Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Monografia Povstanie bez legiend vychádza vo vydavateľstve N Press, s. r. o.

Opäť vychádza nadčasová monografia o Slovenskom národnom povstaní

4. 7. 2024 | videné 384-krát

Publikovanie vedeckej práce po desaťročiach bez toho, aby sa na jej obsahu čokoľvek zmenilo, je vždy mimoriadnou udalosťou. Dokazuje to, že dielo je kvalitné a stále aktuálne. Všetkým záujemcom o Slovenské národné povstanie (SNP) sa vďaka vydavateľstvu N Press, s. r. o., dostáva do rúk monografia zakladateľa a prvého riaditeľa Ústavu politických vied SAV, v. v. i., Jozefa Jablonického Povstanie bez legiend, ktorá vyšla prvýkrát v roku 1990. Kniha sa od polovice novembra 1988 šírila v samizdatovej verzii.

Do tlače ju pripravil syn autora Tomáš Jablonický s cieľom priblížiť sa v maximálnej miere k prvému samizdatovému vydaniu. Kniha vychádza v roku, keď si pripomíname 80. výročie SNP. Toto aktuálne vydanie je doplnené o úvod historika Mareka Syrného z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, v ktorom približuje nielen históriu vzniku spomínanej samizdatovej monografie, ale tiež perzekúciu J. Jablonického v 70. a 80. rokoch 20. storočia. V porovnaní s prvým vydaním knihy z roku 1990 je toto aktuálne doplnené o Sprievodný list z marca 1989, v ktorom J. Jablonický opisuje zásahy Štátnej bezpečnosti do jeho života v jeseni 1988 a o príprave druhého zväzku.

Po novembri 1989 v slobodných pomeroch a bez mocenským prekážok intenzívne skúmal perzekúcie odbojárov po roku 1945 mocenskými orgánmi ovládanými komunistami pred a po 25. februári 1948. Súčasťou druhého vydania tejto knihy sú aj stručné životné osudy generálov Rudolfa Viesta, Augusta Malára a Dezidera Kišš-Kalinu. Toto druhé vydanie má celkovo 588 strán, je reprezentatívne a vyjadruje úctu, uznanie a vďaku Jozefovi Jablonickému za jeho úsilie o pravdivé poznanie histórie SNP, ako aj všetkým účastníkom druhého československého odboja. Pripomíname, že druhých vydaní sa dočkali i ďalšie diela tohto autora. Ide napríklad o známu knihu z roku 1969 Z ilegality do Povstania, ktorú v roku 2009 vydalo Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.

Jozef Jablonický (3. 1. 1933 – 7. 12. 2012) sa zaraďuje k najvýznamnejším znalcom dejín Slovenska 20. storočia. Už za svojho života sa stal legendou vďaka svojim vedomostiam  a postojom. Na Ústave politických vied SAV (do roku 2002 Politologický kabinet SAV) pôsobil do roku 2008. Jeho práce sú neustále aktuálne, čo svedčí jednoznačne o ich absolútnej kvalite preverenej časom. Bol známy svojou fenomenálnou pamäťou, precíznosťou a faktografickou neomylnosťou. Každý fakt overoval v zachovaných dobových dokumentoch, a ak bola možnosť priamo u tých, ktorí sa zúčastnili opisovanej udalosti. Cieľom bolo zobraziť skutočný priebeh opisovaného deja. Išlo mu vždy o pravdu a jej presadenie, čo je vysoko aktuálne aj v súčasnosti, v dobe postpravdy, konšpiračných teórií, hoaxov a pod. Neustále totiž prebieha zápas o pravdivé zobrazenie udalostí súvisiacich so SNP, s vyvracaním totalitárnych dezinterpretácií tejto významnej udalosti dejín Slovenska, či už zástancami slovenského štátu, alebo komunizmu sovietskeho typu. Snaha o neustálu pravdivosť v prípade J. Jablonického súvisí i s tým, že po roku 1989 nemusel odvolávať, či vysvetľovať, prečo a ako sa podriaďoval politickým záujmom komunistického režimu. Nikdy sa nevyhýbal konfrontácie s oponentmi, vrátane tých, ktorí reprezentovali politickú moc.

Jeho diskriminácia, občianska a profesionálna počas normalizačného režimu je dostatočne známa. Štátna komunistická moc mu po roku 1974 znemožnila pôsobiť na Historickom ústave SAV, bádať v archívoch a v knižniciach v Československu a v zahraničí, no neúnavne vedecky pracoval ďalej, nevzdal sa a nepodriadil sa vládnucej moci. Napriek neustálym domovým prehliadkam a zhabaniu podstatnej časti záznamov a poznámok z archívneho výskumu, korešpondencie, kníh a ďalších materiálov, pokračoval v koncipovaní rozsiahlych štúdií k téme SNP a druhého odboja. Otvorená konfrontácia so štátnou mocou v jeho prípade sa začala v roku 1976. Neumlčali ho a výsledky svojej práce zverejňoval v samizdate. Následne sa tieto štúdie dostávali do slobodného sveta a tam sa zverejňovali. O tom, čo dokázal v ťažkých pomeroch, pod neustálym dozorom Štátnej bezpečnosti svedčia vydané práce v knihách Samizdat o odboji. Štúdie a články 1, Samizdat o odboji. Štúdie a články 2 (editorom oboch zväzkov bol Norbert Kmeť z ÚPV SAV, v. v. i.), Samizdat o disente. Záznamy a písomnosti. Ako napísal v úvode prvého oficiálneho vydania knihy Povstanie bez legiend, chýbala mu akákoľvek „tvorivá pohoda“, ale namiesto nej mal „trvalé riziko“. Už sme naznačili, že žil a tvoril v neustálom napätí, kedy opäť prídu príslušníci Štátnej bezpečnosti, čo mu opäť zoberú z už aj tak vyrabovanej osobnej knižnice a či získajú nejakú kópiu rozpracovanej štúdie aj z miest, kde ich mal poschovávane mimo bytu a pracoviska. Takto vznikala okrem iných prác tiež monografia Povstanie bez legiend.

V januári 1990 mal prvé verejné prednášky k deformáciám SNP. Knihou Povstanie bez legiend ponúkol taký obraz o SNP, ktorý sa líšil od toho, čo prezentovala normalizačná komunistická moc a čo už verejne hlásali obhajcovia slovenského štátu. Postupne sa utváral nový nacionalistický ľudácko-komunistický blok, ktorý spochybňoval SNP, Československo, ale tiež občiansky disent na Slovensku. Podľa tohto naratívu to boli všetko bezvýznamné udalosti v dejinách Slovenska. Tieto spory sú tiež o už spomínanom prístupe k pravde a slobode. Jozef Jablonický sa po roku 1989 neustále pýtal tých, ktorí spochybňovali názory o SNP, slobode atď., prečo to nehlásali v čase komunistického režimu a že teraz to môžu len vďaka tomu, že žijeme v pluralitnej spoločnosti a nehrozí postih. Apeloval vždy na dôležitosť slobody. Kniha Povstanie bez legiend potvrdzuje známe konštatovanie, že sloboda sa ľahko stráca, ale ťažko sa získava späť.

Záverom vyslovujeme poďakovanie všetkým, ktorí sa zaslúžili o opätovné vydanie tejto knihy, ktorej obsah je aktuálny a nie je na ňom badať, že už má viac než tri desaťročia. Sme potešení, že si aj takto pripomíname osobnosť Jozefa Jablonického.

 

Spracoval: Norbert Kmeť, Ústav politických vied SAV, v. v. i.

Súvisiace články