Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Vladimír Barborík a Magdalena Bystrzak napísali knihu Modernizácia kritikou

Vyšli dve nové knihy o slovenskom modernizme

29. 5. 2023 | zhliadnuté 238-krát

Z dielne Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i., vyšli tento mesiac dve čerstvé publikácie: Vladimír Barborík a Magdalena Bystrzak napísali knihu Modernizácia kritikou. Hamaliar, Chorváth, Bor, Matuška, ktorú vydalo Slovenské literárne centrum. Michal Habaj je zase autorom a editorom knihy DAV. Próza slovenskej ľavicovej avantgardy, ktorá vyšla vo vydavateľstve KPTL. Obe knihy sa sústreďujú na slovenskú medzivojnovú kultúru: prvá na kritické uvažovanie štyroch významných osobností slovenskej kultúry, Jána Hamaliara, Jána E. Bora, Michala Chorvátha a Alexandra Matušku, druhá ponúka hĺbkový pohľad na prozaické texty ľavicovej avantgardy dvadsiatych rokov.

Vladimír Barborík a Magdalena Bystrzak vo svojej publikácii rekonštruujú názory kritikov, ktorí boli odhodlaní aktívne sa podieľať na modernizácii slovenskej medzivojnovej kultúry a spoločnosti. Uvažovali nad tým, aký má byť nový človek, nová spoločnosť a nové umenie zodpovedajúce dobe, ktorá uznávala najmä rýchlosť, novosť a zmenu. Konfrontovali sa pritom s otázkou staršej literárnej tradície, vzťahu slovenskej a českej kultúry aj politiky či nacionalizmu. Vo svojom uvažovaní čerpali zo spoločných, ale aj rozdielnych ideových zdrojov, nastoľovali vlastné otázky a ponúkali iné odpovede. Autori publikácie objasňujú dôvody ich presvedčení, spoločenský kontext, vracajú sa k ich najdôležitejším textom z tridsiatych rokov, mapujú vzájomné vzťahy a kľúčové spory. Títo štyria vybraní kritici nie sú, samozrejme, jediní aktívni kritici danej doby, ale ako výrazné a odlišné osobnosti dobre reprezentujú mnohovrstevnosť dobových kultúrnych aj politických otázok a vynárajúcich sa spoločenských problémov.

Kniha Michala Habaja nezaujme len odbornú verejnosť, ale môže byť príťažlivá aj pre ostatných čitateľov umeleckej prózy: obsahuje totiž predovšetkým umelecké texty uverejňované v časopise DAV v rokoch 1922 až 1926. Texty J. Tomášika-Dumína, A. Siráckeho, D. Okáliho, J. Poničana, L. Novomeského, E. Urxa, J. Elena, J. Zindru a P. Jilemnického patria z hľadiska výrazu, tvaru a ideového obsahu medzi to najambicióznejšie, čo v slovenskom literárnom kontexte prvej polovice dvadsiatych rokov vôbec môžeme nájsť. Texty sú doplnené komentármi s bibliografickou informáciou o prvom časopiseckom vydaní a prípadných knižných vydaniach a interpretáciou s literárnohistorickými súvislosťami. Súčasťou knihy je i blok vysvetliviek, biograficko-bibliografické portréty autorov, edičná poznámka, obrazová príloha s fotodokumentáciou a záverečná syntetizujúca štúdia. Čitatelia sa tak nielen dostanú k množstvu umeleckého materiálu, ale dostanú k nemu aj erudovaný výklad nevyhnutný na pochopenie samotných textov, ich významu pre slovenskú kultúru, ale aj neskoršieho diania na poli ľavicového umenia a kultúry.

Dvadsiate a tridsiate roky 20. storočia patria (nielen) v slovenskej kultúre medzi jej najdynamickejšie a najpodnetnejšie obdobia a výskumníkom a výskumníčkam stále kladú nové otázky. A čo je najdôležitejšie, z tohto obdobia máme k dispozícii aj množstvo pozoruhodných textov, ku ktorým sa oplatí vracať nielen odborne, ale aj čitateľsky. Sprievodcami nám pritom môžu byť práve tieto dve publikácie.

 

Spracovala: Eva Palkovičová, Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

Foto: USlL SAV, v. v. i.

Súvisiace články