Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

3.jpg

Medzinárodný online kurz Perspektívy Kórejského polostrova v čase studenej vojny

8. 7. 2024 | videné 118-krát

Ústav orientalistiky SAV, v. v. i., organizoval od 27. 2. 2024 do 26. 6. 2024 medzinárodný online kurz s názvom Perspectives on the Korean Peninsula during the Cold War (Perspektívy Kórejského polostrova v čase Studenej vojny) pre študentov univerzít na Slovensku a v zahraničí. Kurz sa realizoval v rámci medzinárodného programu Korean Studies Grant 2024: Educational and Cultural program (Grant kórejských štúdií 2024: Vzdelávací a kultúrny program) a finančne ho zastrešila Akadémia kórejských štúdií v Južnej Kórei.

Ako uviedla riaditeľka projektu Mgr. Zuzana Hritzová, PhD., z Ústavu orientalistiky SAV. v.v.i.: „Prednášky medzinárodne uznávaných vedcov boli pre študentov obrovským prínosom, keďže v rámci jedného kurz u mali možnosť vypočuť si a diskutovať s odborníkmi, z ktorých väčšinu doposiaľ poznali len prostredníctvom odborných článkov či iných publikácií a nikdy nemali možnosť vypočuť si ich a viesť s nimi rozhovor v priamom prenose. Zúčastnení pedagógovia, ktorí pracujú s primárnymi zdrojmi, navštevujú archívy doma i v zahraničí, či externe pracujú ako analytici na ministerstvách zahraničia, prezentovali študentom svoje najnovšie výsledky výskumov, čo bol pre študentov samozrejme tiež obrovský benefit. Nezanedbateľným prínosom bolo aj vytvorenie networkingu, nielen medzi už uznávanými odborníkmi, ale aj medzi samotnými študentmi bakalárskeho a magisterského stupňa a poskytnutie príležitosti doktorandom z oblasti Východoázijských štúdií prezentovať svoje výsledky výskumu.“

Online kurz sa tešil bohatej účasti, zúčastnili sa ho študenti zo šiestich zahraničných a jednej tuzemskej univerzity. Spoluorganizátormi a koordinátormi kurzu boli doktorandi z Karlovej univerzity v Prahe (Ústav ázijských štúdií FFUK, sekcia koreanistiky), Mgr. Karolína Šamánková a Mgr. Lukáš Kubík. Kurz pozostával z trinástich prednášok vedených poprednými pedagógmi a odborníkmi v oblasti koreanistiky a medzinárodných vzťahov z Južnej Kórey, Spojených štátov amerických, Nórska, Veľkej Británie, Nemecka, Rakúska, Poľska, Českej a Slovenskej republiky. Cieľom kurzu bolo kompletnejšie zachytenie dejín Studenej vojny s osobitým zameraním na Kórejský polostrov, vyučujúci však kládli dôraz aj na analýzu Kórejského polostrova v jeho medzinárodných vzťahoch. Osobitú pozornosť venovali pedagógovia vzťahom Kórejského polostrova s európskymi krajinami, nevyhli sa však ani analýze vzťahom Kórey s krajinami Blízkeho východu, Afriky či Južnej Ameriky a samotným medzi-kórejským vzťahom v čase Studenej vojny ale i v súčasnosti.

Koniec online kurzu bol zavŕšený záverečným testom a udelením daného počtu kreditov za absolvovanie kurzu a zvládnutie záverečnej skúšky. Tento informačne bohatý online kurz napomohol študentom k hlbšiemu pochopeniu dynamických medzinárodných vzťahov v minulosti i v súčasnosti a ich dopadov na súčasnú geopolitickú situáciu v priestore Kórejského polostrova a v regióne Východnej Ázie. Zároveň tiež treba zdôrazniť, že takýto typ projektu sa na pôde Ústavu orientalistiky SAV, v.v.i. predtým nezrealizoval, išlo teda o vynikajúcu možnosť nielen vytvoriť nový networking vedcov a študentov, ale aj prezentovať aktivity ÚO SAV v oblasti koreanistiky, ktorá od úmrtia koreanistu, doktora Jozefa Genzora, nemala v SAV žiadne vedecké zastúpenie. Realizácia kurzu je taktiež motiváciou pre ďalšiu spoluprácu v oblasti vedy a vzdelávania na medzinárodnej úrovni, nielen medzi samotnými vedcami-pedagógmi ale aj medzi odborníkmi a študentmi univerzít.

 

Spracovala: Zuzana Hritzová, Ústav orientalistiky SAV, v. v. i.

Foto: archív autorky a spolupracovníkov kurzu (K. Šamánkovej a L Kubíka)

 

Súvisiace články