Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Profesor Martin Golema z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pozvánka na prednášku Kolektívne symboly ako obrazy sveta: na príklade Jazdeckej sochy kráľa Svätopluka

6. 6. 2023 | videné 440-krát

Profesor Martin Golema pôsobiaci na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prednesie na pôde Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i., prednášku s názvom Kolektívne symboly ako obrazy sveta: na príklade Jazdeckej sochy kráľa Svätopluka. Podujatie sa bude konať v stredu 7. júna 2023 o 13.00 hod. v zasadacej miestnosti Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i., a online.

Prednáška sa v interdiskurznej perspektíve zameria na kreovanie významného kolektívneho symbolu, do ktorého postupne skondenzoval slovenský obraz Veľkej Moravy v 19. storočí, a to s výrazným prispením literárnych aktivít básnika J. Hollého a prozaika J. M. Hurbana. Teoretickým východiskom uvažovania bude najmä Jakobsonovo chápanie duality metaforických a metonymických aspektov reči, ktoré odkrýva žánrové rozdiely medzi eposom a románom. Pozornosť sa zameria aj na to, ako skúmaný kolektívny symbol postupne „presiahol“ literatúru, ako sa ďalej dotváral a pretváral, kondenzoval do nových „miest pamäti“, stával sa súčasťou protichodných, žánrovo odlíšiteľných spoločenských interdiskurzov.

Prednáška si bude tiež všímať distribúciu, recepciu a ďalšie spracovanie symbolu v rámci historickej vedy a jeho nedávne politické využitie. Upozorní na viaceré podobnosti v literárnom a vedeckom tematizovaní veľkomoravskej látky, ktoré ukazujú, že literáti a historici (i politici) sú pri rozprávaní o histórii postavení pred rovnaké žánrové dilemy: musia voliť medzi eposom a románom ako režimami reči. Upozorní tiež na to, že epos i román ako „režimy reči“, ktoré uprednostňujú buď metaforu, alebo metonymiu, dodnes rôznymi spôsobmi dláždia cesty našim základným predstavám o národných dejinách. Záver prednášky vyústi do hypotézy, že pri premýšľaní o dejinách sa bez literárne konštruovaných, interdiskurzívne platných kolektívnych symbolov, metafor či príbehov, teda bez „asistencie Múz“, jednoducho nedokážeme zaobísť. Môžeme však voliť medzi románom ako žánrovou perspektívou blízkou kritickým humanitným vedám a totemickým eposom.

Prednáška sa koná v rámci projektu VEGA 2/0111/20 Interdiskurzívne konštruovanie reality v literatúre.

Link na pripojenie cez Zoom
Meeting ID: 898 9854 5820
Passcode: 956922

 

Spracoval: Peter Zlatoš, Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Foto: archív Martina Golemu

Súvisiace články