Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Karol Marhold a Juraj Koppel

Zlatá medaila SAV pre prof. Juraja Koppela. Prof. Karol Marhold si prevzal Medailu SAV za podporu vedy

2. 7. 2024 | videné 299-krát

Zlatá medaila SAV je najvyšším ocenením, ktoré udeľuje Vedecká rada SAV vedeckým pracovníkom a pracovníčkam Slovenskej akadémie vied. Pri príležitosti životného jubilea si ju na slávnostnej ceremónii 13. júna 2024 v rodných Košiciach prevzal z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka dlhoročný bývalý riaditeľ Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV a tiež dlhoročný člen Predsedníctva SAV, v súčasnosti podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc. Medailu SAV za podporu odovzdal na rovnakom podujatí predseda SAV prof. RNDr. Karolovi Marholdovi, DrSc., podpredsedovi SAV pre 2. oddelenie vied. Na slávnostnej ceremónii boli prítomní členovia Predsedníctva SAV.

„Odovzdávanie ocenení je vzácnou príležitosťou na príjemné stretnutie a malé bilancovanie. Dnes je táto chvíľa osobitnejšia tým, že odovzdávame medaily nielen dvom výnimočným vedeckým pracovníkom, ale aj dvom spolupracovníkom z Predsedníctva SAV. Je to tiež príležitosť vzdať hold dvom excelentným vedcom, ktorí sa tiež nezmazateľne zapíšu do dejín našej inštitúcie,“ uviedol pri slávnostnom oceňovaní predseda SAV. „Bez takých vedeckých osobností by Slovenská akadémia vied nebola na pozícii, akú má a mladší kolegovia by sa nemali od koho učiť a koho nasledovať.“  Ako prvému odovzdal Zlatú medailu SAV podpredsedovi SAV pre ekonomiku a legislatívu prof. Jurajovi Koppelovi.

Prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc., je uznávaný vedec v oblasti vývinovej fyziológie. V roku 1978 absolvoval Vysokú školu veterinársku v Košiciach. Väčšina jeho profesijného života je spojená s Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV, kde pôsobil ako interný ašpirant, vedecký pracovník, vedúci oddelenia a napokon aj ako riaditeľ, a to nepretržite 19 rokov. „V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa venoval najmä štúdiu fyziologických regulačných mechanizmov uplatňujúcich sa počas preimplanačného embryonálneho vývinu,“ uvádza sa v laudáciu prof. Juraja Koppela. V rámci spolupráce riešil spoločný grant INSERM (Východ – Západ) s názvom: Statmín a regulácia vývinu skorého embrya. Bol vedúcim šiestich VEGA grantov, vedúcim troch projektov APVT/APVV. V rámci riešenia projektov APVV (respektíve APVT) sa venoval napr. štúdiu protizápalových, imunomodulačných, cytotoxických a antimutagénnych účinkov rastlinných extraktov na zvieratá; molekulárnym mechanizmom regulácie vývinu preimplantačného embrya alebo vplyvu xenobiotík na vývin preimplantačného embrya. Vo svojej vedeckej práci sa venoval aj skúmaniu vplyvu materského zdravia a rôznych xenobiotík na preimplantačný vývin, ako aj téme regulácie zápalových procesov v rôznych modeloch experimentálne indukovaného zápalu. 

V získavaní grantov bol úspešný aj na medzinárodnom poli. Významná bola jeho účasť na projektoch EÚ, či už v rámci 4., alebo 5. Rámcového programu. Ako člen Management committee za SR niekoľko rokov aktívne koordinoval aj riešenie dvoch programov COST. Prof. Juraj Koppel sa okrem vedeckej činnosti zúčastňuje aj na výučbe študentov na Univerzite  veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, kde v roku 2006 získal titul docenta a v roku 2014 ho menovali za profesora v odbore Veterinárna morfológia a fyziológia.

Od roku 2009 je členom Predsedníctva SAV, od roku 2005 je riadnym členom Učenej spoločnosti SAV a Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied. V roku 2013 sa stal členom Európskej Akadémie vied a umení. Výsledky jeho vedeckej práce boli publikované v 97 vedeckých publikáciách. Prof. Juraj Koppel je spoluautorom jedného medzinárodného patentu a štyroch patentových prihlášok.

