Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Fotografia: Milan Zeman

Stretnutie s predstaviteľmi APVT

28. 4. 2005 | videné 1813-krát
Mladí vedeckí pracovníci hovorili o skúsenostiach s podávaním projektov.

V utorok 26. apríla 2005 sa na pôde spoločenskovedných ústavov SAV na Klemensovej ul. stretli mladí vedeckí pracovníci s predstaviteľmi Agentúry na podporu vedy a techniky – s riaditeľom RNDr. Stanislavom Hlaváčom, CSc. a so zástupkyňou RNDr. Soňou Ftáčnikovou, CSc. Pozvanie prijal aj generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky z MŠ SR Ing. Stanislav Sipko.

Soňa Ftáčniková predstavila agentúru, jej zameranie a hlavný cieľ: poskytovať štátne prostriedky na podporu výskumu a vývoja. Informovala o legislatívnom zázemí činnosti agentúry, o jej štruktúre a rozpočte, o kritériách hodnotenia žiadostí a výbere projektov. Oboznámila prítomných so súčasnou výzvou (15. 4. – 15. 6.) a s konkrétnymi podmienkami, ktoré musia žiadatelia splniť. V diskusii spolu s riaditeľom Stanislavom Hlaváčom odpovedali na otázky mladých vedeckých pracovníkov, ktoré sa týkali prevažne praktickej stránky podávania žiadostí o podporu výskumných projektov.

Stanislav Sipko vo svojej prednáške na tému „Výskum a vývoj v SR – zmeny od roku 2005“ predstavil priority vednej politiky SR. Informoval o aktuálnom pozadí témy na úrovni EÚ, o Lisabonskej stratégii pre Slovensko, o základných verejných finančných nástrojoch a súčasnom stave ich využívania.

O svojich skúsenostiach s podávaním projektu a uchádzaním sa o podporu v APVT informovali mladé vedecké pracovníčky Mgr. Art. Barbara Balážová, PhD. a Mgr. Bibiana Pomfyová, PhD. z Ústavu dejín umenia SAV.


Mária Malíková