Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

SAV dnes rozdala svoje najprestížnejšie ocenenia

Slovenská akadémia vied dnes rozdala svoje najprestížnejšie ocenenia

27. 6. 2024 | videné 1936-krát

V Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku vo štvrtok 27. júna 2024 udelili najprestížnejšie ocenenia vedcom, vedkyniam a kolektívom – Ceny SAV za rok 2023. Akadémia udeľuje tieto ocenenia každoročne pri príležitosti výročia svojho založenia. Týmito cenami si SAV ctí osobnosti a najlepšie vedecké výsledky, ktoré v danom roku vznikli. Pri hodnotení sa kladie dôraz aj na bádanie s výrazným medzinárodným presahom.

„História Cien SAV sa viaže ešte k polovici minulého storočia. Odvtedy sa vnímanie vedy menilo. Dnes si spoločnosť stále viac uvedomuje, že život v 21. storočí nás núti prehodnocovať naše postoje a uvedomiť si význam vedy pre spoločenský aj technologický rast. SAV pokrýva všetky vedecké disciplíny, z ktorých každá má svoje miesto v spoločnosti. Som rád, že dnes, ako každý rok, máme z čoho vyberať, keď oceňujeme tie najlepšie výsledky našich vedkýň a vedcov,“ povedal predseda SAV prof. Pavol Šajgalík.

Ocenenia si prevzali výnimočné osobnosti vedy v štyroch kategóriách.

Cenu SAV za výsledky medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce získal:

 • kolektív pracovníkov Ústavu anorganickej chémie SAV, v. v. i., v zložení: Ing. František Šimko, PhD., Ing. Michal Korenko, PhD., doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc., Ing. Zuzana Netriová, PhD., Mgr. Pavol Weiner, Ing. Jozef Priščák  za projekt medzinárodnej priemyselnej spolupráce medzi ÚACH SAV, v. v. i.  a konzorciom HYDRO ALUMINIUM AS (Porsgrunn, Nórsko) a RIO ALUMINIUM PECHINEY (Voreppe,Francúzsko)

 

Cenu Slovenskej akadémie vied za výsledky vedeckovýskumnej práce získali:

 • kolektív výskumných pracovníkov Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., pod vedením Ing. Ľudovíta Škultétyho, DrSc., v zložení: Mgr. Eva Špitálska, PhD., RNDr. Zuzana Sekeyová, PhD., Ing. Katarína Palkovičová, Mgr. Marco Quevedo Diaz, PhD., za výnimočný prínos v oblasti inovácií vo vývoji vakcín, diagnostických antigénov a výskume antibiotickej rezistencie pri rickettsiových infekciách,
 • výskumný tím Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., Tím Cemtirestat podvedením Ing. Milana Štefeka, CSc., v zložení: Mgr. Pavol Boďo, RNDr. Lucia Kováčiková, PhD., Ing. Marek Lepáček, RNDr. Magdaléna Májeková, PhD., Ing. Marta Šoltésová Prnová, PhD., v oblasti výskumu mechanizmov patologických zmien ovplyvnených dlhotrvajúcou hyperglykémiouv interdisciplinárnom výskume nanomateriálov a polymérnych kompozitov a nanokompozitov
 • autorský kolektív Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i., v zložení: Mgr. Radoslav Passia, Ph.D., doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc., Mgr. Katarína Badžgoňová,  doc. PhDr. Anikó Dušíková, CSc., Mgr. Michal Habaj, PhD., Mgr. Matej Masaryk, PhD., Mgr. Vladimíra Mravcová, PhD., Mgr. Viliam Nádaskay, PhD., Jana Pátková, doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD., za vedeckú publikáciu Literárne krajiny Bratislavy: obraz mesta po roku 1918  (Bratislava : VEDA, 2023).
 • Mgr. Eva Dědečková, PhD. a doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD., z Filozofického ústavu SAV, v. v. i., za monografiu Current Challenges of Environmental Philosophy (Leiden - Boston : Brill, 2023)

 

Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce pre mladých pracovníkov získala:

 • PhDr. Daniela Vacek, PhD., z Filozofického ústavu SAV, v. v. i. za súbor prác zameraných na etické otázky umelej inteligencie, na filozofiu a logiku zodpovednosti a za štúdie z oblasti analytickej estetiky

 

Ceny SAV za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy boli udelené:

 •  Agáte Šústovej Drelovej, PhD., a Mgr. Jaroslavovi Valentovi z Historického ústavu SAV, v. v. i. za úspešný podcast Dejiny
 •  Prof. RNDr. Zite Izakovičovej, PhD., RNDr. Magdaléne Bezákovej, PhD., a RNDr. Viktórii Miklósovej, PhD., z Ústavu krajinnej ekológie SAV, v. v. i. za Festival krajiny
 • Mgr. et Mgr. Jozefovi Hudecovi, PhD., z Ústavu orientalistiky SAV, v. v. i. za sprostredkovávanie starovekého Egypta a Núbie, egyptológie a Blízkeho východu slovenskému publiku
 •  Mgr. Soni Gyárfáš Lutherovej, PhD., z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. za dokumentárny antropologický film Šťastný človek a súbor popularizačných aktivít venujúcich sa problematike transrodových ľudí, ľudských práv a rodiny
 •  Mgr. Márii Babinskej z Rozhlasu a televízie Slovenska za systematickú niekoľkoročnú popularizáciu vedy, tém a osobností z prostredia Slovenskej akadémie vied prostredníctvom rozhlasových relácií a rubrík

 

Ďakovné listy Predsedníctva SAV za celoživotné zásluhy o rozvoj vedy si prevzali:

 • Ing. Ján Hirsch, DrSc., Chemický ústav SAV, v. v. i.
 • Ing. Igor Tvaroška, DrSc., Chemický ústav SAV, v. v. i
 • Ing. František Hlavačka, CSc., Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.
 • prof. RNDr. Milan Ružička, DrSc., Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i
 • Ing. Július Oszlányi, CSc., Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

 

FOTOGALÉRIA OCENENÝCH 

 

Spracovala: Monika Tináková

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články