Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Profesorka Monika Čambáliková zo Sociologického ústavu SAV získala vo voľbách do nového výboru SSS pri SAV pre roky 2018 – 2019 najvyšší počet hlasov.

V Aule SAV snemovali sociológovia

25. 5. 2018 | videné 1053-krát

V dňoch 23. a 24. mája 2018 sa v Aule SAV na Patrónke konala výročná vedecká konferencia a Valné zhromaždenie Slovenskej sociologickej spoločnosti (SSS) pri SAV. Najvýznamnejšie stretnutie domácich sociológov sa uskutočňuje v dvojročných intervaloch, no na pôdu SAV sa vrátilo po viac ako štvrťstoročí. Predseda SSS pri SAV Karol Čukan  pri otvorení konferencie pripomenul, že práve tu v Aule bolo prvé ponovembrové Valné zhromaždenie spoločnosti, na ktorom s ospravedlnením vrátili členstvo profesorovi Petrovi Ondrejkovičovi a ďalším kolegom, ktorých počas normalizácie zbavili možnosti vedecky pracovať a tiež pôsobiť pri organizovaní vedeckého života.

Výročná konferencia sa konala pod názvom Štvrťstoročie sociológie na samostatnom Slovensku a väčšina referujúcich sa preto vo svojich vystúpeniach zaoberala analýzou časových radov skúmaných fenoménov – od organizácie a reprezentácie skupinových záujmov na Slovensku (prof. Monika Čambáliková zo SÚ SAV) cez vývoj triednej štruktúry  (Dr. Roman Džambazovič z FiF UK), zmeny v sociálnom prostredí obcí a regiónov (Dr. Katarína Moravanská zo SÚ SAV), v rodinnom správaní (prof. Jozef Matulník z USA, Dr. Mária Suríková a Mgr. Alexandra Matejková SÚ SAV) či v postavení starších ľudí na trhu práce (Dr. Rastislav Bednárik z IVPR).  Osobitný blok v programe konferencie tvorili príspevky riešiteľov projektu APVV č. 15-0653 Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe riešeného na Sociologickom ústave SAV a vedeného profesorkou Silviou Mihálikovou. V tomto bloku boli predstavené komparatívne analýzy dát z opakovaných zisťovaní medzinárodného výskumu európskych hodnôt (EVS) v rokoch 1991, 1999, 2008 a 2017 zamerané na témy ako hodnota demokracie (Silvia Miháliková – Milan Zeman), sociálny univerzalizmus (Zuzana Kusá), vnímavosť k ohrozeniam životného prostredia (Katarína Strapcová) a ďalšie. Živý záujem sociologického publika vzbudili aj metodologické otázky a zistenia výskumu Dr. Gizely Brutovskej z katedry spoločenských vied TUKE venovaného súvislostiam radikalizácie mladých ľudí.

Na Valnom zhromaždení SSS pri SAV, ktoré sa konalo v prvý deň konferencie a prišiel ho pozdraviť predseda Českej sociologickej spoločnosti profesor Dušan Lužný, sa rekapitulovali výsledky dvoch rokov organizovania vedeckého života, volil nový výbor spoločnosti a navrhovali témy pre jeho prácu.  Aj tentoraz najaktívnejšou sekciou SSS pri SAV bola sekcia sociologickej teórie vedená docentkou Dilbar Alijevou. Pozornosť si zaslúži, že  sekciu založila pred 40 rokmi práve docentka Alijeva, ktorá ju nepretržite vedie.

Valné zhromaždenie okrem iného poverilo výbor, aby v roku 2019 usporiadal už deviate Česko-slovenské sociologické dni (konajú sa striedavo v Česku a na Slovensku) a aby obnovil ocenenie za publikačné počiny začínajúcich sociológov.

Zuzana Kusá, SÚ SAV

Foto: Milan Zeman