Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Matriky bratislavského Evanjelického lýcea

Ústrednej knižnici SAV, v. v. i., pomohla pri digitalizácii archívov medzinárodná spolupráca

12. 6. 2024 | videné 200-krát

Kvalitu informačných služieb v 21. storočí určuje ponuka digitálnych služieb. Ústredná knižnica SAV, v. v. i., je vlastníkom a správcom unikátnych zbierok historických kníh a rukopisov a ich digitalizácia ma v knižnici takmer dvadsaťročnú kontinuitu. Výsledkom sú desiatky zdigitalizovaných dokumentov.

Uchovávanie digitálnych dát má však aj svoje úskalia a nevyriešené problémy, o ktorých laická verejnosť nevie veľa. Pamäťové inštitúcie hľadajú spôsoby, ako bezproblémovo zabezpečiť úplnosť dát a prístup k nim. Takúto možnosť ponúka napríklad inovatívna bezmigračná technológia digitálneho filmu uchovávaného v arktických depozitoch, ktorú dnes vyvíja a ponúka medzinárodná spoločnosť Piql. V roku 2020 sa knižnica stala pilotným partnerom spoločnosti. Pripravila „balík“ digitálnych kópií spolu s metadátami zdigitalizovaných dokumentov, ktoré boli následne zálohované na digitálny nanofilm. Spoločnosť Piql však vyvíja komplexné riešenie digitálneho archívu – platformu PiqlConnect – umožňujúcu koncovým používateľom samostatnú tvorbu a archiváciu vlastných „balíkov dát“. V roku 2021 získala podporu EÚ pre projekt eArchiving for Engineering and Science Library. Partnermi boli španielska spoločnosť Airbus a Ústredná knižnica SAV, v. v. i. Jej úlohou bolo testovanie a zdokonaľovanie spomenutej platformy PiqlConnect, aby zodpovedala nielen medzinárodne rešpektovaných štandardom konzorcia eArchiving, ale aj potrebám vedeckých knižníc pri dlhodobej archivácii digitálnych dát. Projekt sa skončil v roku 2023 a v jeho intenciách sa zdigitalizovala významná časť rukopisnej zbierky bratislavského Evanjelického lýcea, jednej z najvýznamnejších inštitúcií v dejinách uhorského a slovenského školstva. V 18. a 19. storočí ho navštevovali študenti z celého Uhorska a jej život dokumentuje zachovaný školský archív, ktorého najväčšou časťou sú tzv. matriky – záznamy o študentoch školy. Najstaršie sú z čias rektorátu Mateja Bela (prvá polovica 18. storočia) a záznamy kontinuálne pokračujú až do roku 1914. Dnes sú dôležitým fragmentom historickej pamäte školy a neraz jedinečným zdrojom biografických údajov. Aj preto sú predmetom výskumu slovenských, maďarských, srbských a iných bádateľov. Ich digitalizácia a virtuálne sprístupnenie umožní ich využívanie bez inštitucionálnych a časopriestorových bariér a zároveň je aktom ich fyzickej ochrany.

 

Spracovala: Ivona Kollárová, Ústredná knižnica SAV, v. v. i.

Foto: matriky bratislavského Evanjelického lýcea

Súvisiace články