Vedecká rada SAV udelila prof. MVDr. Jurajovi Koppelovi, DrSc., Zlatú medailu SAV za celoživotné dielo, ktoré je významným vkladom pre vedu a výskum na Slovensku ako výraz ocenenia jeho nesporných vysokých vedeckých, organizátorských a ľudských kvalít.

Laudácio uverejňujeme v prílohe.

Medailu SAV za podporu vedy si prevzal z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka podpredseda SAV pre 2. oddelenie vied prof. RNDr. Karol Marhold, DrSc.

V roku 1983 ukončil Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave a odvtedy pôsobí na Botanickom ústave CBRB SAV. Od roku 1994 prednáša aj na Univerzite Karlovej v Prahe, kde získal v roku 2001 titul docent a v roku 2009 titul profesor. Počas kariéry sa intenzívne zapájal do diania v odbore botanika, čo dokladuje jeho členstvo v mnohých medzinárodných spoločnostiach ako napr. American Society of Plant Taxonomists, Botanical Society of America, Česká botanická společnost, Československá biologická společnost, Euro+Med PlantBase atď. Je spolueditorom Medzinárodného kódu nomenklatúry rias, húb a rastlín. Ocenením vedeckých výsledkov K. Marholda bolo aj jeho opakované prijatie v rokoch 2011 a 2012 ako hosťujúceho profesora na Univerzitu v Kjóte, ktorá patrí do prvej tridsiatky najlepších svetových univerzít. Organizoval množstvo medzinárodných vedeckých podujatí, absolvoval vyžiadané prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach a vo významných vedeckých inštitúciách.

Prof. Karol Marhold vykonával dvanásť rokov (do roku 2023) funkciu generálneho sekretára (CEO) Medzinárodnej asociácie pre rastlinnú taxonómiu (International Association for Plant Taxonomy – IAPT). Práce tímu Karola Marholda boli zverejnené v špičkových periodikách odboru – American Journal of Botany, Annals of Botany, Molecular Ecology, Molecular Phylogenetics and Evolution, Taxon. Prof. Karol Marhold sa so svojimi spolupracovníkmi sústreďuje najmä na evolučné vzťahy, taxonómiu, diverzitu a rozšírenie bioty, polyploidiu, dátovú infraštruktúru pre výskum biodiverzity, „biodiversity informatics“. Bol riešiteľom viacerých projektov rámcových programov EÚ, dlhodobo presadzuje a apeluje na realizáciu kvalitného základného, ako aj aplikovaného výskumu. Pod pojmom „aplikovaný výskum”, chápe aktivity, ktoré by mali reflektovať požiadavky spoločnosti. Aktívne sa podieľal na pripomienkovom konaní zákona o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov.

Prof. Marhold je výraznou a významnou vedeckou botanickou osobnosťou. Počas svojho pôsobenia na Botanickom ústave SAV a aktuálne BÚ CBRB SAV, v. v. i., sa zaslúžil a naďalej zasluhuje o rozvíjanie nových vedeckých smerov v rámci botaniky, ktoré spĺňajú kritériá excelentného výskumu. Významne sa zaslúžil o rozvoj vedeckej infraštruktúry pracoviska, založil Laboratórium molekulárnej systematiky a v rámci medzinárodných projektov významne rozvíja elektronickú infraštruktúru pre výskum biodiverzity. Napriek sledovaniu aktuálnych trendov vo vede nezabúda na základné kamene vednej disciplíny botanika, ktorou sú botanické monografie a ich význam tlmočí spoločne s kolegami v jazyku zrozumiteľnom súčasným požiadavkám spoločnosti. Nemalé zásluhy má aj jeho vedecko-organizačná práca na domácom pracovisku aj v rámci SAV ako člen Predsedníctva SAV – podpredseda SAV pre 2. oddelenie vied SAV o živej prírode a chemických vedách. Jeho aktívny vedecký prístup výraznou mierou prispel k zvýšeniu vedeckého kreditu odboru botanika nielen v rámci územia Slovenska. Vedecká rada SAV mu preto udelila Medailu SAV za podporu vedy.

Laudácio uverejňujeme v prílohe.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Tomáš Čižmárik

Súvisiace články