Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Doc. Dezider Kollár, CSc., prof. Ján Doruľa, DrSc. a vedúca autorského kolektívu Mgr. Mária Košková, CSc. na slávnostnej prezentácii slovníka.

Slovníkové dielo roka

18. 4. 2005 | videné 2496-krát
Bulharsko-slovenskému slovníku I. udelila medzinárodná porota Jednoty tlmočníkov a prekladateľov prvú cenu v súťaži Slovník roka.

Koncom minulého roka vydal Slavistický ústav Jána Stanislava SAV (v tom čase Slavistický kabinet SAV) jedinečnú a netrpezlivo očakávanú publikáciu: Mária Košková a kolektív – Bulharsko-slovenský slovník I (A – K, 706 strán), ktorá je súčasťou pripravovaného trojzväzkového diela.

Je to prvý bulharsko-slovenský slovník tohto typu a rozsahu. Vznikol v čase prudkých zmien v slovnom fonde oboch konfrontovaných jazykov, keď do nich vstupuje veľa nových slov a mnohé staré slová nadobúdajú nový význam a musia sa uvádzať v súčasných kontextoch a príkladoch.

Slovník vychádza zo systémovej konfrontácie dvoch príbuzných jazykov a dôsledne napĺňa zvolenú náročnú koncepciu, ktorá nadväzuje na vedecké výdobytky slovenskej lexikografickej školy. Ako každý jazyk v porovnaní s iným jazykom, tak aj každý dvojjazyčný slovník rieši svoje špecifické problémy, čím prináša nové podnety pre všeobecnú koncepciu a princípy spracovania dvojjazyčných slovníkov. Prínosom Bulharsko-slovenského slovníka je aj bohatý jazykový materiál, ktorý ilustruje sémantické a syntagmatické parametre heslových slov. V plnej miere nahrádza i neexistujúci bulharsko-slovenský frazeologický slovník. Neobmedzuje sa iba na frazémy a príslovia a porekadlá známe súčasnému používateľovi jazyka, ale uvádza aj tie jednotky, ktoré sa postupne vytrácajú z jeho vedomia, no sú stále prítomné v krásnej literatúre. Jednou z noviniek slovníka je i autorská interpretácia tzv. bezekvivalentnej frazeológie, ktorú autori používajú z dôvodu zachovania expresie výrazu, jeho vnútornej formy, či dodržania rýmu.

Prezentácia Bulharsko-slovenského slovníka bola vo štvrtok 7. apríla na pôde Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave za účasti mnohých osobností slovenského i bulharského vedeckého, kultúrneho a verejného života. Riaditeľ Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV prof. Ján Doruľa, DrSc. ocenil prezentované dielo a oboznámil prítomných s podmienkami jeho vzniku. Zdôraznil skutočnosť, že práca takého rozsahu i záberu môže vzniknúť len na akademickej pôde. O dramatickom i bolestnom zrode slovníka porozprávala jeho hlavná autorka a redaktorka Mgr. Mária Košková, CSc. Hlavný vedecký redaktor doc. Dezider Kollár, CSc. vysoko ocenil náročnosť spracovania diela a vyzdvihol krásu predkladaných frazeologických ekvivalentov. Nasledoval krst prezentovaného slovníka, pri ktorom sa úlohy krstných rodičov ujali veľvyslanec Bulharskej republiky v SR Jaroslav Golev a riaditeľka Bulharského kultúrneho inštitútu Elenka Arnaudova. Veľvyslanec zaželal slovníku, aby sa mu darilo „ako po vode“, čo v slovenskom preklade znamená „aby mu išlo ako po masle“ a podľa bulharskej tradície vylial vodu z medeného kotlíka. Spŕškou ružových lupienkov, ktoré zasypali slovník, zaželala riaditeľka inštitútu veľa úspechov do ďalšej práce na jeho nasledujúcich zväzkoch.