch Malých Karpát a v borovicových monokultúrach Záhoria.

Ing. Igor Tvaroška, DrSc., (analytická chémia) Vedecká práca Ing. Igora Tvarošku je zameraná na konformačnú analýzu biologicky významných molekúl metódami molekulovej mechaniky, kvantovej chémie a NMR spektroskopie. V ostatnom čase sa venuje mechanizmu enzymatických reakcií glykozyltransferáz a glykozylhydroláz, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v mnohých biologických procesoch a ich znalosť je kľúčová pre racionálny dizajn ich inhibítorov ako potenciálnych liečiv civilizačných chorôb.

PhDr. Viliam Čičaj, PhD., (história) Patrí medzi popredných odborníkov na obdobie dejín novoveku. Je spoluautorom viacerých akademických syntéz dejín Slovenska a autorom množstva publikácií, ktoré boli vydané doma a v zahraničí, ako aj množstva vedeckých štúdií a článkov.

Doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc. (etnológia) Je jednou z vedúcich osobností slovenskej etnomuzikológie, výskumu ľudovej piesne a hudobného folklorizmu, ale aj výskumu etnických identít a skupinových stereotypov.

Doc. PhDr. Jan Pešek DrSc., (história) Zaoberá sa dejinami československej komunistickej diktatúry s dôrazom na mechanizmus fungovania komunistického režimu, vzťahy štátu a cirkví po 1948, pôsobeniu Štátnej bezpečnosti, politickým perzekúciám a povojnovým slovenským exilom. Jan Pešek patrí k publikačne najaktívnejším a aj k najcitovanejších slovenským historikom.

PhDr. Stanislav Sikora, CSc. (história) Do Historického ústavu SAV prišiel v roku 1989. Stal jedným z najlepších znalcov  povojnových česko-slovenských dejín, so zameraním na 60. roky 20. storočia. Stanislav Sikora je autorom a spoluautorom kľúčových publikácií o udalostiach „československej jari“ roku 1968, jej potlačení vojskami Varšavskej zmluvy a nastolení normalizačného režimu.

Prof. PhDr. Karol Sorby, DrSc. (arabistika) Vedúci vedecký pracovník Ústavu orientalistiky SAV, orientalista, arabista, historik, vysokoškolský učiteľ a diplomat. Karol Sorby sa systematicky venuje výskumu novovekých arabských dejín, najmä obdobiu po druhej svetovej vojne s osobitným zreteľom na miesto arabského sveta v medzinárodnej politike.

(spn) Foto. Andrea Veselá a Tereza Veselá

 

Príloha

Poďakovanie Doc. Eve Krekovičovej.
Príloha

Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík s Ing. Ľubomírom Lichnerom, DrSc.
Príloha

RNDr.Otíiia Gašparíková CSc. s prof. P. Šajgalíkom a prof. K. Marholdom.
Príloha

Čas na rozhovory po slávnosti.
Príloha

Spoločná fotografia jubilujúcich osobností SAV.
Príloha

Prof. MVDr. Pavol Dubinský, DrSc. s manželkou a RNDr. Ivicou Hromadovou, DrCs.
Príloha

Ocenení laureáti Ing. Eva Hostinová, CSc. a Ing. Juraj Gašperík, CSc.
Príloha

Prof. PhDr. Karol Sorby, DrSc.
Príloha

Prof. RNDr. Ján Oťahel, PhD. s P. Šajgalíkom a P. Simanom.