Aktuality

Slovenská ekológia na medzinárodných podujatiach

Vložil(a): A. Nozdrovická, 7.8.2019, videné 521-krát

Začiatkom júla sa konal na Univerzite v Miláne-Bicocca v Taliansku  jubilejný 10. svetový kongres Medzinárodnej asociácie pre krajinnú ekológiu/International Association for Landscape Ecology (IALE) Príroda a spoločnosť, ktoré čelia výzvam antroprocénu a perspektívy krajinnej ekológie.

Pojem antropocén, ktorý je v názve kongresu IALE, je pomerne nový termín z oblasti geochronológia. Je motivovaný snahou označiť obdobie, keď ľudstvo svojou činnosťou globálne ovplyvňuje zemský ekosystém. Ťažiskovou témou bolo hodnotenie dôsledkov globálnych megatrendov na krajinu, jej zdroje, ako aj na spoločnosť. Veľká pozornosť sa venovala aj diskusiám o význame krajinnej ekológie pre dnešnú spoločnosť a jej budúci rozvoj.

Na kongrese odznelo päť plenárnych prednášok a okolo 750 prednášok v rámci sympózií. V posterovej sekcii bolo prezentovaných viac ako 200 posterov. Na kongrese sa zúčastnilo takmer 1000 účastníkov zo 60 krajín sveta.

Svetové kongresy IALE predstavujú prestížne krajinnoekologické podujatie a konajú sa každé štyri roky. Samotné založenie IALE sa uskutočnilo na 6. medzinárodnom sympóziu o problémoch ekologického výskumu krajiny, ktoré sa konalo v Piešťanoch v októbri 1982, ako prejav uznania rozvoja krajinnej ekológie v bývalom Československu. Najbližšie významné podujatie IALE, Európsky kongres IALE 2021, sa uskutoční v poľskej Varšave 5. až 9. júla 2021. Európsky kongres IALE 2021 predstaví tému Krajinná ekológia – tvorba budúcnosti, poučenie z minulosti.

Na prelome júla a augusta  2019 sa konalo ďalšie významné  ekologické podujatie – 15. kongres Európskej ekologickej federácie. Hlavnou témou kongresu bolo zhodnotenie príspevku ekológie k plneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Cieľom kongresu bolo rozvinúť tvorivú diskusiu a hľadať odpoveď na otázku, ako môže základný a aplikovaný ekologický výskum prispieť k plneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ktoré boli  stanovené Organizáciou Spojených národov v Agende 2030. Účastníci mali možnosť oboznámiť sa s najnovšími výsledkami a inovatívnymi riešeniami v tejto oblasti v rámci plenárnych zasadnutí, prezentácií v jednotlivých sekciách, diskusiách, okrúhlych stoloch, sympóziách a v rámci posterovej prezentácie. Na kongrese odznelo 17 plenárnych prednášok a bolo zorganizovaných 24 sympózií.

Slovenská ekologická spoločnosť pri Ústave krajinnej ekológie SAV organizovala jedno zo sympózií s názvom Integrative Assessment of Land use conflicts. Sympózium bolo zamerané na predstavenie integrovaného prístupu vo výskume krajiny na báze krajiny ako geosystému, ktorý bol rozpracovaný v ÚKE SAV. Pracovníci ÚKE SAV prezentovali teoreticko-metodické aspekty integrovaného manažmentu krajiny (prof. László Miklós), ako i jeho aplikácie na modelových územiach (doc. Zita Izakovičová, Mgr. Ivana Kozelová). Dr. Ľuboš Halada prezentoval aplikáciu integrovaného manažmentu v ochrane biodiverzity.  Doc. Peter Mederly z Fakulty prírodných vied UKF v Nitre prezentoval aplikáciu integrovaného prístupu v koncepte ekosystémových služieb a v hodnotení ekosystémových služieb Slovenska. Záujem o sympózium dokazovala aj diskusia, ktorá sa rozprúdila. 

Zita Izakovičová, Mária Kozová, ÚKE SAV

Foto: ÚKE SAV

Príloha

Slovenská delegácia na Svetovom ekologickom kongrese
Príloha

Na krajinnoekologickom kongrese prezentovalo Slovensko Typizáciu krajiny Slovenska.