Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Náš výskum ukázal, že stabilné a dobre fungujúce intímne vzťahy sú závislé od viacerých skutočností, vysvetľuje vedúci projektu prof. Ivan Lukšík z ÚVSK SAV, v. v. i.

Pracovný zošit pre partnerskú a sexuálnu výchovu stredoškolákov reflektuje najnovšie vedecké poznatky SAV

21. 2. 2023 | videné 4072-krát

Učiteľská obec pôsobiaca na stredných školách a gymnáziách má k dispozícii nový pracovný zošit pre partnerskú a sexuálnu výchovu. Vypracoval ho autorský kolektív z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i., (ÚVSK SAV, v. v. i.). Pri tvorbe vychádzal z poznatkov a výsledkov  vlastného trojročného výskumu zameraného na intímne vzťahy a kvalitu života adolescentov. Spracované témy tak zodpovedajú súčasným vedeckým poznatkom a spoločenskému dianiu. Pracovný zošit zároveň napĺňa značnú časť výkonových štandardov etickej výchovy. Publikácia je voľne dostupná v elektronickej forme na stránke ústavu.

Tím projektu Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti skúmal dôležité momenty a tranzície v romantických a intímnych vzťahoch mladých a dospievajúcich ľudí na Slovensku. Dynamika a priebeh vzťahov bol vo výskume dávaný do súvislosti s kvalitou života, osobnou pohodou, ale aj kvalitou týchto vzťahov. Projekt priniesol zistenia o predpokladoch dobre fungujúcich vzťahov aj procesoch, ktorými na ne možno pozitívne vplývať.

„Náš výskum ukázal, že stabilné a dobre fungujúce intímne vzťahy sú závislé od viacerých skutočností. Dôležitý je rešpektujúci prístup partnerov, vzájomné porozumenie, opora či empatia. Medzi najdôležitejšie predpoklady zdravých vzťahov patria aj komunikačné zručnosti partnerov, ako napríklad schopnosť a ochota počúvať alebo verbalizovať svoje potreby,“ vysvetľuje vedúci projektu prof. Ivan Lukšík z ÚVSK SAV, v. v. i.

Ďalšie poznatky projektu ukázali, ako sa na vzťahoch podpisuje miera zrelosti jednotlivých partnerov, ich sebapoznanie a stanovovanie hraníc či preferencií. Tieto výsledky inšpirovali výskumný tím vytvoriť pracovný zošit, ktorý má u stredoškolákov rozvíjať práve uvedené zručnosti.

Pracovný zošit ponúka šesť tematických celkov, ktoré zahŕňajú kľúčové oblasti partnerských vzťahov ako napríklad súhlas a nesúhlas, odmietnutie či komunikácia, ale aj veľmi aktuálny problém sexuálnej orientácie či problematiku zdravého sexu. „Súčasťou pracovného zošita sú rozmanité aktivity, ktoré prispievajú ku kritickému mysleniu, podporujú prácu v skupine či pripravujú na riešenie praktických životných situácií. Učiteľky, učitelia, facilitátorky a facilitátori edukačných aktivít pre stredoškolákov si ho môžu pre svoje potreby tlačiť a rozmnožovať,“ dopĺňa spoluautorka pracovného zošita Nikola Kallová z ÚVSK SAV, v. v. i.

Vedci z ústavu tiež zdôrazňujú, že význam partnerskej a sexuálnej výchovy pre psychický vývoj človeka preukazuje mnoho výskumných štúdií. Edukácia o kvalite partnerského a sexuálneho života je podľa nich ešte dôležitejšia pre vekovú skupinu adolescentov a dospievajúcich. „Podoba romantických a intímnych vzťahov v tomto veku má veľký vplyv na vývin a kvalitu ich budúcich partnerských vzťahov,“ dodáva N. Kallová.

Odborníci SAV tiež upozorňujú, že školskú výchovu k partnerstve a sexualite mladých ľudí na Slovensku čaká množstvo zmien, aby nezaostávala za trendmi školskej etickej výchovy vyspelejších krajín. Pozorujú iniciatívu tretieho sektora, predovšetkým neziskovej organizácie Intymyta, ktorá inkorporuje svoje snahy do mentoringu a metodických materiálov o výchove k intímnym vzťahom čím sa usiluje o rozvoj v edukácii. Práve progres a väčší dôraz na výchovu v týchto dôležitých témach je zámerom vytvoreného pracovného zošita, ktorý je príspevkom projektu do diskusie o partnerskej a sexuálnej výchove, založeným na dátach a vedeckom poznaní.

Na projekte APVV 18-0303 Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti ÚVSK SAV, v. v. i., spolupracuje s Katedrou všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre.

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: pixaby.com/Anastasiya Babienko

Súvisiace články