Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Prvý podpredseda SAV prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc. pri svojom prejave

Noví doktori vied zo SAV

15. 12. 2004 | zhliadnuté 4643-krát
Na základe úspešnej obhajoby doktorskej dizertačnej práce udelila Vedecká rada SAV hodnosti DrSc. týmto pracovníkom SAV:

RNDr. Marián Janák, CSc.
Prof. Ing. Linus Michaeli, CSc.
Doc. RNDr. Peter Kúš, CSc.
RNDr. Silvia Pastoreková, CSc.
RNDr. Jozef Bízik, CSc.
RNDr. Anna Preťová, CSc.
RNDr. Ľubica Lacinová, CSc.
Doc. RNDr. Ľudovít Varečka, CSc.
Ing. Josef Bartoš, PhD.
MUDr. Marián Várady, CSc.
RNDr. Marta Špakulová, CSc.
PhDr. Peter Salner, CSc.
PhDr. Peter Slavkovský, CSc.
PhDr. Eva Kowalska, CSc.

- - - - - - - - - - - - - - -

Slávnostný prejav pri odovzdávaní diplomov v piatok 10. decembra 2004 predniesol prvý podpredseda SAV prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc. Na slávnostnom akte sa ďalej zúčastnili podpredseda SAV pre I. oddelenie vied RNDr. Karol Karovič, DrSc., podpredseda SAV pre II. oddelenie vied doc. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc. a predseda Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc.

Profesor Ján Slezák vo svojom prejave povedal:

Vážené doktorky vied,
vážení doktori vied, kolegyne a kolegovia,
vážení a ctení hostia, dámy a páni,

dovoľte, aby som svoj krátky príhovor začal výrokom Johana Wolfganga Goetheho, ktorý povedal, že „problémy narastajú, čím viac sa človek blíži k cieľu.“ Vy ste už jeden zo svojich cieľov dosiahli, problémy sa pominuli, a pre mňa je veľkým potešením, že sa dnes stretávame pri príležitosti promócie, na ktorej vám budeme odovzdávať diplomy potvrdzujúce vaše nové vedecké hodnosti, ktoré vám udelila Vedecká rada Slovenskej akadémie vied.

Pre odvážnych platí, že nikto nevie, čoho je schopný, až dovtedy, kým to neskúsi. Za svoje vedomosti a schopnosti dnes dostanete diplomy, ktoré vám zaiste spríjemnia aj nastávajúce vianočné sviatky, a o to je možno táto chvíľa sviatočnejšia.

Pri udeľovaní hodnosti doktorov vied nedošlo v zákone už dlhšie obdobie k výraznejším zmenám. Obhajoby doktorských dizertačných prác sa riadia doteraz platným zákonom z roku 1964 a vyhláškou z roku 1977. Udeľovanie tejto hodnosti patrí do kompetencie SAV a vedeckých rád univerzít. Najvyššia vedecká hodnosť – doktor vied, doctor scientiarum – je u nás hranicou najvyššieho vedeckého uznania a podľa platného zákona o udeľovaní vedeckých hodností a vyhlášky o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností, citujem: „vedecká hodnosť doktora vied vyjadruje zvlášť vysokú vedeckú kvalifikáciu preukázanú vytvorením závažných vedecky originálnych prác, dôležitých pre rozvoj bádania v určitom vednom odbore alebo pre spoločenskú prax a charakterizujúcich vyhranenú vedeckú osobnosť“. V tejto súvislosti mi prichádza na myseľ známa ľudová múdrosť, že miesto človeka v živote nie je určené tým, čo vie, ale tým, čo chce a čo dokáže urobiť.

Pri tvorbe Zákona o vede a technike a vysokoškolského zákona, ktoré boli prijaté pred pár rokmi, sa veľmi intenzívne uvažovalo, že hodnosť doktora vied bude v novom zákone eliminovaná. Niet sa čomu čudovať, pretože o zmene zákona zvyčajne rozhodujú ľudia, ktorí majú k tejto hodnosti ďaleko. Napokon, všeobecne je známe, že odporcom vzdelania je nevzdelanosť. S týmito skutočnosťami sa, bohužiaľ, často stretávame v rozličných oblastiach nášho života. Po našom opakovanom pripomienkovaní zákona bol však titul doktor vied ponechaný. A čas ukázal, že to bolo dobré rozhodnutie. V susedných Čechách to napríklad tak nebolo a hodnosť doktora vied tam dočasne zrušili. Viacerí kandidáti na tento titul z Českej republiky obhajovali dizertačné práce a potom aj promovali u nás. Uznáva sa, že táto vedecká hodnosť je v našich podmienkach potrebná a Česká akadémia vied na moje potešenie v lete minulého roku znovu titul doktora vied zaviedla. Aj z toho vyplýva, že tento titul je akýmsi puncom, ktorý predpokladá spoľahlivú a vysokú kvalitu vedeckej osobnosti. Osobne som presvedčený, že titul doktora vied je v našich podmienkach, pri našom finančnom ohodnotení po získaní titulov CSc. alebo PhD. potrebným stimulom a cieľom pre ďalšiu prácu vedeckých pracovníkov.

