Aktuality

Tri medaily pre Zitu Izakovičovú

30.7.2019, otvorené 526-krát

 

V piatok 20. júla 2019 bol pre doc. RNDr. Zitu Izakovičovú, PhD. slávnostným dňom. V kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku jej udelili pri príležitosti jej životného jubilea tri významné ocenia. Pamätnú medailú UKF v Nitre, Striebornú medailu SPU v Nitre a Striebornú medailú Fakulty prírodných vied UKF v Nitre. Doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD. je medzinárodne uznávanou vedeckou pracovníčkou v oblasti krajinnej ekológie. Ťažisko jej vedeckej činnosti spočíva v rozvíjaní metód krajinnoekologického plánovania.

Výraznou mierou sa zapojila aj do medzinárodného výskumu v rámci riešenia projektov 5.,  6. a  7. rámcového programu EU a programu HORIZON 2020. Výsledky vedeckej práce  publikovala vo viacerých vedeckých a odborných publikáciách. Celkovo vypublikovala 690 prác. Na jej práce bolo zaznamenaných viac ako 600 ohlasov. Reprezentovala Slovensko v NATO, vo výbore pre životné prostredie. Bola reprezentantom Slovenskej republiky vo výbore 7. rámcového programu – panel:  „Environment including climate changes“ a v programe HORIZON 2020. Výraznou mierou podieľa aj na pedagogickom procese, bola iniciátorkou vzniku viacerých študijných programov. Participovala na pedagogickom procese na viacerých vysokých školách – PríF UK, STU Bratislava, UKF a SPU v Nitre.  Je školiteľkou 11 PhD. študentov, z toho 6 už úspešne ukončilo PhD. štúdium. Je členkou VR FPV UKF, TU vo Zvolene a SPU v Nitre. Ocenenia pre doc. RNDr. Zitu Izakovičovú, PhD.:

  • Pamätná medaila UKF v Nitre, udelená rektorom UKF. Medaila bola udelená ako prejav uznania za mimoriadny prínos v oblasti vedy a dlhoročnú spoluprácu s UKF v Nitre
  • Strieborná medaila SPU, udelená rektorkou SPU v Nitre  Cena bola udelená za mimoriadny prínos pre rozvoj vedy, vzdelávania a zásluhy o rozvoj spolupráce so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre
  • Strieborná medaila Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, udelená dekanom FPV v Nitre. Medaila bola udelená ako prejav uznania za osobný prínos a podporu spolupráce medzi FPV UKF v Nitre a ÚKE SAV

Ing. Dagmar Štefunková, PhD.,vedecká tajomníčka UKE SAV

 

 

Príloha

Dekan FPV UKF prof. RNDr. František Petrovič, PhD. s ocenenou.
Príloha

Rektorka SPU doc. Ing. K. Halászová, PhD. oceňuje doc. Z. Izakovičovú.