V niektorých krajinách ležiacich západne od nás, kde vedecká práca aj podmienky na výskum sú podstatne lepšie, nie je tento titul taký používaný a nie je ani taký potrebný, pretože je tam veľa iných mechanizmov, ktoré ho nahradzujú. U nás je hodnosť doktora vied, ktorej ekvivalentom na vysokej škole je hodnosť profesor, nielen najvyššou vedeckou hodnosťou a cestou k dosiahnutiu patričného mzdového zaradenia, ale zároveň je táto hodnosť podmienkou i pre obsadenie ďalších významných postov, ako napríklad garant štúdia, riaditeľ SAV, člen vedeckej rady SAV, člen slovenskej komisie pre vedecké hodnosti, člen Učenej spoločnosti a mnohých iných.

Napriek tomu, že dodnes máme problémy s financovaním vedy, permanentne sme tlačení do jej ďalšej a ďalšej transformácie a nútení sme neustále obhajovať naše postavenie vo vzdelávacom a vedeckom procese, dosiahli sme viaceré úspechy. Ako som už spomínal – udržali sme obhajoby doktorských prác a hodností doktora vied, dočkali sme sa Zákona o SAV, po dlhom čase v roku 2000 vznikol a bol schválený Zákon o vede a technike, ktorý bude teraz novelizovaný. Lepšie povedané, za zvláštnych okolností vzniká nový zákon. V ňom sa kladie dôraz na súťaživosť vo vedeckej práci, excelenciu vedeckého výskumu, mení sa financovanie vedeckých inštitúcií a zákon obsahuje aj veľa ďalších zmien. Po jeho schválení získa Slovenská akadémia vied, podobne ako vysoké školy, inštitucionálne prostriedky do svojho rozpočtu. Ostatné prostriedky na výskum sa budú získavať prevažne vo verejnej súťaži v rámci Národnej grantovej agentúry, našej APVT. Okrem toho sa nám podarilo pre vedeckých pracovníkov zabezpečiť zvýšenie platov na úroveň zdravotníckych tabuliek a miezd pedagogických pracovníkov vysokých škôl. V tomto roku sme obhájili existenciu kapitoly SAV v štátnom rozpočte. A to bola skutočne veľká vec. Dá sa totiž veľmi ľahko predpokladať, čo by nasledovalo, keby sme rozpočtovú kapitolu neboli obhájili a SAV by bola zaradená pod ministerstvo školstva. Včera sa v Národnej rade SR schvaľoval rozpočet Slovenskej akadémie vied. Za posledných desať rokov rozpočet kapitoly SAV niekoľkonásobne vzrástol a v tomto a budúcom roku dosiahne 1,5 miliardy korún. Popri týchto, viac-menej legislatívnych úspechoch Slovenská akadémia vied dosiahla výrazné úspechy i na vedeckom poli: v piatom a šiestom rámcovom programe Európskej únie projekty pracovísk SAV tvorili väčšinu projektov Slovenskej republiky.

V tejto súvislosti treba pripomenúť, že pracovné podmienky v našej akadémii nie sú ideálne. O to vyššie treba hodnotiť aj vašu prácu, ktorou ste splnili nie jednoduché podmienky pre získanie titulu doktor vied. Našou i vašou snahou bude, aby sa pracoviská SAV v budúcnosti ešte viac a úspešnejšie zapojili do programov Európskej únie (Eurocores, Eurogears a ďalších), ale aj do konzorcií, excelentných pracovísk a sietí Európskej únie.

Vašou úlohou, ako najkvalifikovanejších vedeckých pracovníkov SAV, bude dbať o vysokú kvalitu vedeckej práce, pedagogicky pôsobiť a stimulovať okolie ku kvalitnejšej a efektívnejšej výchove nových vedeckých pracovníkov. Očakáva sa od vás aktivita pri popularizovaní vedy a prenose výsledkov vedy do spoločnosti. Vedu treba priblížiť verejnosti a komunikovať s ňou tak, aby o našej práci a najmä o dosiahnutých výsledkoch vedela celá spoločnosť a jej predstavitelia čo najviac. Jednoducho povedané, spoločnosť si treba získať na svoju stranu. Pri popularizácii vedy pritom dvojnásobne platí, že je jednoduché veci komplikovať, ale ťažšie je zjednodušovať zložité veci. Musíme si uvedomiť, že sme platení z verejných prostriedkov a ak chceme v budúcnosti získať viac prostriedkov, musíme spoločnosť presvedčiť, že sa do vedy oplatí viac investovať. Musíme sa spoločne usilovať o excelentnosť a originalitu vedy.

Vážené doktorky vied, vážení doktori vied,

váš údel nebude ľahký, zvlášť v takej malej krajine, ako je naša. Navyše v krajine, ktorá, dúfam, že len zatiaľ, nie je príliš bohatá a kde veda, taktiež dúfam, že len zatiaľ, nie je prioritou vlády. O to úprimnejšie vám prajem do ďalších rokov veľa pracovných úspechov, trpezlivosti a vytrvalosti, veľa imúnnosti voči neúspechu, a dostatok veľkorysosti voči kolegom a najmä pri vedení mladých kolegov. Prajem vám i mnoho entuziazmu, pretože nič veľké nebolo vytvorené bez nadšenia. „Aj ten najpomalší, ak nestráca z očí cieľ, postupuje rýchlejšie ako ten, kto sa ponáhľa bez cieľa.“

Dovoľte mi, aby som Vám k významnému životnému úspechu srdečne zablahoželal a ako lekár vám i vašim rodinám poprial dobré zdravie, pohodu, dostatok aktívneho odpočinku a príjemné prežitie prichádzajúcich vianočných sviatkov.